Bismillah

www.Allah.com

www.Muhammad.com

Wakf Standard Project of Koran (Qur'an) in 88 Languages with 1910 topics in utf8 format both html and docx.

 

Salam

 

This is a draft translation of Koran (Quran) in Azerbaijani with 1910 topics. Please compare it with our English copy and any Azerbaijani printed copy. Correct and send us to update this link.

 

Download Azerbaijani draft copy here

Download Final English copy here

 

 

|AL FATIHAH 1 aacağı

[1.1] |1| Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

 @ Allah Özn tərif

[1.2] |2| Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,

[1.3] |3| Mərhəmətli və Rəhmliyə,

[1.4] |4| Haqq-hesab gnnn Hökmdarına!

 

 @ dindarların Supplication

[1.5] |5| Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.

[1.6] |6| Bizi doğru yola yönəlt

[1.7] |7| nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

 

|Al Baqarah 2 Cow

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! |1|

[2.1] |1| Əlif. Ləm. Mim.

 

 @ Quran Allah tərəfindən təsdiq

[2.2] |2| Bu, qətiyyən şbhə doğurmayan, mttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır.

 

 @ iman və onların siyahısı xsusiyyətləri

[2.3] |3| O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər;

[2.4] |4| O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar.

[2.5] |5| Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar. Məhz onlar nicat tapanlardır.

 

 @ Kafirlər xsusiyyətləri

[2.6] |6| Həqiqətən, kafirləri qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar n fərqi yoxdur, iman gətirməzlər.

[2.7] |7| Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhrləmiş, gözlərinə də pərdə əkmişdir. Onlar n böyk bir əzab vardır.

 

 @ mnafiqlər Deception və onların nmunəsi

[2.8] |8| İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mömin olmadıqları halda: Allaha və Axirət gnnə inanırıq deyirlər.

[2.9] |9| Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa alışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar.

[2.10] |10| Onların qəlblərində xəstəlik vardır və Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə də ağrılı-acılı bir əzab əkəcəklər.

[2.11] |11| Onlara: Yer zndə fəsad törətməyin! deyildiyi zaman: Biz ki, ancaq xeyirxahlıq edənlərik! deyirlər.

[2.12] |12| Sözsz ki, onlar fəsad törədənlərdir, amma bunu başa dşmrlər.

[2.13] |13| Onlara: Bu insanlar iman gətirdiyi kimi siz də iman gətirin! deyildiyi zaman: Biz də səfehlərin iman gətirdikləri kimi iman gətirək? deyirlər. Doğrusu, onlar özləri səfehdirlər, lakin bunu bilmirlər.

[2.14] |14| Onlar möminlərlə rastlaşdıqda: Biz iman gətirdik! deyirlər, öz şeytanları (azmış dostları) ilə təklikdə qaldıqda isə: Biz sizinləyik. Biz möminlərə ancaq istehza edirik! deyirlər.

[2.15] |15| Allah da onlara istehza edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki, sərgərdan gəzərlər.

[2.16] |16| Onlar, doğru yolu verib azğınlığı satın almış kimsələrdir. Amma onların ticarəti qazanc gətirmədi və özləri də doğru yola yönəlmədilər.

 

 @ təlimat z barter edənlər nmunəsi

[2.17] |17| Onların məsəli zlmət gecədə od qalayan kimsənin məsəlinə bənzər. Alov onun ətrafındakıları işıqlandırdığı zaman Allah onların nurunu aparar, özlərini də he bir şey görə bilməyəcəkləri zlmətlər iərisində buraxar.

[2.18] |18| Onlar kar, lal və kor olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar.

[2.19] |19| Yaxud onların məsəli zlmət iində göy gurultusu və şimşəklə yağan leysana dşənlərin məsəlinə bənzəyir ki, ildırımdan ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayırlar. Şbhəsiz ki, Allah kafirləri hər tərəfdən əhatəyə almışdır.

[2.20] |20| Şimşək az qalır ki, onların gözlərini ıxartsın. Şimşək hər dəfə onların yolunu işıqlandırdıqda onunla gedirlər, zlmət onları brdkdə isə dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsəydi, onları eşitməkdən və görməkdən məhrum edərdi. Şbhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Allah Ona ibadət etməyi bizə deyir və O, tək kim yaratmışdır olduğunu bizə xatırladır

[2.21] |21| Ey insanlar! Sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə Allahdan qorxasınız.

[2.22] |22| O, sizin n yer zn döşəmə, göy isə tavan etdi. Göydən su endirib onunla sizin n növbənöv məhsullardan ruzi yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda he kəsi Allaha tay tutmayın.

 

 @ Allah onlar kimi bir Arabic Quran yazmaq n Quran həqiqiliyini şbhə varsa ki, insanlıq problemləri

[2.23] |23| Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şbhə edirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan savayı btn şahidlərinizi köməyə ağırın!

[2.24] |24| Əgər siz bunu edə bilmirsinizsə, he edə də bilməzsiniz onda yanacağı insanlardan və daşlardan olan, kafirlər n hazırlanmış oddan əkinin.

 

 @ Cənnət Promise

[2.25] |25| İman gətirib saleh əməllər edənlərə mjdə ver ki, onlar n ağacları altından aylar axan Cənnət bağları vardır. Hər dəfə onun meyvələrindən onlara ruzi verildikcə: Bu ki, əvvəlcə bizə verilən ruzidir! deyəcəklər. Halbuki onlara onun oxşarı veriləcəkdir. Onlardan ötr orada pak zövcələr var və onlar orada əbədi qalacaqlar.

 

 @ misallar

[2.26] |26| Həqiqətən, Allah ağcaqanadı və (istər böyklkdə, istərsə də kiiklikdə) ondan da stn olanı məsəl əkməkdən utanmaz. İman gətirənlər bilirlər ki, bu, onların Rəbbindən gələn haqdır. Kfr edənlər isə deyirlər: Bu məsəllə Allah nə demək istədi? Halbuki O bununla bir oxlarını azdırır və bir oxlarını da haqq yoluna yönəldir. Lakin O, bununla yalnız fasiqləri yoldan ıxarır.

[2.27] |27| O kəslər ki, Allahla əhd-peyman bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri (qohumluq əlaqələrini) kəsir və yer zndə fitnə-fəsad törədirlər. Məhz onlar ziyana uğrayanlardır!

 

 @ Allah Challenge

[2.28] |28| Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz öl idiniz, O sizi diriltdi? Sonra O sizi öldrəcək və yenə dirildəcək, daha sonra isə siz Ona qaytarılacaqsınız.

 

 @ Creation

[2.29] |29| Yer zndə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göy edən Odur. O, hər şeyi bilir.

 

 @ Mələklər Allah yer zndə bir xəlifə yerləşdirmək n gedir ki, öyrənmək

[2.30] |30| Sənin Rəbbin mələklərə: Mən yer zndə bir canişin bərqərar edəcəyəm! dedikdə, onlar: Biz Səni həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni mqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən? söylədilər. O dedi: Şbhəsiz ki, Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm!

 

 @ Həzrəti Adəm Story

[2.31] |31| Allah Adəmə btn şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərib dedi: Doğru danışanlarsınızsa, bunların adlarını Mənə deyin!

[2.32] |32| Onlar dedilər: Sən pak və mqəddəssən! Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizdə he bir bilik yoxdur! Həqiqətən, Sən Bilənsən, Mdriksən!

 

 @ Allah hər şeyi adlarını Adəmə öyrədir

[2.33] |33| Allah dedi: Ey Adəm, bunların adlarını onlara bildir! O, bunların adlarını onlara bildirdikdə Allah dedi: Mən sizə demədim ki, göylərdə və yerdə olan qeybi, aşkara ıxartdığınızı və gizli saxladığınızı bilirəm?

 

 @ şeytandan, cinlər atası itaətsizliyi və qrur onun böyk gnah

[2.34] |34| Bir zaman Biz mələklərə: Adəmə səcdə edin! dedikdə, İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbr göstərdi və kafir oldu.

[2.35] |35| Biz dedik: Ey Adəm! Sən zövcənlə birlikdə Cənnətdə sakin ol və orada rahatlıqla nemətlərimizdən istədiyiniz yerdə yeyin iin, təkcə bu ağaca yaxınlaşmayın! Yoxsa zalımlardan olarsınız.

[2.36] |36| Şeytan isə o ağacla onları aşdırıb olduqları yerdən ıxartdı. Biz dedik: Bir-birinizə dşmən olaraq aşağı enin! Yerdə sizin n məyyən olunmuş vaxtadək məskən və gn-gzəran vardır.

[2.37] |37| Adəm tövbə etmək n Rəbbindən kəlmələr öyrəndi, O da onun tövbəsini qəbul etdi. Doğrudan da O, tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir.

[2.38] |38| Biz dedik: Hamınız oradan yerə enin! Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstəricisi gəldikdə Mənim yol göstəricimin ardınca gedənlərə he bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ Cəhənnəm əhli

[2.39] |39| Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar!

 

 @ İsrail oğullarından Covenant

[2.40] |40| Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi yadınıza salın və Mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun ki, Mən də sizə verdiyim əhdi yerinə yetirim. Təkcə Məndən qorxun!

[2.41] |41| Sizdə olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimə (Qurana) iman gətirin və onu inkar edənlərin ən birincisi olmayın! Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın və yalnız Məndən qorxun.

 

 @ siyahısını yoxlayın

[2.42] |42| Öznz də bilə-bilə haqqa batil donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin.

[2.43] |43| Namaz qılın, zəkat verin və rku edənlərlə birlikdə rku edin!

[2.44] |44| Siz Kitab oxuyub insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda, öznz unudursunuz? Məgər anlamırsınız?

 

 @ Səbir və dua

[2.45] |45| Səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin! Həqiqətən, bu, Allaha itaət edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir.

[2.46] |46| Çnki onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını və Ona qayıdacaqlarını yəqin bilirlər.

 

 @ İsrail oğullarına The Warning

[2.47] |47| Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi aləmlərdən stn etdiyimi xatırlayın.

[2.48] |48| Qorxun o gndən ki, o vaxt he kəs he kəsə fayda verə bilməyəcək, he kəsdən şəfaət qəbul olunmayacaq, he kəsdən bir fidyə alınmayacaq və gnahkarlara kömək göstərilməyəcəkdir.

 

 @ İsrail və Fir'onun The Children

[2.49] |49| Bir zaman Biz sizi Fironun tərəfdarlarından xilas etdik. O vaxt onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldrr, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin n böyk bir sınaq var idi.

[2.50] |50| O zaman Biz sizə görə dənizi yardıq, sizi xilas etdik və Fironun tərəfdarlarını göznzn qabağında dənizdə batırdıq.

 

 @ The kafir İsrail Uşaq və qızıl dana onların ibadət

[2.51] |51| O zaman Biz Musaya vəhy n qırx gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından buzovu öznzə məbud qəbul edərək zalım oldunuz.

[2.52] |52| Sonra bunun ardınca Biz sizi bağışladıq ki, bəlkə şkr edəsiniz.

[2.53] |53| O zaman Biz Musaya Kitab və haqqı batildən ayıran Furqan verdik ki, bəlkə doğru yolla gedəsiniz.

[2.54] |54| O zaman Musa öz qövmnə dedi: Ey qövmm! Siz buzova ibadət etməklə öznzə zlm etdiniz. Odur ki, Yaradanınıza tövbə edin və öznz (sizlərdən özlərinə zlm edənləri) öldrn. Bu, Yaradanınızın yanında sizin n xeyirlidir. O, sizin tövbənizi qəbul etdi. Doğrudan da O, tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir.

 

 @ İsrail Uşaqlar onları öz kfrləri ildırım arpdığı

[2.55] |55| O zaman siz: Ey Musa! Biz Allahı aıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik! dediniz və göznz görə-görə sizi ildırım vurdu.

[2.56] |56| Ölmnzdən sonra Biz sizi diriltdik ki, bəlkə şkr edəsiniz.

 

 @ Onun qdrət halvası və bildirin nazil İsrail oğullarından qarşı Allahın Mercy

[2.57] |57| Biz sizin stnzə buludla kölgə saldıq, sizə manna və bildirin endirdik və: Sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak şeylərdən yeyin! dedik. Onlar Bizə deyil, ancaq özlərinə zlm etdilər.

 

 @ İsrail Uşaq Allah sözləri təhrif

[2.58] |58| O zaman Biz dedik: Bu kəndə daxil olun və orada istədiyiniz yerlərdə, rahatlıqla yeyin iin. Qapıdan səcdə edərək daxil olun və: Bizi bağışla! deyin ki, sizin gnahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mkafatlarını artırarıq.

[2.59] |59| Zlm edənlər özlərinə deyilən söz başqası ilə dəyişdilər. Biz də zlm edənlərə etdikləri gnaha görə göydən əzab göndərdik.

 

 @ Musa və su on iki bulaqlar möczə

[2.60] |60| O zaman Musa öz xalqı n su istədikdə, Biz: Əsanla daşa vur! dedik. Daşdan on iki eşmə qaynayıb ıxdı. Hər qəbilə su iəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik: Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin-iin və yer zndə fəsad yayıb pis işlərə qurşanmayın!

 

 @ İsrail övladları Allaha nankorluq

[2.61] |61| Onda siz dediniz: Ey Musa! Biz eyni cr yeməklərə dözməyəcəyik. Ona görə də bizim n Rəbbinə bizə yerin bitirdiklərindən tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirməsi n dua et! O dedi: Siz xeyirli olan şeylərin daha dəyərsiz şeylərlə əvəz olunmasınımı istəyirsiniz? Şəhərə girin! Şbhəsiz ki, orada istədiyinizi taparsınız! Onlara zəlillik və dşgnlk z verdi və onlar Allahın qəzəbinə dar oldular. Bu cəza ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldrrdlər. Bu həm də onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi.

[2.62] |62| Şbhəsiz ki, möminlərin, yəhudi, nəsrani və sabiilərdən Allaha və Axirət gnnə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mkafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara he bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ dağı artırılması up

[2.63] |63| Bir zaman sizdən əhd-peyman aldıq, dağı başınız stnə qaldırdıq və buyurduq: Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və onun iindəkiləri yada salın ki, bəlkə Allahdan qorxasınız!

[2.64] |64| Sonra bunun ardınca siz yenə z döndərdiniz. Əgər sizə Allahın ltf və rəhmi olmasaydı, əlbəttə, ziyana uğrayanlardan olardınız.

 

 @ İsrail oğullarından kafir olanlara Sabbath həddi

[2.65] |65| Siz artıq iərinizdən şənbə gn həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara: Mənfur meymunlar olun! dedik.

[2.66] |66| Biz bunu onlarla bir dövrdə olanlar və onlardan sonra gələnlər n ibrət, mttəqilər n isə öyd-nəsihət etdik.

 

 @ İsrail və inək Uşaq hekayə

[2.67] |67| Bir zaman Musa öz xalqına dedi: Allah sizə bir inək kəsmənizi əmr edir! Onlar: Sən bizi ələ salırsan? dedilər. Musa: Cahil olmaqdan Allaha sığınıram! dedi.

[2.68] |68| Onlar dedilər: Rəbbinə dua et ki, onun nə cr inək olduğunu bizə bildirsin! Musa dedi: Allah buyurur ki, o, nə ox qoca, nə də ox cavan, bunların ikisinin arasında olan orta yaşlı bir inəkdir. Sizə nə əmr edilirsə, onu da yerinə yetirin!

[2.69] |69| Onlar dedilər: Rəbbinə dua et ki, onun rəngini də bizə bildirsin! Musa dedi: Allah buyurur ki, o, sarı rəngli parlaq bir inəkdir. Ona baxanları sevindirir.

[2.70] |70| Onlar dedilər: Rəbbinə dua et ki, onun nə cr inək olduğunu bizə bildirsin! Çnki bu inək bizə başqa inəklərə bənzər görnr. Əgər Allah istəsə, biz dz yolda olarıq.

[2.71] |71| Musa dedi: Allah buyurur ki, o, nə yer şumlamağa, nə də əkin suvarmağa ram edilməmiş bir inəkdir. O, sağlamdır və onda he bir ləkə-qsur yoxdur. Onlar: İndi sən əsl həqiqəti bildirdin! dedilər və onu kəsdilər. Halbuki az qala bunu yerinə yetirməyəcəkdilər.

 

 @ öldrld ki, soul

[2.72] |72| O zaman siz bir nəfəri öldrmşdnz və onun qatili barəsində mbahisə edirdiniz. Allah isə sizin gizlətdiklərinizi aşkara ıxarar.

[2.73] |73| Biz dedik: İnəyin bir parasını ona (ölyə) vurun! Allah ölləri bu cr dirildir və Öz ayələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız.

[2.74] |74| Sonra bunun ardınca sizin qəlbləriniz sərtləşib daş kimi, hətta ondan da sərt oldu. Həqiqətən, daşlardan eləsi var ki, iərisindən aylar qaynayıb ıxar. Onlardan eləsi də var ki, yarılar, iərisindən su ıxar. Eləsi də var ki, Allahın qorxusundan yuvarlanıb yerə dşər. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.

 

 @ Allah yəhudilər bilirdi və həqiqəti başa dşb, ancaq təhrif ki, Peyğəmbər xatırladır

[2.75] |75| Siz yəhudilərin sizə inanacaqlarınamı mid edirsiniz? Halbuki onlardan bir zmrə var idi ki, Allahın Sözn eşidib anladıqdan sonra, bilə-bilə onu təhrif edirdilər.

 

 @ Allah əvvəlki Mqəddəs Kitablar təhrif edən Mədinə yəhudiləri və olanların yalan

[2.76] |76| Onlar möminlərlə rastlaşanda: Biz iman gətirdik! deyir, bir-birləri ilə xəlvətdə qalanda isə: Allahın sizə bildirdiyini onlara danışırsınız ki, Rəbbinizin yanında bunu sizə qarşı dəlil gətirsinlər? Məgər başa dşmrsnz? deyirlər.

[2.77] |77| Məgər onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşkara ıxartdıqlarını bilir?

[2.78] |78| Onların arasında Kitabı bilməyən elə savadsızlar vardır ki, onlar ancaq xlyalara dalar və ancaq zənnə uyarlar.

[2.79] |79| Vay o şəxslərin halına ki, onlar öz əlləri ilə kitab yazır, sonra da: Bu, Allah tərəfindəndir! deyirlər ki, onunla czi miqdarda pul əldə edə bilsinlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə vay onların halına! Qazandıqları şeyə görə vay onların halına!

[2.80] |80| Onlar dedilər: Od bizə ancaq bir neə gn toxunacaq! De: Məgər siz Allahdan əhd almısınız? Allah verdiyi əhdə əsla xilaf ıxmaz! Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız?

[2.81] |81| Xeyr! Gnah qazanan və xətaları özlərini bryən kimsələr məhz onlar Od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar!

 

 @ Peyğəmbərlər Musanı və İsanı mşayiət edən Yəhudilər

[2.82] |82| İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar!

 

 @ İsrail oğullarından Covenant

[2.83] |83| Bir zaman Biz İsrail oğulları ilə: Allahdan qeyrisinə ibadət etməyəcək, valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə və kasıblara xeyirxahlıq edəcək, insanlara xoş söz deyəcək, namaz qılacaq və zəkat verəcəksiniz! deyə əhd bağladıq. Sonra az bir qisminiz istisna olmaqla, haqdan z evirib döndnz.

 

 @ İsrail oğullarından davranışı

[2.84] |84| O zaman Biz sizinlə: Bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz, bir-birinizi yurdlarınızdan ıxarmayacaqsınız! deyə əhd kəsdik. Sonra da siz öznz şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz.

[2.85] |85| Siz o kəslərsiniz ki, bir-birinizi öldrrsnz, öznzdən olan bir dəstəni öz yurdundan ıxarırsınız, onlara qarşı pislik və dşmənilik etməkdə bir-birinizə kömək edirsiniz. Onlar əsir tutulub yanınıza gətiriləndə, fidyə verib onları azad edirsiniz. Halbuki onları yurdlarından ıxartmaq sizə haram edilmişdi. Yoxsa siz Kitabın bir qisminə inanıb, digər qismini inkarmı edirsiniz? Sizlərdən bunu edənin cəzası dnya həyatında rsvay olmaq, Qiyamət gn isə ən şiddətli əzaba məhkum olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bixəbər deyildir.

[2.86] |86| Onlar axirəti verib dnya həyatını satın aldılar. Ona görə də onların nə əzabı ynglləşdiriləcək, nə də onlara kömək göstəriləcəkdir.

 

 @ İsrail imansız Uşaq təkzib və peyğəmbərləri öldrd

[2.87] |87| Biz Musaya Kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu İsaya da aıq-aydın dəlillər verdik və onu mqəddəs ruhla (Cəbrail ilə) qvvətləndirdik. Məgər hər dəfə sizə göndərilən eli rəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə siz təkəbbr göstərmədinizmi? Onların bir qismini yalanı hesab edib, bir qismini də öldrmədinizmi?

[2.88] |88| Onlar dedilər: Qəlblərimiz qapalıdır! Xeyr, Allah onları məhz kfrlərinə görə lənətləmişdir. Odur ki, onlar olduqca az inanırlar.

 

 @ İsrail Uşaqlar Mqəddəs Kitab onun təsviri Peyğəmbər tanımaq, lakin o, Peyğəmbər İbrahimin nəslindən olmasına baxmayaraq, o bir yəhudi deyil, nki onu inkar

[2.89] |89| Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir Kitab (Quran) gəldikdə onu inkar etdilər. Halbuki əvvəllər kafirlər zərində qələbə diləyirdilər. Onlara tanıdıqları peyğəmbər gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allah kafirlərə lənət etsin!

[2.90] |90| Allahın Öz qullarından istədiyi kimsəyə Öz ltfndən bəxş etməsinə həsəd aparmaq və Onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir! Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətləndirdilər. Kafirlərə alaldıcı bir əzab vardır.

 

 @ İsrail Uşaq Kitab Musa onu təsdiqləyir ki, Quranda inkar gətirdi, lakin onlar iman demək, lakin onlar həqiqətən onların Mqəddəs Kitab iman əgər onlar peyğəmbərlərin bə'zisini həlak olmazdı

[2.91] |91| Onlara: Allahın nazil etdiyinə inanın! deyildikdə, onlar: Biz özmzə nazil edilənə inanırıq deyib onun ardınca gələni inkar edirlər. Halbuki Quran onların yanında olanı təsdiqləyən bir həqiqətdir. De: Əgər siz inanan idinizsə, bəs nə n əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldrrdnz?

 

 @ İsrail və dana övladlarının kfr

[2.92] |92| Musa sizə aıq-aydın dəlillər gətirmişdi. O getdikdən sonra siz buzovu ilahiləşdirib öznzə zlm etdiniz.

[2.93] |93| O zaman Biz sizinlə əhd bağlayıb dağı başınızın stnə qaldırdıq: Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və eşidin! deyə əmr etdik. Onlar: Eşitdik və asi olduq! dedilər. Kfrlərinə görə buzova olan məhəbbət onların qəlblərinə yeridildi. De: Əgər siz möminsinizsə, imanınızın sizə əmr etdiyi şey necə də pisdir!

 

 @ axirət tək onlar n ki, Allah yəhudilərin iddiasını təkzib

[2.94] |94| De: Əgər Allah yanında Axirət yurdu digər insanlara deyil, yalnız sizin n hazırlanıbsa və doğru deyirsinizsə, onda öznzə ölm diləyin!

[2.95] |95| Onlar öz əllərinin etdiyinə görə bunu he vaxt diləməzlər. Allah zalımları tanıyır.

[2.96] |96| Sən onların həyata btn insanlardan, hətta mşriklərdən də daha həris olduqlarını görəcəksən. Onlardan hər biri min il ömr srməsini istər. Halbuki uzun ömr belə onu əzabdan uzaqlaşdıra bilməz. Allah onların nə etdiklərini görr.

 

 @ Gabriel, Quran və Mqəddəs Kitablar daşıyıcısı

[2.97] |97| De: Cəbrailə dşmən olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Quranı özndən əvvəlkiləri təsdiqləyən, möminlərə doğru yol göstərən və mjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil etmişdir.

 

 @ Quran Yəhudilərin imtina və onların kfr

[2.98] |98| Kim Allaha, Onun mələklərinə və elilərinə, Cəbrailə və Mikailə dşməndirsə, şbhəsiz ki, Allah da o kafirlərə dşməndir.

[2.99] |99| Biz sənə aydın başa dşlən dəlillər nazil etdik ki, onları da yalnız fasiqlər inkar edərlər.

[2.100] |100| Onlar hər dəfə əhd bağladıqda iərilərindən bir dəstə onu pozmurmu? Həm də onların oxu buna inanmır.

[2.101] |101| Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir eli gəldikdə Kitab verilənlərdən bir dəstə guya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın Kitabına arxa evirdilər.

[2.102] |102| Onlar Suleymanın səltənətində şeytanların oxuduqlarının ardınca getdilər. Sleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Mələklər: Biz ancaq bir sınağıq, sən gəl kafir olma! deməmiş onu he kəsə öyrətmirdilər. Yəhudilər ərlə arvadı bir-birindən ayıracaq işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan he kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar özlərinə zərər verən, faydası olmayan şeyləri öyrənirdilər. Onlar bilirdilər ki, onu əldə edən kimsə n axirətdə he bir pay yoxdur. Nəfslərinin əvəzində satın aldıqları şey necə də pisdir! Kaş bunu biləydilər!

[2.103] |103| Onlar iman gətirib Allahdan qorxsaydılar, Allahın verdiyi mkafat onlar n daha xeyirli olardı. Kaş bunu biləydilər!

 

 @ Ra'ina və Undhurna

[2.104] |104| Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərə: Bizə qayğı göstər! deməyin; Bizə nəzər yetir! deyin və (Allahın əmrini) eşidin! Kafirləri ağrılı-acılı bir əzab gözləyir.

 

 @ mö'minlərə qarşı Resentment

[2.105] |105| Nə Kitab əhlinin kafir olanları, nə də mşriklər sizə Rəbbinizdən bir xeyir nazil olmasını istəmirlər. Allah isə mərhəmətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Allah böyk ltf sahibidir.

 

 @ əvəz ayələri

[2.106] |106| Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, və ya ona bənzərini gətiririk. Məgər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir?

[2.107] |107| Bilmirsənmi ki, göylərdə və yerdə hökmranlıq təkcə Allaha məxsusdur? Sizin Allahdan başqa nə bir himayəiniz, nə də bir köməkiniz vardır.

[2.108] |108| Yoxsa bundan əvvəl Musadan tələb olunduğu kimi siz də Peyğəmbərinizdən möczə tələb etmək istəyirsiniz? İmanı kfrə dəyişən kəs, əlbəttə, doğru yoldan azmışdır.

 

 @ Kitab əhlindən ox Envy

[2.109] |109| Kitab əhlindən bir oxu həqiqəti bildikdən sonra da, paxıllıqları zndən sizi, siz iman gətirdikdən sonra kafirliyə qaytarmaq istəyərlər. Allah Öz əmri ilə gəlincəyə qədər onları bağışlayın və onlara baş qoşmayın! Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Namazı və məcburi xeyriyyə msəlmanlar n ek siyahısı var

[2.110] |110| Namaz qılın, zəkat verin! Qabaqcadan öznz n nə xeyir hazırlasanız onun əvəzini Allahın yanında tapacaqsanız. Şbhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görr.

 

 @ Yəhudilər və Nazarenes Allah ağırış

[2.111] |111| Onlar dedilər: Yəhudilərdən və ya xapərəstlərdən başqa he kəs Cənnətə daxil olmayacaq! Bu onların xam xəyallarıdır. De: Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!

[2.112] |112| Xeyr! Kim yaxşı işlər görb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mkafatı olar. Onlara he bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ Yəhudilər və Nazarenes arasında mbahisə

[2.113] |113| Yəhudilər: Xapərəstlər he bir şeyə əsaslanmırlar! deyir, xapərəstlər isə: Yəhudilər he bir şeyə əsaslanmırlar! deyirlər. Halbuki onlar Kitab oxuyandırlar. Cahillər də onların danışdığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa dşdkləri şey barəsində Qiyamət gn onların arasında hökm verəcəkdir.

 

 @ Allahın adı zikr

[2.114] |114| Allahın məscidlərində Onun adının zikr edilməsinə maneilik törədənlərdən və onların viranə qalmasına alışanlardan daha zalım kim ola bilər? Əslində onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar n dnyada rsvayılıq, axirətdə isə böyk bir əzab vardır.

[2.115] |115| Məşriq də, məğrib də Allahındır! Hansı səmtə yönəlsəniz, Allahın Üz orada olar. Həqiqətən, Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

 

 @ Kfr

[2.116] |116| Onlar dedilər: Allah Öznə övlad götrmşdr! Halbuki O, pakdır, mqəddəsdir! Həqiqətən, göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Hər şey Ona baş əyir.

[2.117] |117| Göyləri və yeri icad edən Odur. O, bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq: Ol! deyər, o da olar.

 

 @ Hər nəsil Similar kəlam

[2.118] |118| Cahillər dedilər: Bəs nə n Allah bizi danışdırmır, yaxud bizə bir ayə gəlmir? Onların əcdadları da elə onlar kimi danışırdılar. Onların qəlbləri bir-birinə oxşayır. Biz, yəqinliklə inanan bir xalqa dəlillərimizi bəyan etmişik.

 

 @ Peyğəmbər missiyası

[2.119] |119| Biz səni haqq ilə mjdələyən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdik. Cəhənnəm sakinləri barəsində isə sən sorğu-sual olunmayacaqsan.

[2.120] |120| Sən onların dininə tabe olmayınca, nə yəhudilər, nə də xapərəstlər səndən razı qalmayacaqlar. De: Yalnız Allahın haqq yolu doğru yoldur! Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edən olar.

[2.121] |121| Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır.

 

 @ Allah xeyrinə

[2.122] |122| Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi və vaxtı ilə sizi aləmlərdən stn etdiyimi xatırlayın.

 

 @ Day Haqq

[2.123] |123| Qorxun o gndən ki, o vaxt he kəs he kəsə fayda verə bilməyəcək, he kəsdən bir fidyə qəbul edilməyəcək, he kəsin şəfaəti fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcək.

 

 @ İbrahim və onun nəslindən təyin

[2.124] |124| Rəbbi İbrahimi bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman o, bunları tamamilə yerinə yetirdi. Allah: Mən səni insanlara imam edəcəyəm! dedi. İbrahim: Nəslimdən də (imam et)! dedi. Allah: Zalımlar Mənim onlarla əhd bağlamağıma nail olmazlar! dedi.

 

 @ Ka'bah Peyğəmbərlər İbrahimə, İsmailə ilə əhd

[2.125] |125| Biz evi (Kəbəni) insanlar n ziyarət və əmin-amanlıq yeri etdik. İbrahimin dayandığı yeri namazgah edin! Biz İbrahimə və İsmailə: Evimi təvaf edənlər, etikafa girənlər, rku və səcdə edənlər n təmizləyin! dedik.

 

 @ İbrahim Supplication

[2.126] |126| Bir zaman İbrahim dedi: Ey Rəbbim! Buranı təhlkəsiz bir şəhər et, onun əhalisinə, onlardan Allaha və Axirət gnnə iman gətirənlərə hər növ məhsullardan ruzi ver! Allah dedi: Mən kafir olanlara bir qədər zövq almağa izin verərəm, sonra da onları Cəhənnəm əzabına giriftar edərəm. Ora necə də pis dönş yeridir!

 

 @ İbrahim və İsmail Kəbənin bnövrəsini qaldırmaq

[2.127] |127| O zaman İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bnövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər: Ey Rəbbimiz! Bunu bizdən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bilənsən!

[2.128] |128| Ey Rəbbimiz! İkimizi də Sənə təslim olacaq, nəslimizdən də Sənə təslim olan bir mmət et. Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edənsən, Rəhmlisən!

 

 @ Həzrəti Məhəmməd İbrahim və İsmail yalvarıb, son peyğəmbər

[2.129] |129| Ey Rəbbimiz! Onların iərisindən özlərinə elə bir eli göndər ki, Sənin ayələrini onlara oxusun, Kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları gnahlardan təmizləsin! Həqiqətən, Sən Qdrətlisən, Mdriksən!

 

 @ İbrahim Rank

[2.130] |130| Səfeh olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən z evirər? Biz onu dnyada eli sedik. Şbhəsiz ki, o, axirətdə də əməlisalehlərdən olacaqdır.

[2.131] |131| Rəbbi ona: Təslim ol! dedikdə, o: Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum! demişdi.

 

 @ İbrahimin xəbərdarlıq

[2.132] |132| İbrahim də, Yaqub da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər: Ey oğullarım! Həqiqətən, Allah bu dini sizin n semişdir. Siz də ancaq msəlman olaraq ölməlisiniz!

 

 @ Yaqubun ölm, İbrahim, İsmail və İshaqı onun pərəstiş, Allaha oğlunun təqdim

[2.133] |133| Yoxsa siz Yaquba ölm gəldikdə onun yanında idiniz? O zaman o, öz oğullarına dedi: Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onlar dedilər: Sənin İlahına, atalarının İbrahimin, İsmailin və İshaqın İlahı olan Tək İlaha ibadət edəcəyik. Biz yalnız Ona təslim olanlarıq!

[2.134] |134| Onlar bir mmət idi ki, gəlib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə sorğu-suala tutulmayacaqsınız.

 

 @ Yəhudilər, Nazarenes və xristianlar Sayings

[2.135] |135| Onlar dedilər: Yəhudi və ya xapərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz! De: Əksinə, biz hənif İbrahimin dinindəyik. O, mşriklərdən deyildi.

 

 @ Peyğəmbərlər Peyğəmbərlik bərabər

[2.136] |136| Deyin: Biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız Ona təslim olanlarıq!

[2.137] |137| Əgər onlar da siz iman gətirdiyinizə iman gətirsələr, doğru yola yönəlmiş olarlar. Yox, əgər z döndərsələr, mtləq ixtilafa dşmş olarlar. Onlardan qorunmaq n Allah sənə kifayət edər. O, Eşidəndir, Biləndir!

 

 @ Allah Səmimiyyət

[2.138] |138| De: Budur Allahın dini! Kimin dini Allahın dinindən daha doğru ola bilər? Biz yalnız Ona ibadət edənlərik!

[2.139] |139| De: Allah barəsində bizimlə mbahisəmi edirsiniz? Halbuki O, bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir! Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Biz Ona sadiq olanlarıq!

 

 @ Allahın şahidliyini gizlədilməsinə

[2.140] |140| Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, İshaqın, Yaqubun və onun nəslinin yəhudi və yaxud xapərəst olduğunu deyirsiniz? De: Siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Allahın onlara nazil etdiyi şəhadəti gizlədən kimsələrdən daha zalım kim ola bilər? Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.

[2.141] |141| Onlar bir mmət idi ki, gəlib getdi. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə sorğu-sual olunmayacaqsınız.

 

 @ Allah Məkkədə Məscidlhərama tərəf dua Peyğəmbər təlimatlandırır

[2.142] |142| Səfeh adamlar deyəcəklər: Onları z tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De: Məşriq də, məğrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir!

 

 @ Allah bir orta millət, bir fanatik millət İslam ardıcılları etdi

[2.143] |143| Beləliklə Biz sizi orta bir mmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız, peyğəmbər də sizə şahid olsun. Biz, əvvəl z tutduğun qibləni ancaq ona görə təyin etdik ki, peyğəmbərin ardınca gedənləri z döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı pu etməz. Həqiqətən də, Allah insanlara qarşı Şəfqətlidir, Rəhmlidir.

[2.144] |144| Biz sənin znn göyə tərəf evrildiyini gördk və Biz səni razı qalacağın qibləyə tərəf döndərəcəyik. Sən zn Məscidulharama tərəf evir! Harada olursunuzsa olun, znz ona tərəf evirin! Şbhəsiz ki, Kitab verilənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən gerək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir.

[2.145] |145| Kitab verilənlərə hər cr dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə z tutmazlar. Sən də onların qibləsinə z tutan deyilsən. Onlar özləri də bir-birlərinin qibləsinə z tutan deyillər. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, sən də zalımlardan olarsan.

 

 @ orijinal Tövrat Məhəmməd Peyğəmbərin təsviri

[2.146] |146| Kitab verdiyimiz şəxslər onu (Peyğəmbəri və yaxud Kəbənin qiblə olduğunu) öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də, onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir.

[2.147] |147| Haqq sənin Rəbbindəndir! Odur ki, şbhə edənlərdən olma!

[2.148] |148| Hər kəsin z tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Harada olursunuz olun Allah sizin hamınızı bir yerə toplayacaqdır. Şbhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir.

[2.149] |149| Hara səfərə ıxsan, namaz qıldıqda zn Məscidulharama tərəf evir! Çnki bu, sənin Rəbbindən gələn haqdır! Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.

[2.150] |150| Hara səfərə ıxsan, namaz qıldıqda zn Məscidulharama tərəf evir! Harada olursunuzsa olun, znz ona tərəf evirin ki, zalımlardan başqa he kəsin sizə qarşı bir dəlili olmasın. Onlardan qorxmayın, Məndən qorxun ki, Mən də sizə olan nemətimi tamamlayım və bəlkə, siz doğru yola yönələsiniz.

 

 @ Peyğəmbər missiyası

[2.151] |151| Həminin öz iərinizdən ayələrimizi sizə oxuyan, sizi gnahlardan təmizləyən, Kitabı və hikməti sizə öyrədən, habelə bilmədiklərinizi də sizə öyrədən bir Eli göndərdik.

 

 @ Allah saxla və Ona şkr

[2.152] |152| Siz Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şkr edin, Mənə kfr etməyin!

 

 @ Səbir və dua

[2.153] |153| Ey iman gətirənlər! Səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən, Allah səbir edənlərlədir!

 

 @ Şəhidlər

[2.154] |154| Allah yolunda ölənlərə: Öldrlər! deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu duymursunuz.

 

 @ Allah sınayar

[2.155] |155| Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbir edənlərə mjdə ver.

[2.156] |156| O kəslər ki, onlara bir msibət z verdikdə: Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! deyirlər.

[2.157] |157| Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır.

 

 @ Allahın House Həcc

[2.158] |158| Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim evi (Kəbəni) həcc və ya mrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində ona he bir gnah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şkrn əvəzini verəndir, Biləndir.

 

 @ Allahın ayələrini gizlədilməsinə

[2.159] |159| Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz aıq-aydın dəlilləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar!

[2.160] |160| Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, Rəhmliyəm!

[2.161] |161| Kafir olub kafir kimi də ölənlərə Allahın, mələklərin və btn insanların lənəti olsun!

[2.162] |162| Onlar bu lənətin iərisində həmişəlik qalarlar. Onların əzabı ynglləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir.

[2.163] |163| Sizin məbudunuz Tək olan İlahdır. Ondan başqa məbud yoxdur, Mərhəmətlidir, Rəhmlidir.

 

 @ dərk edən insanlar n ibrətlər

[2.164] |164| Həqiqətən də, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gndzn bir-birilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yklənmiş halda dənizdə zən gəmilərdə, Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmş torpağı diriltdiyi suda, Onun btn heyvanatı yer znə yaymasında, kləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludlarda, başa dşən insanlar n dəlillər vardır.

 

 @ False tanrı və onların ardıcılları

[2.165] |165| İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini Ona tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha gcldr. Kaş zlm edənlər əzabı gördkləri zaman btn qdrət və qvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

[2.166] |166| O zaman, tabe olunmuş başılar tabe olanlardan uzaqlaşacaq, hamısı əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir.

[2.167] |167| Tabe olanlar deyəcəklər: Əgər bizim n dnyaya dönş olsaydı, indi onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq! Beləcə, peşman olsunlar deyə Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək və onlar he vaxt Cəhənnəm odundan ıxa bilməyəcəklər.

 

 @ əkinin, şeytan bəşəriyyətin aıq-aşkar dşməninizdir

[2.168] |168| Ey insanlar! Yerdə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin, şeytanın addım izləri ilə getməyin! O, sizin aıq-aşkar dşməninizdir.

[2.169] |169| O sizə pis və iyrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir.

 

 @ Mesaj daha əsassız ənənələri və peyğəmbərlər vasitəsilə Allah tərəfindən göndərilən xəbərdarlıq helik

[2.170] |170| Onlara: Allahın nazil etdiyinə tabe olun! deyildikdə, onlar: Xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacağıq! deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yola yönəlməyiblərsə necə?

 

 @ Kafirlərin bənzərində

[2.171] |171| Kafirlərin məsəli ığırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayanları (heyvanları) haylayanın (obanın) məsəlinə bənzəyir. Onlar kar, lal və kordurlar, haqqı anlamazlar.

 

 @ Food msəlmanlara qadağan

[2.172] |172| Ey iman gətirənlər! Sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, Ona şkr edin!

[2.173] |173| O sizə öl heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası n kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, bu ona gnah hesab edilməz. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Allah həqiqəti gizlədilməsinə

[2.174] |174| Şbhəsiz ki, Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla czi miqdarda pul əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamət gn Allah onları danışdırmaz və onları təmizə ıxarmaz. Onlar n ağrılı-acılı bir əzab vardır.

[2.175] |175| Onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı, bağışlanmanın isə əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir. Onlar Cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər!

[2.176] |176| Bu ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə, əlbəttə, haqdan uzaq bir ziddiyyət iindədirlər.

 

 @ msəlmanlar n siyahısını yoxlayın istəyənlər msəlmanları yoxlamaq n

[2.177] |177| Yaxşı əməl znz məşriqə və məğribə tərəf evirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, Axirət gnnə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, msafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik z verdikdə, habelə döyşdə səbir edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Mttəqi olanlar da elə məhz onlardır.

 

 @ Retaliation

[2.178] |178| Ey iman gətirənlər! Öldrlənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, köləyə görə kölədən, qadına görə qadından qisas alın! Əgər qatil qardaşı (ölənin varisləri) tərəfindən (qanbahası mqabilində) bir şeylə əfv edilsə, onda insafla davranmalı və qanbahası ona mvafiq qaydada ödənilməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən bir ynglləşdirmə və mərhəmətdir. Bundan sonra kim həddi aşsa, onun n ağrılı-acılı bir əzab vardır.

[2.179] |179| Qisasda sizin n həyat (əmin-amanlıq) vardır, ey ağıl sahibləri! Bəlkə Allahdan qorxasınız.

 

 @ ölm gəlməmişdən əvvəl ailə n bir iradə olun

[2.180] |180| Sizlərdən birinə ölm gəldiyi zaman qoyub gedəcəyi var-dövlətdən mvafiq qaydada valideynlərə və yaxın qohumlara vəsiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu, mttəqilər n bir borcdur.

[2.181] |181| Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, gnahı ancaq onu dəyişdirənlərin zərinə dşər. Şbhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Biləndir!

[2.182] |182| Kim də vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən və ya gnah işlətməsindən ehtiyat edib tərəflərin arasını dzəldərsə, ona he bir gnah olmaz. Şbhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!

 

 @ Ramazan srətli msəlmanlar n öhdəlik

[2.183] |183| Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən əkinəsiniz.

[2.184] |184| Məyyən sayda olan gnləri oruc tutmalısınız. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa gnlərdə eyni sayda oruc tutmalıdırlar. Buna taqəti olmayanlar isə (buraxdığı hər gnnn əvəzinə) bir kasıbı yedirtməklə fidyə verməlidirlər. Kim könll olaraq yaxşılıq etsə, bu onun n daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruc tutmaq daha xeyirlidir.

 

 @ Allah Quran göndərdi Ramazan oruc ay dnyanın btn insanları doğru yola

[2.185] |185| İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırd edənin aıq-aydın dəlilləri olan Quran ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu aya atan şəxslər həmin ayı oruc tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə başqa gnlərdə eyni sayda oruc tutmalıdırlar. Allah sizin n ətinlik deyil, asanlıq istəyir. O, istəyir ki, siz mddəti (buraxdığınız gnlərin orucunu) tamamlayasınız və sizi doğru yola yönəltdiyinə görə Onu uca tutasınız. Bəlkə şkr edəsiniz.

 

 @ Allah xahişlərimizə cavab

[2.186] |186| Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən onlara yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim ağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.

 

 @ Ramazanda Ailə əlaqələr

[2.187] |187| Orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin n bir libas, siz də onlar n bir libassınız. Allah bilir ki, siz öznzə xəyanət edirsiniz (orucluq gecələrində zövcələrinizlə yaxınlıq edirsiniz). Elə buna görə də O, tövbənizi qəbul edib sizi bağışladı. Artıq bu gndən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin n əzəldən məyyən etdiyinə nail olmağa alışın. Dan yeri sökləndə ağ sap (şəfəq) qara sapdan (gecənin qaranlığından) seilənə qədər yeyin-iin. Sonra gecəyədək orucunuzu tamamlayın. Məscidlərdə etikafda olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın qoyduğu hdudlardır, onlara yaxınlaşmayın! Allah Öz ayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə Ondan qorxalar.

 

 @ Rşvət və aldadıcı

[2.188] |188| Mallarınızı öz aranızda haqsızlıqla yeməyin və camaatın malının bir qismini bilə-bilə gnah yolu ilə yeyəsiniz deyə hakimləri ələ almağa alışmayın.

 

 @ Aysal il

[2.189] |189| Səndən yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De: Bunlar insanlar və həcc n vaxt ölləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan şəxsdir. Evlərə qapılarından daxil olun! Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız.

 

 @ Allah təcavz sevməz

[2.190] |190| Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın! Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir.

[2.191] |191| Mşrikləri harada yaxalasanız öldrn və sizi ıxartdıqları yerdən siz də onları ıxardın! Fitnə qətldən daha pisdir. Onlar sizə qarşı Məscidulharamın yanında vuruşmayınca, siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldrn. Kafirlərin cəzası belədir.

[2.192] |192| Əgər onlar gnah işlərə son qoysalar, əlbəttə ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!

[2.193] |193| Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənədək onlara qarşı vuruşun! Əgər son qoysalar, bilin ki, dşmənilik ancaq zalımlara qarşı olur.

 

 @ mqəddəs ay

[2.194] |194| Haram ay haram aya görədir. Haram olanları pozmağın cəzası qisas almaqdır. Kim sizə qarşı təcavz etsə, siz də ona qarşı onun təcavz etdiyi qədər təcavz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah mttəqilərlədir.

 

 @ Allahın məhəbbətini qazanmaq n xeyriyyə olun

[2.195] |195| Malınızdan Allah yolunda xərcləyin və öz əllərinizlə öznz təhlkəyə atmayın. Yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah yaxşılıq edənləri sevir.

 

 @ həcc The ayinlər

[2.196] |196| Allah n həcc və mrəni tam yerinə yetirin. Əgər sizin qarşınızı kəssələr, myəssər olan bir qurbanlıq verin. Qurbanlıq öz yerinə atana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstələnən və ya başındakı xəstəlikdən əziyyət əkən varsa, fidyə olaraq ya oruc tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməlidir. Əmin-amanlıq iində olduğunuz təqdirdə mrəni bitirib həccə qədər qadağan olunanlardan istifadə edən kəs asan başa gələn bir qurbanlıq verməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar isə həcc əsnasında gn və vətəninə qayıtdıqda isə yeddi gn oruc tutmalıdır. Bu da tam on gn edir. Bu, ailəsi Məscidulharamda yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir.

[2.197] |197| Həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət edən kəs həcc ziyarəti əsnasında qadınıyla yaxınlıq etməməli, gnah işlər görməməli və mbahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir. Öznzlə azuqə götrn! Ən yaxşı azuqə isə təqvadır. Məndən qorxun, ey ağıl sahibləri!

[2.198] |198| Rəbbinizdən ltf diləmək (həcc vaxtı ticarət etmək) sizə gnah deyildir. Ərəfatdan axışıb gəldikdə Məşərulharamda Allahı yada salın! Sizi doğru yola yönəltdiyinə görə Onu yad edin. Hərənd ki, bundan əvvəl siz azmışlardan idiniz.

[2.199] |199| Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diləyin. Şbhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Bu əbədi həyat

[2.200] |200| Həcc mərasiminizi bitirdikdə vaxtilə atalarınızı yad etdiyiniz kimi, hətta bundan da artıq Allahı yad edin! İnsanlar arasında: Ey Rəbbimiz! Bizə verəcəyini elə bu dnyada ver! deyənlər vardır. Belə şəxslərin axirətdə he bir payı yoxdur.

[2.201] |201| Onlardan: Ey Rəbbimiz! Bizə həm bu dnyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi Od əzabından qoru! deyənləri də vardır.

[2.202] |202| Belələri n qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqq-hesab əkəndir.

 

 @ Pilgrimage

[2.203] |203| Sayı məyyən olan gnlərdə (zil-Hiccənin 11-i, 12-si və 13-) Allahı yad edin. Kim iki gn ərzində ziyarətini tamamlayıb geri qayıtsa, ona he bir gnah olmaz. Kim (13-c gn Minada) yubanarsa, ona da he bir gnah olmaz. Bu, Allahdan qorxanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Onun hzuruna toplanılacaqsınız.

 

 @ mnafiqlər və fəsad

[2.204] |204| İnsanların eləsi də var ki, onun bu dnya həyatında danışdığı sözlər səni heyran edər. O, qəlbində olana Allahı şahid göstərər. Əslində o, ən qatı mbahisəidir.

[2.205] |205| O, dönb getdikdə yer zndə fitnə-fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə alışar. Allah isə fitnə-fəsadı sevmir.

[2.206] |206| Ona: Allahdan qorx! deyildikdə, lovğalıq onu daha da gnaha srkləyər. Ona Cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır!

 

 @ Allah bəndələrinə mehribandır

[2.207] |207| İnsanların eləsi də var ki, Allahın razılığını qazanmaq n canını da verər. Allah Öz qullarına qarşı Şəfqətlidir.

 

 @ Şeytan bəşəriyyətin aıq-aşkar dşməninizdir

[2.208] |208| Ey iman gətirənlər! İslamı btövlklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şbhəsiz ki, o sizə aıq-aydın dşməndir.

 

 @ Onlar iman gətirdikdən sonra kafir olanlar

[2.209] |209| Sizə aıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra haqq yoldan ıxsanız, bilin ki, Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

[2.210] |210| Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah bulud kölgəsində mələklərlə birlikdə gəlsin və iş bitmiş olsun? Btn işlər Allaha qaytarılacaqdır.

 

 @ İsrail oğullarına göndərilmiş Clear əlamətləri

[2.211] |211| İsrail oğullarından soruş ki, Biz onlara nə qədər aydın dəlillər göndərdik. Allahın nemətini əldə etdikdən sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli cəza verəcəkdir.

 

 @ kafirlərin gözndə dnya

[2.212] |212| Dnya həyatı kafirlər n gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsxərəyə qoyurdular. Halbuki mttəqilər qiyamət gn onlardan stn olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzi verər.

 

 @ btn peyğəmbərlərin missiyası

[2.213] |213| İnsanlar tək bir mmət idi. Allah onlara mjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi, onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa dşdkləri şeylərə dair hökm versin. Halbuki kitab verilmiş şəxslər özlərinə aıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq zndən ixtilafa dşdlər. Allah isə Öz icazəsi ilə iman gətirənləri ixtilafda olduqları məsələlərdə haqqa yönəltdi. Allah istədiyini dz yola yönəldər.

 

 @ Bu həyat sınaq

[2.214] |214| Yoxsa siz elə gman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə kasıblıq və xəstəlik z vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: Allahın köməyi nə vaxt gələcək? dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır.

 

 @ xeyriyyəilik alanlar

[2.215] |215| Səndən Allah yolunda nə verəcəklərini soruşurlar. De: Verəcəyiniz hər bir xeyir valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara və msafirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şbhəsiz ki, Allah onu bilir.

 

 @ İslam dövləti İslam milləti mdafiə

[2.216] |216| Sizin xoşunuza gəlməsə də, cihad sizə vacib edildi. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin n xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə sizin n zərərli olsun. Allah bilir, siz isə bunu bilmirsiniz.

 

 @ Mqəddəs ay mbarizə ağır cinayət

[2.217] |217| Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De: Bu ayda vuruşmaq böyk gnahdır. Lakin insanları Allah yolundan sapdırmaq, Onu inkar etmək, msəlmanları Məscidulharama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan ıxartmaq Allah yanında daha böyk gnahdır. Fitnə isə qətldən də böyk gnahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl əkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dnyada və axirətdə pua ıxar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

 

 @ Allahın Mercy

[2.218] |218| Həqiqətən də, iman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər, Allahın mərhəmətinə mid edirlər. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Spirt və qumar

[2.219] |219| Səndən sərxoşedici iki və qumar barəsində soruşurlar. De: İkisində də həm böyk gnah, həm də insanlar n mənfəət vardır. Amma gnahları mənfəətlərindən daha böykdr. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De: Ehtiyacınızdan artıq qalanını! Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz

 

 @ yaxşılıq Treat yetim

[2.220] |220| dnya və axirət barəsində. Səndən yetimlər haqqında soruşurlar. De: Onlara yaxşılıq etmək xeyirlidir. Əgər onları öz işinizə qatırsınızsa, bilin ki, onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah fəsad törədəni yaxşılıq edəndən ayırd edir. Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə, sizi ətin vəziyyətə salardı. Şbhəsiz ki, Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

 

 @ O msəlman nigah icazə

[2.221] |221| Mşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kəniz, sizi heyran edən mşrik bir qadından daha xeyirlidir. Mşrik kişilər iman gətirməyincə mömin qadınları onlara ərə verməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kölə, sizi heyran edən mşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar Oda ağırırlar. Allah isə Öz izni ilə Cənnətə və bağışlanmağa dəvət edir. O, Öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə, dşnb ibrət alsınlar.

 

 @ Aybaşı

[2.222] |222| Səndən heyz barəsində soruşurlar. De: Bu, əziyyətverici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Şbhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da.

 

 @ Sex

[2.223] |223| Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə təhər istəyirsinizsə, yaxınlaşın. Öznz n qabaqcadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz Onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri mjdələ.

 

 @ andı alaraq

[2.224] |224| Andlarınıza görə Allahın adını, yaxşılıq etmənizə, Allahdan qorxmanıza və insanlar arasında slh yaratmanıza dair bir maneəyə evirməyin. Allah Eşidəndir, Biləndir!

[2.225] |225| Allah sizi qərəzsiz idiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O, sizi qəlbinizin qərəzinə (qəsdən idiyiniz andlara) görə cəzalandıracaqdır. Allah Bağışlayandır, Həlimdir.

 

 @ Boşanma və ya barışıq

[2.226] |226| Qadınları ilə yaxınlıq etməməyi and iənlər n gözləmə mddəti dörd aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[2.227] |227| Əgər onlar boşanmaq qərarına gəlsələr, şbhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Biləndir!

 

 @ yaxşılıq Divorce

[2.228] |228| Boşanmış qadınlar heyz mddəti gözləməlidirlər. Əgər Allaha və Axirət gnnə iman gətirirlərsə, Allahın onların bətnində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. Əgər bu mddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onları qaytarmağa daha ox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar zərində şəriətə mvafiq haqları olduğu kimi onların da kişilər zərində haqları vardır. Kişilərin onlar zərində olan haqları isə bir dərəcə stndr. Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

[2.229] |229| Boşanma iki dəfə olar. Bundan sonra qadını şəriətə mvafiq qayda zrə saxlamaq, yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götrmək sizə halal olmaz. Yalnız hər ikisinin Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxması istisnadır. Əgər siz onların Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxsanız, qadının boşanmaq n bir şey əvəz verməsində ikisinə də he bir gnah yoxdur. Bunlar Allahın hdudlarıdır, onları aşmayın! Allahın hdudlarını aşanlar məhz onlar zalımlardır.

[2.230] |230| Əgər onu nc dəfə boşayarsa, bundan sonra o qadın başqa bir kişiyə ərə getməyincə ona əvvəlki ərinə qayıtmaq halal olmaz. Əgər sonrakı əri onu boşasa, Allahın hədlərini yerinə yetirəcəklərini gman etdikləri təqdirdə yenidən əlaqə qurmalarında ikisinə də he bir gnah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir, onları anlayan adamlara bəyan edir.

[2.231] |231| Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə mddəti sona yetişdiyi zaman onları ya şəriətə mvafiq qayda zrə saxlayın, ya da mvafiq qayda zrə buraxın. Zərər vurmaq və təcavz etmək məqsədilə onları saxlamayın. Kim bunu etsə, ancaq öznə zlm etmiş olar. Allahın ayələrini ələ salmayın. Allahın sizə olan nemətlərini, öyd-nəsihət vermək n nazil etdiyi Kitab və hikməti yadınıza salın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah hər şeyi bilir.

[2.232] |232| Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə mddəti başa atdığı zaman ərlə arvad şəriətə mvafiq qayda zrə öz aralarında razılığa gələrsə, o qadınlara yenidən əvvəlki ərlərinə ərə getməyə mane olmayın. Bu sizlərdən Allaha və Axirət gnnə iman gətirənlərə verilən bir öyd-nəsihətdir. Bu sizin n daha yaxşı və daha pakdır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz.

[2.233] |233| Analar öz övladlarını tam iki il əmizdirsinlər. Bu, əmizdirməni tamamlamaq istəyənlər ndr. Anaların yeməyi və geyimi şəriətə mvafiq qaydada uşağın atasının zərinə dşr. He kəs qvvəsi atdığından artıq yklənməz. Nə anaya öz övladına görə, nə də ataya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eynilə varisin zərinə dşr. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı sddən kəsmək istəsələr, ikisinə də he bir gnah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı sd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və sd haqqını mvafiq qayda zrə ödəsəniz, sizə he bir gnah olmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görr.

 

 @ Widows

[2.234] |234| Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr dörd ay on gn gözləməlidirlər. Onların gözləmə mddəti bitərkən şəriətə mvafiq qayda zrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə gnah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

 

 @ Qadınlar kimin boşanma hələ mddətə də atmayıb evlilik təklifi Göstərməklə

[2.235] |235| Qadınlara eli göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdə və ya rəyinizdə gizlətməkdə sizə he bir gnah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız. Lakin onlarla gizlicə vədələşməyin, onlara yalnız şəriətə mvafiq qayda zrə söz deyin. Gözləmə vaxtı başa atmayıncaya qədər nikah etmək qərarına gəlməyin. Bilin ki, Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Ondan qorxun! Bilin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!

 

 @ Bir unconsummated evlilik Divorce

[2.236] |236| Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşasanız, sizə he bir gnah gəlməz. Onlara şəriətə mvafiq qayda zrə pay verin. Varlı öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə yaxşılıq edənlər n bir borcdur.

[2.237] |237| Qadınlar n mehr təyin etdikdən sonra, yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlində nikah mqaviləsi olanın bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə gzəşt etməyi unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görr.

 

 @ Prayers

[2.238] |238| Namazları və (gnortadan sonrakı) orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mtiliklə durun.

[2.239] |239| Əgər nədənsə qorxsanız, namazınızı ayaq stə və ya minik zərində qılın. Təhlkə sovuşduqda isə Allahı, sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə, o cr yad edin!

 

 @ dul qadınlara mddəalar

[2.240] |240| Sizlərdən ölən və özndən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr zövcələrinə bir ilin tamamınadək evlərindən ıxarılmamaq şərtilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə ıxıb getsələr, şəriətə mvafiq qayda zrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə gnah gəlməz. Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

 

 @ yaxşılıq Divorce

[2.241] |241| Boşanmış qadınlara şəriətə mvafiq qayda zrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, mttəqilər n bir borcdur.

[2.242] |242| Allah Öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə başa dşəsiniz.

 

 @ Onlara ölmək etdi sonra Allah yəhudilərin bir qəbilə canlandı

[2.243] |243| Minlərlə adam olduqları halda ölm qorxusundan yurdlarından ıxanları görmədinmi? Allah onlara: Öln! dedi. Sonra isə onları diriltdi. Doğrudan da, Allah insanlara qarşı ltfkardır, lakin insanların oxu buna şkr etmir.

[2.244] |244| Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah Eşidəndir, Biləndir!

 

 @ kreditin Vurma Allah verilmiş

[2.245] |245| Kim Allaha gözəl bir borc versə (malından Allah yolunda xərcləsə), O da onun n bunu qat-qat artırar. Allah kimisinin ruzisini azaldar, kimisinin ruzisini də artırar. Siz Ona qaytarılacaqsınız.

 

 @ İsrail Uşaqlar söz qırmaq və Allah yolunda mbarizə imtina

[2.246] |246| Musadan sonra İsrail oğullarından olan əyanların başına gələnləri bilmirsənmi? O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər: Bizə bir hökmdar təyin et ki, Allah yolunda vuruşaq! O dedi: Sizə vuruşma vacib edilsə, ola bilsin ki, vuruşmayasınız? Onlar dedilər: Madam ki, biz yurdumuzdan ıxarılmışıq və övladlarımızdan ayrılmışıq, onda nə n Allah yolunda vuruşmayaq? Vuruşmaq onlara vacib edildikdə isə onlardan az bir qismi istisna olmaqla hamısı döyşdən z evirdilər. Allah zalımları tanıyır.

 

 @ Şaulun padşah İsrailin qısqanclıq Uşaq

[2.247] |247| Peyğəmbərləri onlara dedi: Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi! Onlar dedilər: O necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmdarlığa ondan daha ox layiqik və ona he böyk var-dövlət də verilməmişdir. O dedi: Allah sizin zərinizə onu hökmdar sedi, elm və bədəncə onun gcn artırdı. Allah Öz mlkn istədiyi kəsə verir. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

[2.248] |248| Peyğəmbərləri onlara dedi: Onun hökmdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun iərisində Rəbbinizdən bir təskinlik, Musanın ailəsindən və Harunun ailəsindən qalan bəzi şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, bu sizin n bir dəlildir.

[2.249] |249| Talut qoşunla birlikdə döyşə yola dşdkdə əsgərlərinə dedi: Allah sizi bir ayla imtahan edəcək. Kim ondan isə, məndən deyildir. Bir ovuc götrən istisna olmaqla, kim ondan dadmasa, o, məndəndir. Onların az bir qismi istisna olmaqla hamısı ondan su idilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə ayı kedikdən sonra bəziləri dedilər: Bu gn bizim Caluta və onun qoşununa gcmz atmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər: Neə-neə az saylı dəstələr Allahın izni ilə ox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir! Allah səbir edənlərlədir.

 

 @ David və Goliath

[2.250] |250| Onlar Calutun və onun qoşununun qarşısına ıxdıqda dedilər: Ey Rəbbimiz! Bizə səbir ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə almaqda bizə yardım et!

[2.251] |251| Möminlər Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldrd. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi, ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yer z fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı ltfkardır.

[2.252] |252| Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şbhəsiz ki, sən göndərilən elilərdənsən.

 

 @ peyğəmbərlər və peyğəmbərləri sıralarında

[2.253] |253| Biz o elilərin bəzisini digərlərindən stn etdik. Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış, bəzisini isə dərəcələrə yksəltmişdir. Biz Məryəm oğlu İsaya aıq-aydın dəlillər verdik və onu mqəddəs Ruh (Cəbrail) ilə qvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, onlardan sonra gələnlər özlərinə aıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilaf etdilər. Onlardan kimisi iman gətirdi, kimisi də inkar etdi. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir.

 

 @ Charity

[2.254] |254| Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gn gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin! Kafirlər isə zalımdırlar.

 

 @ Allah, Quranda ən böyk ayə böykly

[2.255] |255| Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, btn yaratdıqlarının Qəyyumudur. Onu nə mrg, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, məxluqatın gələcəyini və kemişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa he bir şey qavraya bilməzlər. Onun Krss göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.

 

 @ Unbreakable tie

[2.256] |256| Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, he vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah Eşidəndir, Biləndir.

[2.257] |257| Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zlmətlərdən nura ıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zlmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

 

 @ İbrahim və King Nimrod

[2.258] |258| Allahın verdiyi hakimiyyətə görə İbrahim ilə Rəbbi barəsində höcətləşən kəsin əhvalatını bilmirsənmi? İbrahim: Mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldrr! dedikdə padşah: Mən də həm dirildir, həm də öldrrəm! demişdi. İbrahim: Allah gnəşi məşriqdən gətirir. Sən də onu məğribdən gətir! dedikdə, o kafir aşıb qalmışdı. Allah zalım qövm doğru yola yönəltməz.

 

 @ Brc insanlar n, Allah yalnız olun demək və bu olur

[2.259] |259| Və ya damları uulub xarabalığa evrilmiş bir kəndin yanından keən kimsənin hekayətini bilmirsənmi? O demişdi: Allah bu kəndi ölmndən sonra necə dirildəcək? Allah onu öldrb yz il saxladı, sonra da dirildib dedi: Nə qədər qaldın? O dedi: Bir gn yaxud bir gndən də az qaldım! Allah dedi: Əksinə, sən yz il qaldın. Öz yeməyinə və idiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. Uzunqulağına da bax! Biz səni insanlar n bir dəlil etdik. Smklərə bax, gör Biz onları necə bir-birinə birləşdirir, sonra da onların stn ətlə örtrk. Ona həqiqət bəlli olduqda: Mən artıq bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir! dedi.

 

 @ O, ölləri artırır necə Allah İbrahimi göstərir

[2.260] |260| Bir zaman İbrahim: Ey Rəbbim, ölləri necə diriltdiyini mənə göstər! dedi. Rəbbi ona: Məgər sən inanmırsan? dedi. İbrahim dedi: Əlbəttə inanıram! Amma istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun. Allah buyurdu: Quşlardan dördn tut və onları öznə tərəf əkib tikə-tikə et. Sonra hər dağın başına onlardan bir para qoy, sonra da onları ağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah Qdrətlidir, Mdrikdir!

 

 @ xeyriyyəilik və onun mkafat vermək edənlərin nmunəsi

[2.261] |261| Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi snbl verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, snbllərin hər birində yz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mkafatını artırar. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

[2.262] |262| Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin və xərclədiklərinin ardından minnət qoymayan və əziyyət verməyənlərin, Rəbbi yanında mkafatları vardır. Onlara he bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ Xoş bir söz və bağışlanma

[2.263] |263| Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq, minnətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah Zəngindir, Həlimdir.

[2.264] |264| Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi, özn camaata göstərmək məqsədilə xərcləyən, Allaha və Axirət gnnə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə pu etməyin. Bunun məsəli zərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu ılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından he bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönəltməz.

 

 @ Charity Allahın razılığını axtaran verildiyi

[2.265] |265| Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini möhkəmləndirmək n xərcləyənlərin məsəli təpə zərindəki bağın məsəlinə bənzəyir ki, ona şiddətli yağış dşdkdən sonra o öz bəhrəsini iki qat verər. Hərgah ona şiddətli yağış dşməzsə, narın yağış da bəs edər. Allah sizin nə etdiklərinizi görr.

 

 @ dşnn

[2.266] |266| Məgər sizlərdən biri istəyərmi ki, onun xurma ağaclarından və zmlklərdən ibarət, ağacları altından aylar axan və iində də onun n hər cr meyvələr olan bir bağı olsun, sonra da ona qocalıq z verdiyi zaman, öznn də o bağa möhtac olan uşaqları olduğu bir halda bu bağa odlu bir qasırğa dşb onu yandırsın? Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz.

 

 @ Charity

[2.267] |267| Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin n torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşısından Allah yolunda xərcləyin. Öznzə verildiyi təqdirdə ancaq göz yumub alacağınız pis şeylərdən xərcləməyə alışmayın. Bilin ki, Allah Zəngindir, Tərifəlayiqdir.

 

 @ şeytanın vədi

[2.268] |268| Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Allah isə sizə Öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vəd edir. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

 

 @ Wisdom

[2.269] |269| Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kimə hikmət verilmişsə, ona oxlu xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq dşncəli insanlar anlayarlar.

 

 @ Allah biz btn bilik var

[2.270] |270| Xərclədiyiniz hər bir sədəqəni və verdiyiniz hər bir nəziri şbhəsiz ki, Allah bilir. Zalımların isə köməkiləri olmaz.

[2.271] |271| Sədəqələri aşkarda verirsinizsə, bu ox gözəl. Əgər onu yoxsullara gizlində versəniz, bu sizin n daha yaxşı olar. Allah sizin bəzi gnahlarınızdan keər. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

 

 @ Charity Allahın qaytarılır

[2.272] |272| Onların doğru yola gəlməsi sənə aid deyildir. Yalnız Allah istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Xərclədiyiniz hər bir sədəqə öznz ndr. Siz onu ancaq Allahın Üzn dilədiyinizə görə sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam verilər və sizə zlm edilməz.

 

 @ edən yoxsul xeyriyyə n xahiş məzlum

[2.273] |273| Sədəqə Allah yolunda cihad edən və yer zndə hərəkət edə bilməyən yoxsullar ndr. Bu adamlar həya edib dilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları zlərindən tanıyırsan. Onlar insanlardan israrla bir şey istəməzlər. Şbhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir.

[2.274] |274| Mallarını gecə və gndz, gizli və aşkar xərcləyənlərin öz Rəbbi yanında mkafatı vardır. Onlara he bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ Sələmilik və Ticarət

[2.275] |275| Sələm yeyənlər qəbirlərindən şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar. Bu onların: Alış-veriş də sələmilik kimidir! demələrinə görədir. Halbuki, Allah alış-verişi halal, sələmiliyi isə haram etmişdir. Hər kim öznə Rəbbindən xəbərdarlıq gəldikdən sonra sələmiliyə son qoyarsa, olub-keənlər ona bağışlanar və onun işi Allaha qalar. Sələmiliyə qayıdanlar isə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar.

[2.276] |276| Allah sələmi pu edir, sədəqələri isə artırır. Allah kafirləri və gnahkarları sevməz.

 

 @ dua və xeyriyyə dəyəri

[2.277] |277| Həqiqətən, iman gətirib saleh əməllər edən, namaz qılan və zəkat verənləri Rəbbinin yanında mkafatlar gözləyir. Onlara he bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ Sələmilik

[2.278] |278| Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və əgər möminsinizsə, sələmdən qalan faizi almayın.

[2.279] |279| Bunu etməsəniz, Allahın və Onun Elisinin sizə mharibə elan etdiyini bilin. Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz sizindir. Nə siz zlm edərsiniz, nə də sizə zlm olunar.

 

 @ borclu mərhəmət Göstərilən

[2.280] |280| Əgər borclu olan adam ağır şərait iindədirsə, onun vəziyyəti dzələnə qədər ona möhlət verin. Bilin ki, borcu bağışlamaq sizin n daha xeyirlidir.

 

 @ Qiyamət gn

[2.281] |281| Allahın hzuruna qaytarılacağınız gndən qorxun! Sonra hər kəsə qazandığının əvəzi bsbtn veriləcək və onlara zlm olunmayacaqdır.

 

 @ Mqavilələr

[2.282] |282| Ey iman gətirənlər! Məyyən bir mddətədək bir-birinizə borc verdikdə onu yazın. Qoy bunu aranızda bir katib ədalətlə qeyd etsin. Katib Allahın onu öyrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaırmamalıdır. Qoy o yazsın, borc alan da (götrdy borcun miqdarını) yazdırsın, Rəbbi olan Allahdan qorxsun və borcdan he nə əskiltməsin. Əgər borc alan ağıldan zəif və ya acizdirsə və yaxud öz yazdırmağa qadir deyilsə, qoy onun etibarlı yaxın adamı borcu ədalətlə yazdırsın. Aranızdakı kişilərdən iki nəfəri şahid tutun. Əgər iki kişi olmazsa, razı olduğunuz şahidlərdən bir kişi və iki qadını şahid tutun ki, qadınlardan biri unutduqda, o birisi onun yadına salsın. Şahidlər şahidlik etməyə ağırıldıqda boyun qaırmasınlar. Az da olsa, ox da olsa, həmin məbləği və onun vaxtını yazmaqdan usanmayın. Bu, Allah yanında daha ədalətli, şahidlik n daha dzgn və şbhəyə dşməməyiniz n daha mnasibdir. Yalnız aranızda gedən nağd ticarət istisnadır. Bunu yazmamağınız isə sizin n gnah deyildir. Alver etdikdə şahid tutun. Amma katibə və şahidə zərər verilməməlidir. Əgər zərər yetirsəniz, şbhəsiz ki, bu, sizin n gnahdır. Allahdan qorxun, Allah da sizi öyrətsin. Allah hər şeyi bilir.

[2.283] |283| Əgər səfərdə olsanız və katib tapmasanız, borc yiyəsinə saxlanılması n girov verin. Əgər sizlərdən biri digərinə etibar edibsə, qoy etibar olunmuş kimsə ona verilmiş borcu qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun. Şahidliyi gizlətməyin. Kim onu gizlədirsə, şbhəsiz ki, qəlbi gnahkardır. Allah nə etdiklərinizi bilir.

 

 @ Allah rəyində nə bilir

[2.284] |284| Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Siz iərinizdə olanı zə ıxarsanız da, gizlətsəniz də Allah buna görə sizi hesaba əkəcək. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Allah peyğəmbərləri risalət bərabər

[2.285] |285| Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər: Biz Onun eliləri arasında fərq qoymuruq! Onlar dedilər: Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! Səndən bağışlanma diləyirik, dönş də yalnız Sənədir!

 

 @ bağışlanma və mərhəmət n dua

[2.286] |286| Allah hər kəsi yalnız onun qvvəsi atdığı qədər mkəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyir yalnız onun öznə, qazandığı şər də yalnız öz əleyhinədir. Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yklədiyin kimi, bizə də ağır yk ykləmə! Ey Rəbbimiz, gcmz atmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et!

 

|ALI 'IMRAN İmranın 3 Family

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! |1|

[3.1] |1| Əlif. Ləm. Mim.

 

 @ Allah Öz birlik elan

[3.2] |2| Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, btn yaradılanların Qəyyumudur.

 

 @ orijinal Tövrat, İncil və dəyişməz Arabic Quran Rəhbərlik

[3.3] |3| O, sənə Kitabı gerək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi n nazil etdi. Tövratı və İncili də O nazil etdi

[3.4] |4| daha əvvəllər insanlara doğru yolu göstərən rəhbər olmaq n. Furqanı da O nazil etdi. Şbhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar edənlər n şiddətli bir əzab vardır. Allah Qdrətlidir, intiqam almağa qadirdir.

 

 @ He bir şey Allahdan gizli qalmaz

[3.5] |5| Şbhəsiz ki, nə yerdə, nə də göydə he bir şey Allahdan gizli qalmaz.

 

 @ Hamiləlik, gizli yaradılması

[3.6] |6| Bətnlərdə sizə istədiyi surəti verən Odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, Qdrətlidir, Mdrikdir.

 

 @ qəlbləri olanlar kfr ilə yayınma

[3.7] |7| Kitabı sənə nazil edən Odur. O Kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki, bunlar da Kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə-fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədilə mənası aydın olmayanın ardınca dşərlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa he kəs bilməz. Elmdə qvvətli olanlar isə deyərlər: Biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər.

[3.8] |8| Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən, Sən Bəxşedənsən.

 

 @ Allah Öz və'dinə əsla xilaf deyil

[3.9] |9| Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, gerəkləşəcəyinə şbhə edilməyən bir gndə insanları bir yerə Sən yığacaqsan. Həqiqətən, Allah vədinə xilaf ıxmaz!

 

 @ Qiyamət gn he bir şey təşkil edəcək inkar edənlərin dnyəvi status

[3.10] |10| Kafir olanların nə malları, nə də övladları onlara Allahın hzurunda he bir şeylə fayda verə bilməz. Onlar Cəhənnəmin yanacağıdırlar.

[3.11] |11| Onların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Bizim ayələrimizi yalan hesab etdilər, Allah da onları gnahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli cəza verəndir.

[3.12] |12| Kafirlərə de: Siz məğlub olacaq və Cəhənnəmə toplanılacaqsınız! Ora nə pis yataqdır!

 

 @ Bədirdə qarşılaşma

[3.13] |13| Qarşı-qarşıya gələn iki dəstədə sizin n bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu, digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca iki qat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görrdlər. Allah istədiyi kəsi Öz köməyi ilə qvvətləndirir. Həqiqətən, bunda bəsirət sahibləri n bir ibrət vardır.

 

 @ Bu dnya həyatının malıdır

[3.14] |14| Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl-gmşn, yaxşı cins atların, mal-qaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların göznə gözəl göstərilmişdir. Bunlar, dnya həyatının keici zövqdr, gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır.

 

 @ möminlərin mkafat

[3.15] |15| De: Sizə bunlardan daha yaxşısı barədə xəbər verimmi? Allahdan qorxanlar n Rəbbi yanında ağacları altından aylar axan, iində əbədi qalacaqları Cənnət bağları, pak zövcələr və Allahın rizası vardır. Allah qullarını görr.

 

 @ msəlmanlar n siyahısını yoxlayın istəyənlər msəlmanları yoxlamaq n

[3.16] |16| O kəslər ki: Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz iman gətirdik, bizim gnahlarımızı bağışla və bizi Od əzabından qoru! deyirlər;

[3.17] |17| onlar səbir edən, doğru danışan, mti olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sbh ağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir.

 

 @ O biri Allaha, Onun mələkləri şahidlik

[3.18] |18| Allah Özndən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, Qdrətlidir, Mdrikdir.

 

 @ Islam və Allahın ayələrini inkar edənlər

[3.19] |19| Həqiqətən, Allah yanında qəbul olunan din, İslamdır! Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zlm və həsəd zndən ixtilafa dşdlər. Kim Allahın ayələrini inkar edərsə, bilsin ki, Allah tez haqq-hesab əkəndir.

 

 @ Yəhudilər, Nazarenes və xristianlar n dəvət

[3.20] |20| Əgər onlar səninlə mbahisə edərlərsə, de: Mən özm ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm! Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de: Siz də təslim oldunuzmu? Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr, bil ki, sənin öhdənə dşən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah qullarını görr.

[3.21] |21| Allahın ayələrini inkar edənləri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldrənləri və ədalətə ağıran insanları öldrənləri ağrılı-acılı bir əzabla mjdələ.

[3.22] |22| Onların əməlləri həm bu dnyada, həm də axirətdə he olacaq, onların yardımıları da olmayacaqdır.

[3.23] |23| Kitabdan özlərinə bir pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Onlar, aralarında hökm versin deyə, Allahın Kitabına dəvət olunurlar, sonra da onlardan bir dəstə haqdan z evirir.

 

 @ Yəhudilər yalan iddia

[3.24] |24| Bu, onların: Od bizə ancaq bir neə gn toxunar! demələrinə görədir. Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aldadıb yoldan ıxartdı.

[3.25] |25| Baş verəcəyinə şbhə edilməyən bir gndə onları topladığımız və hər kəsə qazandığının əvəzi ödəniləcəyi, özlərinə də he bir haqsızlıq edilməyəcəyi zaman onların halı necə olacaq?

 

 @ gc və Allahın əlamətləri

[3.26] |26| De: Ey mlkn sahibi Allahım! Sən istədiyin kəsə mlk verir və istədiyindən də onu geri alırsan; istədiyin kimsəni yksəldir və istədiyini də alaldırsan. Xeyir yalnız Sənin Əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən.

[3.27] |27| Sən gecəni gndzə qatır, gndz də gecəyə qatırsan; öldən diri ıxarır, diridən isə öl ıxarırsan. Sən istədiyin kəsə hesabsız ruzi verirsən.

 

 @ Faith ilk

[3.28] |28| Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar! Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun he bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlardan gələn təhlkədən əkinməklə ehtiyat etməyiniz istisnadır. Allah sizi Özndən əkindirir. Dönş də ancaq Allahadır.

 

 @ Allahın bilik və gc

[3.29] |29| De: Kökslərinizdə olanı gizlətsəniz də, zə ıxarsanız da, Allah onu bilir. O, göylərdə və yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Allah qiyamət gn və ibadət

[3.30] |30| O gn ki, hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməllərini qarşısında hazır görəcək, öz ilə pis əməllərinin arasında ox böyk məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi Özndən əkindirir. Allah qullarına Şəfqətlidir.

 

 @ Siz, həqiqətən, sizin Creator sevgi

[3.31] |31| De: Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və gnahlarınızı bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Kafirlər vəziyyəti

[3.32] |32| De: Allaha və göndərdiyi Eliyə itaət edin! Əgər z döndərərlərsə, şbhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz.

 

 @ eyni nəsildən gələn Prophets

[3.33] |33| Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seib aləmlərdən stn etdi.

[3.34] |34| Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsil idilər. Allah Eşidəndir, Biləndir.

 

 @ Məryəm Ananın yalvarış

[3.35] |35| Bir zaman İmranın arvadı demişdi: Ey Rəbbim! Mən bətnimdəkini Sənə qul olmaq n nəzir etdim. Məndən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bilənsən.

[3.36] |36| Ondan azad olduğu zaman demişdi: Ey Rəbbim! Mənim qızım oldu Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi, axı oğlan qız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorunmağı Sənə həvalə edirəm.

 

 @ Mary və Peyğəmbər Zəkəriyyanı

[3.37] |37| Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi, onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya həvalə etdi. Zəkəriyya hər dəfə onun yanına ibadətgaha daxil olduqda, onun yanında ruzi olduğunu görərdi. O dedi: Ey Məryəm! Bu, sənin n haradandır? Məryəm dedi: Bu, Allah tərəfindəndir. Həqiqətən, Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzi verir

 

 @ Zacahariah bir oğlu n dua

[3.38] |38| Elə oradaca Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi: Ey Rəbbim! Öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et! Şbhəsiz ki, Sən duaları Eşidənsən.

[3.39] |39| O, mehrabda durub namaz qılarkən mələklər onu ağırdılar: Allah səni, Allah tərəfindən olan Kəlməni təsdiq edən, qövmnn ağası, nəfsinə hakim və əməlisalehlərdən bir peyğəmbər olacaq Yəhya ilə mjdələyir.

[3.40] |40| O dedi: Ey Rəbbim! Qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah dedi: Allah beləcə istədiyini edər.

[3.41] |41| O dedi: Ey Rəbbim! Mənim n bir əlamət təyin et. Allah dedi: Sənin əlamətin, gn insanlarla ancaq işarə ilə danışmaq olacaqdır. Həmin vaxtda Rəbbini ox yad et və səhər-axşam Onun şəninə təriflər de!

 

 @ Allah seir və Mary saflaşdırır

[3.42] |42| Bir zaman mələklər dedilər: Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah səni sedi, təmizlədi və seib aləmlərin qadınlarından stn etdi.

[3.43] |43| Ey Məryəm! Rəbbinə itaət et, səcdə qıl və rkuya gedənlərlə birlikdə rkuya get!

 

 @ Məryəm Qəyyumluq

[3.44] |44| Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayə edəcəyi barədə qələmlərini pşk atdıqları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-birilərilə mbahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin.

 

 @ Məsih, Hz İsa möczəvi konsepsiyası

[3.45] |45| O zaman mələklər dedilər: Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah səni Öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə mjdələyir. O, bu dnyada və axirətdə şan-şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır.

[3.46] |46| O, həm beşikdə ikən, həm də yetkin ağında insanlarla danışacaqdır və salehlərdən olacaqdır.

[3.47] |47| Məryəm dedi: Ey Rəbbim! Mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi: Allah beləcə istədiyini yaradır. O, bir işin olmasını istədikdə ona ancaq Ol! deyir, o da olur.

 

 @ öz İncil verilmiş olan İsanın, missiyası

[3.48] |48| Allah ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.

 

 @ İsa Messenger, İsrail və onun möczə itirilmiş qoyun oğullarına göndərilmiş

[3.49] |49| Allah onu İsrail oğullarına bir eli edəcəkdir. O deyəcəkdir: Mən sizə Rəbbinizdən eli olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. Mən sizin n palıqdan quşa bənzər bir şey dzəldib ona frərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadangəlmə koru, czam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şbhəsiz ki, bunda sizin n dəlil vardır.

 

 @ İsa yəhudilər qorxun və Allaha ibadət və onların peyğəmbər ona itaət etmək deyir

[3.50] |50| Məndən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək n göndərildim. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itaət edin.

[3.51] |51| Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin! Çnki bu, dz yoldur.

 

 @ Həzrəti İsanın şagirdləri

[3.52] |52| İsa onlardakı kfr hiss etdikdə dedi: Allah yolunda kimlər mənə yardımı olacaq? Həvarilər dedilər: Bizik Allahın dininin yardımıları! Biz Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz msəlmanlarıq!

[3.53] |53| Ey Rəbbimiz! Biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik və göndərdiyin elinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə bir yerdə yaz!

 

 @ Bu sjet Hz, Məsihi öldrmək

[3.54] |54| Onlar hiylə qurdular, Allah da hiylə qurdu. Allah hiylə quranların ən yaxşısıdır.

 

 @ Həzrəti İsa rtbə

[3.55] |55| O vaxt Allah dedi: Ey İsa! Mən sənin həyatına son qoyub Özmə tərəf qaldıracağam, səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri Qiyamət gnnə qədər kafirlərdən stn edəcəyəm. Sonra sizin dönşnz Mənə olacaq. Mən də ixtilafa dşdynz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm.

[3.56] |56| Kafirlərə isə bu dnyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkiləri də olmayacaqdır.

[3.57] |57| Allah iman gətirib saleh əməllər işlədənlərin mkafatlarını tam verəcəkdir. Allah zalımları sevmir.

[3.58] |58| Bunlar sənə oxuduğumuz ayələrdən və hikmətli Zikrdəndir.

 

 @ Adəmə Hz.İsanın bənzər, xristianlar etiraz

[3.59] |59| Həqiqətən, Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona Ol! dedi, o da oldu.

[3.60] |60| Haqq sənin Rəbbindəndir. Elə isə he vaxt şbhə edənlərdən olma.

[3.61] |61| Sənə bilik gəldikdən sonra kim səninlə İsanın barəsində mbahisə edərsə, de: Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, özmz və öznz ağıraq, sonra isə dua edib yalanılara Allahın lənət etməsini diləyək.

[3.62] |62| Həqiqətən, bu, gerək bir hekayətdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Şbhəsiz ki, Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

[3.63] |63| Əgər onlar z döndərsələr, şbhəsiz ki, Allah fitnə-fəsad törədənləri tanıyır.

 

 @ Yəhudilər və xristianlar dəvət

[3.64] |64| De: Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, Ona he bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar z döndərsələr, deyin: Şahid olun ki, biz msəlmanlarıq!

 

 @ İbrahim və yəhudilər, xapərəstlər və xristianlar

[3.65] |65| Ey Kitab əhli! Nə n İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir, məgər anlamırsınız?

[3.66] |66| Bax, siz o kəslərsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz. Bəs nə n bilmədiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz? Allah bilir, siz bilmirsiniz!

[3.67] |67| İbrahim nə yəhudi, nə də nəsrani idi. O, ancaq hənif bir msəlman idi və mşriklərdən deyildi.

 

 @ İbrahim olanlar yaxın

[3.68] |68| Həqiqətən, insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı, onun ardınca gedənlər, bu Peyğəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin Himayədarıdır.

[3.69] |69| Kitab əhlindən bir zmrə sizi azdırmaq istər. Onlar ancaq özlərini azdırırlar və bunu da hiss etmirlər.

 

 @ Kitab, Tövrat və Mqəddəs Xalq dindirilməsi

[3.70] |70| Ey Kitab əhli! Haqqa şahid olduğunuz halda nə n Allahın ayələrini inkar edirsiniz?

[3.71] |71| Ey Kitab əhli! Nə n siz bilə-bilə haqqa batil donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz?

 

 @ Deceit və ikizllk

[3.72] |72| Kitab əhlindən bir zmrə dedi: Möminlərə nazil edilənə gnn əvvəlində iman gətirin və gnn sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr.

 

 @ Rəhbərlik

[3.73] |73| Yalnız sizin dininizin ardınca gələnlərə inanın ki, kiməsə sizə verilənin bənzəri verilməsin, yaxud msəlmanlar Rəbbinizin yanında sizə dəlil gətirməsinlər. De: Şbhəsiz ki, doğru yol Allahın haqq yoludur! De: Şbhəsiz ki, ltf Allahın Əlindədir və onu istədiyinə verir! Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

[3.74] |74| O, Öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah böyk ltf sahibidir.

 

 @ Drstlk və namussuzluq, Allaha qarşı yalan

[3.75] |75| Kitab əhlindən eləsi var ki, ona bir yığın mal əmanət etsən, onu sənə tam qaytarar. Onlardan eləsi də var ki, ona bir dinar versən belə, başının stndə durub tələb etməyincə onu sənə qaytarmaz. Bu, ona görədir ki, onlar: Avamlardan ötr bizə gnah olmaz! deyirlər və bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyirlər.

[3.76] |76| Xeyr! Kim əhdini yerinə yetirsə və Allahdan qorxsa, şbhəsiz ki, Allah mttəqiləri sevər.

 

 @ Promises və andlarını

[3.77] |77| Həqiqətən də, Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər n axirətdə he bir pay yoxdur. Allah onları danışdırmayacaq, Qiyamət gn onların znə baxmayacaq və onları təmizə ıxarmayacaqdır. Onlar n ağrılı-acılı bir əzab vardır.

 

 @ Mqəddəs Kitablar həqiqəti təhrif

[3.78] |78| Onlardan elə bir dəstə də vardır ki, oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz deyə Kitabı oxuyarkən dillərini əyib bkrlər. Halbuki bu, Kitabdan deyildir. Onlar: Bu, Allah tərəfindəndir! deyirlər. Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar.

 

 @ btn peyğəmbərlərin missiyası

[3.79] |79| He kimə yaraşmaz ki, Allah ona Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdikdən sonra insanlara: Allaha yox, mənə qul olun! desin. Əksinə, o deyər: Öyrətdiyiniz Kitabın və ondan öyrəndiyiniz şeyin sayəsində din xadimləri olun!

 

 @ Btn peyğəmbərlər One Allaha ibadət

[3.80] |80| O sizə mələkləri və peyğəmbərləri öznzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz msəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

 

 @ peyğəmbərlər Covenant

[3.81] |81| Bir zaman Allah peyğəmbərlərdən: Sizə Kitab və hikmət verdikdən sonra, öznzdəkini təsdiqləyən bir eli gəldikdə ona mtləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və: Razısınızmı və Mənim bu əhdimi qəbul edirsinizmi? demişdi. Onlar: Razıyıq! demişdilər. Allah da: Şahid olun, Mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanam demişdir.

[3.82] |82| Bundan sonra z döndərənlər məhz onlar fasiqlərdir.

[3.83] |83| Yoxsa onlar Allahın dinindən başqa bir din axtarırlar? Halbuki göylərdə və yerdə olan hər bir məxluq istər-istəməz Ona təslim olmuş və Ona da qaytarılacaqdır.

 

 @ msəlmanlar Allah və btn peyğəmbərlər iman

[3.84] |84| De: Biz Allaha, bizə nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsaya və peyğəmbərlərə öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların he birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə Ona təslim olanlarıq!

 

 @ Islam

[3.85] |85| İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən, o din he vaxt qəbul olunmaz və o, axirətdə ziyana uğrayanlardan olar.

 

 @ Apostates və tövbə edənlər, Allahın mərhəməti

[3.86] |86| İman gətirdikdən, Peyğəmbərin həqiqi peyğəmbər olduğuna şahid olduqdan və özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra kafir olan adamları Allah necə doğru yola yönəldər? Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz.

[3.87] |87| Onların cəzası, şbhəsiz ki, Allahın, mələklərin və btn insanların onları lənətləməsidir.

[3.88] |88| Onlar bu lənətin iində həmişəlik qalacaqlar. Onların əzabı ynglləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir.

[3.89] |89| Bundan sonra tövbə edib öz əməllərini islah edənlər isə istisnadır. Şbhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[3.90] |90| Sözsz ki, iman gətirdikdən sonra kafir olan və kfrlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhz onlar doğru yoldan azanlardır.

 

 @ kafir ölənlərin vəziyyəti

[3.91] |91| Həqiqətən də, kafir olub kafir kimi də ölənlərin he birindən dnya dolusu qızıl fidyə versə belə, qəbul olunmayacaqdır. Onlara ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkiləri də olmayacaqdır.

 

 @ Righteousness

[3.92] |92| Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Sizin nə xərclədiyinizi, şbhəsiz ki, Allah bilir.

 

 @ İsrail oğullarından ərzaq

[3.93] |93| Tövrat nazil olmamışdan əvvəl İsrailin ancaq öz öznə haram etdiyi şeylərdən başqa btn yeməklər İsrail oğullarına halal idi. De: Əgər doğru danışanlarsınızsa, Tövratı gətirin və onu oxuyun!

[3.94] |94| Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar məhz onlar zalımlardır.

 

 @ İbrahimin creed

[3.95] |95| De: Allah doğru söylədi. Odur ki, İbrahimin hənif dininin ardınca gedin. O, mşriklərdən deyildi.

 

 @ yerin və həcc öhdəlik ibadət ilk House

[3.96] |96| Həqiqətən, aləmlərdən ötr bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar n ilk qurulan ev Bəkkədədir.

[3.97] |97| Orada aydın nişanələr İbrahimın məqamı vardır. Oraya daxil olanın təhlkəsizliyi təmin olunar. Evi (Kəbəni) ziyarət etmək insanların yoluna gc atan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, bilsin ki, Allahın aləmlərə ehtiyacı yoxdur.

 

 @ Allahın ayələrini Kafir

[3.98] |98| De: Ey Kitab əhli! Allah sizin etdiklərinizə şahid olduğu halda, nə n siz Allahın ayələrini inkar edirsiniz?

[3.99] |99| De: Ey Kitab əhli! Siz haqqa şahid olduğunuz halda, nə n doğru yolu əyri göstərməyə alışıb iman gətirənləri Allah yolundan sapdırırsınız? Halbuki, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.

[3.100] |100| Ey iman gətirənlər! Əgər Kitab verilənlərdən bir dəstəyə itaət etsəniz, onlar sizi, siz iman gətirdikdən sonra belə, döndərib kafir edərlər.

[3.101] |101| Sizə Allahın ayələri oxunduğu və Onun Elisi sizinlə olduğu bir vaxtda, siz necə kfr edirsiniz? Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də, doğru yola yönəlmiş olar.

 

 @ mö'minlərə Warning

[3.102] |102| Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq msəlman olduğunuz halda öln!

[3.103] |103| Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və paralanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə dşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz.

[3.104] |104| Qoy sizin iərinizdən xeyrə ağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat ıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır.

[3.105] |105| Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyk bir əzab gözləyir.

 

 @ Qiyamət gn

[3.106] |106| O gn neə-neə zlər ağaracaq, neə-neə zlər də qaralacaqdır. Üzləri qaralan kəslərə: İman gətirdikdən sonra kafirmi oldunuz? Elə isə, kfrnzə görə dadın əzabı! deyiləcəkdir.

[3.107] |107| Üzləri ağ olan kəslər isə Allahın mərhəməti altında olacaq və orada əbədi qalacaqlar.

[3.108] |108| Bunlar Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah aləmlərə haqsızlıq etmək istəmir.

 

 @ Hər şey Creator

[3.109] |109| Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur və axırda btn işlər Allaha qaytarılacaqdır.

 

 @ Islam

[3.110] |110| Siz insanlar arasında zə ıxarılmış ən xeyirli mmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar n yaxşı olardı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiqlərdir.

 

 @ Kafirlər

[3.111] |111| Onlar sizə əziyyətdən başqa bir zərər yetirə bilməzlər. Əgər sizinlə vuruşmalı olsalar, arxa evirib qaarlar. Sonra isə onlara kömək də edilməz.

[3.112] |112| Onlar harada olursa olsunlar, Allahın və mömin insanların himayəsində olanlar istisna olmaqla onlara həmişə zəlillik qismət olar. Onlar Allahın qəzəbinə dar olmuş və onlara mənəvi yoxsulluq z vermişdir. Bu cəza ona görədir ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldrmşlər. Bu həm də ona görədir ki, onlar asi olmuş və həddi aşmışlar.

 

 @ mttəqilər məsihilər

[3.113] |113| Hamısı eyni cr deyillər. Kitab əhli iərisində haqdan möhkəm yapışan bir camaat vardır ki, onlar gecələri səcdəyə qapanıb Allahın ayələrini oxuyurlar.

[3.114] |114| Belələri Allaha, Axirət gnnə iman gətirir, yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri qadağan edir və xeyirxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməlisalehlərdəndirlər.

[3.115] |115| Onların etdiyi yaxşılıqlar əvəzsiz qalmayacaqdır. Allah mttəqiləri tanıyır.

 

 @ Od xalqı

[3.116] |116| Kafirlərin malları da, övladları da onlara Allah yanında he bir şeydə fayda verə bilməz. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

[3.117] |117| Onların bu dnya həyatında sərf etdiklərinin məsəli, özlərinə zlm edən adamların tarlasına ziyan vurub onu məhv edən ox soyuq bir kləyin məsəlinə bənzəyir. Allah onlara zlm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zlm edirdilər.

 

 @ Bu yalan və ikizllk gizli Mədinədə Peyğəmbər qarşı olanlar

[3.118] |118| Ey iman gətirənlər! Sizlərdən olmayanı öznzə sirdaş tutmayın. Onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl əkməzlər, sizin sıxıntıya dşməyinizi istəyərlər. Dşmənilikləri onların ağızlarından ıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri dşmənilik isə daha böykdr. Əgər anlayırsınızsa, Biz ayələri artıq sizə bəyan etdik.

[3.119] |119| Bax, siz o kəslərsiniz ki, onlara məhəbbət bəsləyir, onlar isə sizi sevmirlər. Siz nazil olan kitabların hamısına inanırsınız. Onlar sizinlə rastlaşanda: Biz iman gətirdik! deyirlər, təklikdə qalanda isə sizə qarşı qəzəbdən barmaqlarının ucunu gəmirirlər. De: Qəzəbinizdən öln! Şbhəsiz ki, Allah kökslərdə olanları bilir.

[3.120] |120| Sizə bir uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirər. Sizə bir fəlakət z verdikdə isə, buna fərəhlənərlər. Əgər səbir etsəniz və Allahdan qorxsanız, onların qurduğu hiylə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən, Allah onların nə etdiklərini əhatə edir.

 

 @ Allaha təvəkkl

[3.121] |121| O zaman sən Uhuddakı döyşdən ötr möminləri mövqelərə yerləşdirmək n səhər tezdən ailəndən ayrılıb getdin. Allah, Eşidəndir, Biləndir!

[3.122] |122| O zaman sizlərdən iki dəstə ruhdan dşməyə hazır idilər. Allah isə onların yardımısı oldu. Qoy möminlər Allaha təvəkkl etsinlər.

 

 @ Bədirdə qarşılaşma

[3.123] |123| Siz zəif olduğunuz halda Allah, Bədrdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki, bəlkə şkr edəsiniz.

[3.124] |124| O vaxt sən möminlərə demişdin: Rəbbinizin göndərdiyi min mələyin köməyinizə atması, sizə bəs etmirmi?

[3.125] |125| Əlbəttə, siz səbir etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin stnzə hcuma kesələr, Rəbbiniz nişanlanmış beş min mələklə sizə yardım edər.

[3.126] |126| Allah bunu sizə ancaq bir mjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi. Kömək ancaq Qdrətli və Mdrik Allahdandır.

[3.127] |127| Bu ona görə idi ki, Allah bununla kafirlərin bir bölyn qırğına versin və ya onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dönsnlər.

[3.128] |128| Bu işin sənə aidiyyəti yoxdur. Allah ya onların tövbəsini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. Çnki onlar zalımdırlar.

[3.129] |129| Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Sələmilik

[3.130] |130| Ey iman gətirənlər! Dəfələrlə artırılmış olan sələmi yeməyin! Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız.

 

 @ Hell

[3.131] |131| Kafirlər n hazırlanmış Oddan əkinin.

 

 @ Allah Ona və Onun Elisinə itaət edənlər mərhəmətlidir

[3.132] |132| Allaha və Peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə sizə rəhm olunsun.

 

 @ Allah sevgisi və bağışlanma

[3.133] |133| Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və mttəqilər n hazırlanmış, genişliyi göylər və yer qədər olan Cənnətə tələsin.

[3.134] |134| O mttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir.

 

 @ Tövbə və bağışlanma

[3.135] |135| O kəslər ki, bir pis iş gördkdə, yaxud özlərinə zlm etdikdə Allahı xatırlayıb gnahlarının bağışlanmasını diləyərlər, gnahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər.

[3.136] |136| Onların mkafatı, Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından aylar axan Cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mkafatı necə də gözəldir!

 

 @ Allah zərər görənləri sevməz

[3.137] |137| Sizdən öncə də neə-neə əhvalatlar olub kemişdi. Odur ki, yer zndə gəzib dolaşın və görn haqqı yalan sayanların aqibəti necə olmuşdur.

[3.138] |138| Bu, insanlar n bir aıqlama, doğru yolu göstəricisi və öyd-nəsihətdir.

[3.139] |139| Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, stn olacaqsınız.

[3.140] |140| Əgər siz Uhud döyşndə yara almışsınızsa, o dşmən qövm də bu cr yara almışdı. Biz bu gnləri (qalibiyyəti və məğlubiyyəti) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri zə ıxarsın və aranızdan şəhidlər sesin. Allah zalımları sevmir.

[3.141] |141| Həm də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri təmizə ıxarsın və kafirləri məhv etsin.

 

 @ Bu həyat

[3.142] |142| Yoxsa elə gman edirdiniz ki, Allah iərinizdən cihada ıxanları və səbir edənləri bəlli etmədən siz Cənnətə daxil olacaqsınız?

[3.143] |143| Siz ölmlə qarşılaşmamışdan öncə onu arzulayırdınız. İndi isə siz onu öz gözlərinizlə gördnz.

 

 @ Peyğəmbər adi bir insandır

[3.144] |144| Muhəmməd ancaq bir elidir. Ondan əvvəl də elilər gəlib getmişlər. Məgər o ölərsə və ya öldrlərsə siz gerimi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha he bir zərər yetirməz. Allah şkr edənləri mkafatlandırar.

 

 @ Bu həyat və axirətdə mkafatı

[3.145] |145| Hər bir kəs ancaq Allahın izni ilə, əzəldən məyyən edilmiş bir vaxtda ölr. Kim dnya mkafatını istəsə, ona bundan verərik. Kim də axirət mkafatını istəsə, ona da ondan verərik. Biz şkr edənləri mtləq mkafatlandıracağıq.

 

 @ iman Strength

[3.146] |146| Neə-neə peyğəmbər olmuşdur ki, bir ox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan dşmş, nə zəifləmiş, nə də dşmənə boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir.

[3.147] |147| Onların dedikləri ancaq: Ey Rəbbimiz! Gnahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla; qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə almaqda bizə yardım et! olmuşdur.

[3.148] |148| Beləliklə Allah onlara həm dnya mkafatını, həm də gözəl axirət mkafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir.

 

 @ bilikli İslam orqanlarının rəhbərliyi diləyin

[3.149] |149| Ey iman gətirənlər! Əgər kafirlərə itaət etsəniz, onlar sizi geriyə qaytarar və siz də ziyana uğramış halda geriyə qayıdarsınız.

[3.150] |150| Xeyr! Allah sizin Himayədarınızdır. O, kömək edənlərin ən yaxşısıdır.

 

 @ Kafirlərin cəza

[3.151] |151| Haqqında he bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə, kafirlərin qəlblərinə qorxu salacağıq. Onların sığınacaqları yer Oddur. Zalımların məskunlaşacağı yer necə də pisdir!

 

 @ Uhud Hadisələr

[3.152] |152| Siz Allahın izni ilə dşmənləri qırıb-atdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədini yerinə yetirdi. Nəhayət O, sizə arzuladığınız şeyi göstərdikdən sonra ruhdan dşdnz, Peyğəmbərin əmri barəsində bir-birinizlə mbahisə etdiniz və asi oldunuz. İərinizdən kimisi dnyanı, kimisi də axirəti istəyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq n znz onlardan döndərdi. O, artıq sizi bağışladı. Allah möminlərə qarşı ltfkardır.

[3.153] |153| O zaman Peyğəmbər arxanızdan (dşmənə yaxın olan sıralardan) sizi ağırdığı halda siz he kimə əhəmiyyət vermədən dşməndən qaırdınız. Allah da sizi qəminizin stnə qəm qoymaqla cəzalandırdı ki, əlinizdən ıxan şeylərə və başınıza gələn msibətə görə kədərlənməyəsiniz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

[3.154] |154| Sonra O, bu qəm-qssənin ardınca sizə bir təskinlik bir qisminizi bryən mrg nazil etdi. O biri qisminiz isə öz canlarının hayına qaldı. Onlar: Bu işdə bizim n bir xeyir varmı? deyə Allah barəsində haqsız olaraq, cahiliyyə dövrndəkinə bənzər dşncələrə qapıldılar. De: Btn işlər Allaha aiddir! Onlar sənə bildirmədiklərini öz iərilərində gizlədir: Əgər bu işdə bizim n bir xeyir olsaydı, elə buradaca öldrlməzdik deyirlər. De: Əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, öldrlməsi qabaqcadan məyyən edilmiş kimsələr yenə ıxıb öləcəkləri yerlərə gedərdilər. Allah sizin kökslərinizdə olanları sınamaq, qəlblərinizdə olanları təmizləmək n belə etdi. Allah kökslərdə olanları bilir.

[3.155] |155| Uhudda iki qoşun qarşılaşdığı gn iərinizdən z döndərənləri şeytan, qazandıqları bəzi gnahlar zndən səhv etməyə vadar etdi. Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Həlimdir.

 

 @ Hər şey Allahın əlindədir

[3.156] |156| Ey iman gətirənlər! Səfərə ıxmış və ya mharibəyə getmiş qardaşları barəsində: Əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə ölər, nə də öldrlərdilər deyən kafirlər kimi olmayın! Allah bunu onların qəlblərində qəm-qssə olsun deyə belə etdi. Dirildən də, öldrən də Allahdır. Allah nə etdiklərinizi görr.

 

 @ Allahın bağışlanma və mərhəmət

[3.157] |157| Əgər siz Allah yolunda öldrlər və ya ölərsinizsə, bilin ki, Allahın gnahınızdan keməsi və sizə mərhəmət göstərməsi kafirlərin yığdıqları şeylərdən daha xeyirlidir.

 

 @ qiyamət

[3.158] |158| Ölsəniz də, öldrlsəniz də, mtləq Allahın hzuruna gətirilib cəm olunacaqsınız.

 

 @ Həzrəti Məhəmmədin Gzəştlər

[3.159] |159| Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mlayim rəftar etdin. Əgər sən kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların gnahından ke, Allahdan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkl et! Həqiqətən, Allah təvəkkl edənləri sevir.

[3.160] |160| Əgər Allah sizə kömək edərsə, he kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər O, sizi zəlil edərsə, Ondan sonra kim sizə yardım edə bilər? Qoy möminlər Allaha təvəkkl etsinlər!

 

 @ Fraud

[3.161] |161| Peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən kimsə Qiyamət gn xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra da hər kəsə əməllərinin əvəzi tam veriləcək və onlara zlm edilməyəcəkdir.

[3.162] |162| Məgər Allahın razılığını qazanmaq n gedən kimsə, Allahın qəzəbinə gələn və sığınacaq yeri Cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula bilərmi? Ora nə pis qayıdış yeridir!

[3.163] |163| Onlar Allah yanında mxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Allah onların nə etdiklərini görr!

 

 @ Peyğəmbər missiyası

[3.164] |164| Allah möminlərə, öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları gnahlardan təmizləyən, onlara Kitabı və Hikməti (Snnəni) öyrədən bir Eli göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onlar aıq-aydın azğınlıqda idilər.

[3.165] |165| Siz onların başına ikiqat msibət gətirmiş olduğunuz halda, başınıza bir msibət gəldiyi zaman: Bu, haradan gəldi? söylədiniz. De ki: Bu, sizin öznzdəndir! Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Uhud qarşılaşma

[3.166] |166| Uhudda iki qoşunun z-zə gəldiyi gn sizə z vermiş msibət Allahın izni ilə oldu ki, möminləri aşkara ıxartsın

[3.167] |167| və mnafiqləri bəlli etsin. Onlara: Gəlin, Allah yolunda döyşn, yaxud he olmasa mdafiədə durun! deyildi. Onlar: Döyş olacağını bilsəydik sizin ardınızca gedərdik dedilər. Onlar o gn imandan ox kfrə yaxın idilər. Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Halbuki Allah onların nəyi gizlətdiklərini ox yaxşı bilir.

[3.168] |168| Evlərində oturub öz qardaşları barəsində: Əgər onlar bizə qulaq asmış olsaydılar, öldrlməzdilər söyləyənlərə de: Əgər doğru danışırsınızsa, onda ölm öznzdən uzaqlaşdırın!

[3.169] |169| Allah yolunda öldrlənləri əsla ölmş sanma. Əksinə, onlar diridirlər; özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir.

[3.170] |170| Onlar Allahın Öz ltfndən onlara verdiyi nemətlərə sevinir, arxalarınca gəlib hələ onlara atmamış kəslərin he bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər.

[3.171] |171| Onlar Allahın nemətinə, ltfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mkafatını heə ıxarmayacağına sevinirlər.

[3.172] |172| Onlar yaralandıqdan sonra da Allahın və Peyğəmbərinin dəvətini qəbul etdilər. İərilərindən yaxşı işlər görənlər və Allahdan qorxanlar n böyk bir mkafat vardır.

[3.173] |173| Bəzi adamlar onlara: Camaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan qorxun! dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı və onlar: Allah bizə yetər. O nə gözəl Qoruyandır! dedilər.

[3.174] |174| Onlar özlərinə he bir pislik toxunmadan, Allahın neməti və mərhəməti sayəsində geri döndlər və Allahın razılığına tabe oldular. Allah böyk ltf sahibidir.

 

 @ Şeytan o sponsorluq kimə o qorxudan

[3.175] |175| O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Möminsinizsə, onlardan qorxmayın, Məndən qorxun!

 

 @ Od xalqı

[3.176] |176| Kfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Çnki onlar Allaha he bir zərər yetirə bilməzlər. Allah istəyir ki, onlara axirətdə he bir şey nəsib etməsin. Onlar n böyk bir əzab vardır.

[3.177] |177| Doğrudan da, imanı əldən verib kfr alanlar Allaha he bir zərər yetirə bilməzlər. Onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir.

[3.178] |178| Kafirlər elə gman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, gnahlarını daha da artırsınlar. Onlar n alaldıcı bir əzab hazırlanmışdır.

[3.179] |179| Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir. Allah sizə qeybi bildirən deyildir. Lakin, Allah Öz elilərindən istədiyini seər. Odur ki, Allaha və Onun elilərinə iman gətirin! Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, sizə böyk bir mkafat verilər.

 

 @ xəsislik, biz Allahın sərvət gözətiləri var

[3.180] |180| Allahın Öz ltfndən bəxş etdiyini xərcləməyə xəsislik edənlər elə gman etməsinlər ki, bu, onların xeyrinədir. Əksinə, bu, onlar n pisdir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət gn boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

 

 @ Burnt qurbanları və yəhudilərin Üsyankarların

[3.181] |181| Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq! deyənlərin sözn Allah eşitdi. Biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldrmələrini yazacaq və onlara deyəcəyik: Dadın yandırıb-yaxan Odun əzabını!

[3.182] |182| Bu, öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah qullarına zlm edən deyildir.

[3.183] |183| Onlar dedilər: Allah bizdən əhd almışdı ki, he bir eliyə, odun yandıracağı bir qurban gətirməyincə inanmayaq. De: Məndən əvvəl də sizə elilər aıq-aydın dəlillərlə və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər. Əgər doğru danışanlarsınızsa, onda nə n onları öldrrdnz?

[3.184] |184| Əgər onlar səni yalanı hesab etsələr, bil ki, səndən əvvəl aıq-aydın dəlillər, mqəddəs yazılar və nur saan Kitabla gəlmiş eliləri də yalanı hesab etmişdilər.

 

 @ Qiyamət gn

[3.185] |185| Hər bir kəs ölm dadacaqdır. Lakin Qiyamət gn mkafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim Oddan uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dnya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir.

 

 @ Bu həyat sınaq

[3.186] |186| Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl Kitab verilənlərdən və mşriklərdən bir ox əziyyətverici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbir edib Allahdan qorxsanız, bilin ki, bu, əzmkarlıq tələb edən əməllərdəndir.

 

 @ Allahın Kitabı aılması

[3.187] |187| O zaman Allah Kitab verilənlərlə əhd bağlayıb: Siz o Kitabı mtləq insanlara aydınlaşdıracaqsınız və onu gizlətməyəcəksiniz! deyə buyurdu. Onlar isə bu əhdi qulaqardına vurub onu ucuz qiymətə satdılar. Onların bu alveri necə də pisdir!

[3.188] |188| Törətdikləri əməllərdən fərəhlənən və etmədikləri işlərə görə tərif olunmağı xoşlayan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını əsla gman etmə. Onlara acılı-ağrılı bir əzab hazırlanmışdır.

[3.189] |189| Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Allahın əlamətləri, bu barədə dşnmək

[3.190] |190| Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gndzn bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar n dəlillər vardır.

[3.191] |191| O kəslər ki, ayaq stə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında dşnr və deyirlər: Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və mqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru!

 

 @ Allah he vaxt Öz ​​əhdindən

[3.192] |192| Ey Rəbbimiz! Sən Oda saldığın kəsi rsvay edərsən. Zalımların köməkiləri olmaz.

[3.193] |193| Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: Rəbbinizə iman gətirin! deyə imana ağıran bir kimsənin ağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Gnahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən ke və canımızı itaətkarlarla bir yerdə al!

[3.194] |194| Ey Rəbbimiz! Öz elilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Qiyamət gn bizi rsvay etmə! Şbhəsiz ki, Sən vədindən dönməzsən!

 

 @ Allahın adı Əmək

[3.195] |195| Rəbbi onlara belə cavab verdi: Mən, sizlərdən yaxşı işlər görən istər kişi, istərsə də qadın olsun, he bir kəsin əməyini pu etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından ıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə dar olanların, vuruşanların və öldrlənlərin, əlbəttə, təqsirlərindən keəcək və onları ağacları altından aylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mkafatdır. Gözəl mkafat məhz Allah yanındadır.

 

 @ Delusion

[3.196] |196| Qoy kafirlərin diyarbədiyar gəzib dolaşması səni aldatmasın!

[3.197] |197| Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır!

 

 @ Paradise

[3.198] |198| Öz Rəbbindən qorxanları ağacları altından aylar axan Cənnət bağları gözləyir ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, Allahdan bir ziyafətdir. Allahın yanında olan nemətlər möminlər n daha xeyirlidir.

[3.199] |199| Həqiqətən, Kitab əhlindən elələri də var ki, Allaha mti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mkafatları vardır. Şbhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab əkəndir.

 

 @ Patience

[3.200] |200| Ey iman gətirənlər! Səbir edin, dözml olun, sərhəd boyu növbə ilə keşik əkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız!

 

|AN NISAA' 4 Qadın

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! |1|

 

 @ bəşəriyyətin yaradılması

[4.1] |1| Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özndən zövcəsini yaradan və onlardan da bir ox kişi və qadın törədib yer znə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən crbəcr şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən əkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir.

 

 @ yetim Malicə

[4.2] |2| Yetimlərin mallarını özlərinə verin və yaxşını pis ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınızla birlikdə yeməyin. Şbhəsiz ki, bu, böyk gnahdır.

[4.3] |3| Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, və dörd ilə evlənin. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda onlardan biri ilə və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu, haqsızdıq etməməyə daha yaxındır.

 

 @ nsiyyət, Ailə qurmaq

[4.4] |4| Qadınlara öz mehrlərini könl xoşluğu ilə verin! Əgər onlar öz xoşları ilə bundan sizə bir pay versələr, onu nuşcanlıqla və halallıqla yeyin!

 

 @ yetim Malicə

[4.5] |5| Dolanışığınız n Allahın sizə vasitə etdiyi mallarınızı ağılsızlara verməyin. Onlara o maldan yedirdib geyindirin və onlara yaxşı nəsihətlər verin.

[4.6] |6| Yetimləri yetkinlik yaşına atdıqda onları imtahana əkin. Əgər onların yetkinliyə atdıqlarını görsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Onlar böyyb mallarını məndən alacaqlar deyə o malı israfılıqla, tələm-tələsik yeməyin. Varlı olan nəfsini saxlasın, yoxsul olan isə o maldan insafla yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman onlara şahidlər tutun. Haqq-hesab əkməyə Allah yetər.

 

 @ miras bölgs

[4.7] |7| Valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan kişilərə pay dşr; valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan qadınlara da pay dşr. Bu mal istər az olsun, istərsə də ox, onlar n məyyən edilmiş bir paydır.

[4.8] |8| Əgər bölg vaxtı orada qohumlar, yetimlər və kasıblar iştirak edərlərsə, onlara o maldan bir şey verin, özlərinə də xoş söz deyin.

[4.9] |9| Qoy özlərindən sonra zəif övladlar qoyub gedəcəkləri təqdirdə onlardan ötr qorxan kəslər yetimlərdən ötr də qorxsunlar. Qoy onlar Allahdan qorxsunlar və doğru söz söyləsinlər.

[4.10] |10| Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlər öz qarınlarına ancaq od doldururlar və onlar yandırıb-yaxan oda girəcəklər.

[4.11] |11| Allah övladlarınız haqqında sizə belə tövsiyə edir; kişiyə, iki qadının payı qədər pay dşr. Əgər övladların hamısı ikidən artıq sayda qadındırlarsa, vəfat edənin qoyub getdiyi malın də iki hissəsi onlara atır. Əgər təkcə bir qadındırsa, mirasın yarısı ona atır. Əgər ölənin övladı varsa, onun valideynlərinin hər birinə qoyub getdiyi malının altıda bir hissəsi atır. Əgər onun övladı yoxdursa, varisi də ancaq valideynləridirsə, onun anasına mirasının də bir hissəsi dşr. Əgər ölənin qardaşları (və ya bacıları) varsa, onun anasına mirasının altıda bir hissəsi dşr. Bu bölg ölənin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən və övladlarınızdan hansının fayda baxımından sizə daha yaxın olduğunu siz bilmirsiniz. Bunlar Allah tərəfindən buyurulmuş fərz əməllərdir. Həqiqətən, Allah Biləndir, Mdrikdir.

[4.12] |12| Əgər vəfat etmiş zövcələrinizin övladı yoxdursa, onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra, qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Yox əgər onların övladı varsa, onda qoyub getdiklərinin dörddə bir hissəsi sizindir. Əgər sizin övladınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödənildikdən sonra, qoyub getdiyiniz malın dörddə bir hissəsi zövcələrinizə atır. Yox əgər övladınız varsa, onda qoyub getdiyiniz malın səkkizdə bir hissəsi onlara atır. Əgər vəfat etmiş kişinin və ya qadının valideyni və övladı yoxdursa, eyni anadan bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onda onların hər birinə mirasın altıda bir hissəsi dşr. Əgər onlar sayca bundan artıq olsalar, mirasın də birinə şərikdirlər. Bu bölg, vərəsələrə zərər yetirməmək şərti ilə vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun ödənilməsindən sonra aparılır. Bunlar Allah tərəfindən bir tövsiyədir. Allah Biləndir, Həlimdir.

[4.13] |13| Bunlar Allahın qoyduğu hdudlarıdır. Kim Allaha və Onun Elisinə itaət edərsə, Allah onu ağacları altından aylar axan, iində əbədi qalacaqları Cənnət bağlarına daxil edər. Bu, böyk uğurdur.

[4.14] |14| Kim Allaha və Onun Elisinə asi olub Onun hdudlarını aşarsa, Allah onu iində əbədi qalacağı Cəhənnəm oduna vasil edər. Onun n alaldıcı bir əzab vardır.

 

 @ ləyaqətsizlik şahidlik

[4.15] |15| Zinakarlıq edən qadınlarınıza qarşı öznzdən dörd şahid ağırın! Əgər onlar şahidlik etsələr, o qadınları, ölm onların həyatına son qoyanadək və yaxud Allah onlar n bir yol aanadək evlərindən bayıra buraxmayın.

[4.16] |16| Aranızda belə yaramaz iş tutanların hər ikisinə əziyyət verin. Əgər tövbə edib əməllərini islah etsələr, onlardan əl əkin. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir.

 

 @ cəhalət Sins

[4.17] |17| Allah ancaq o kəslərin tövbələrini qəbul edir ki, onlar avamlıqları zndən pis iş gördkdən sonra tezliklə tövbə edirlər. Allah onların tövbələrini qəbul edər. Həqiqətən, Allah Biləndir, Mdrikdir.

 

 @ ölm qədər vaxt tövbə gecikdirən

[4.18] |18| Gnah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölm gəldiyi zaman: Mən indi tövbə etdim! deyənlərin də, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar n ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq.

 

 @ Qadın hquqları

[4.19] |19| Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis ıxmaq sizə halal deyildir. Qadınlar aıq-aşkar yaramaz bir iş görməyincə, onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq n onları sıxışdırmayın. Onlarla xoş rəftar edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə oxlu xeyir nəsib etmiş olsun.

[4.20] |20| Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə yığın-yığın mal vermiş olsanız belə, he bir şey geri almayın! Məgər verdiyinizi böhtan atmaq və aıq-aşkar gnah işlətməkləmi geri alacaqsınız?

[4.21] |21| Onu necə geri ala bilərsiniz ki, siz bir-birinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar da sizdən möhkəm əhd-peyman almışdılar?

 

 @ O evlilik qadağan

[4.22] |22| Olub-keənlər istisna olmaqla bundan sonra atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Həqiqətən, bu, iyrənc və qəzəb doğuran bir əməl və murdar bir yoldur.

[4.23] |23| Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş qızları, bacı qızları, sizi əmizdirən sd analarınız, sd bacılarınız, arvadlarınızın anaları, yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan ögey qızları, yox əgər o qadınlarla yaxınlıq etməmişsinizsə, onda bu (ögey qızlarınızla evlənməyiniz) sizə gnah deyildir, öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq haram edildi. Olub-keənlər isə artıq kemişdir. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[4.24] |24| Sahib olduğunuz cariyələr istisna olmaqla ərli qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hökm belədir. Bunlardan başqaları ilə, öz malınızla, nikah etməklə, zinakarlığa yol vermədən, evlənməyiniz sizə halal edildi. Evləndiyiniz qadınlardan zövq aldığınıza görə onlara, vacib buyurulmuş mehrlərini verin. Bu mehr məyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə he bir gnah olmaz. Həqiqətən, Allah Biləndir, Mdrikdir.

 

 @ evlənmək Mö'min qadınlar

[4.25] |25| Sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mömin kənizlərdən alsın. Allah sizin imanınıza daha yaxşı bələddir. Siz bir-birinizdənsiniz. Bu kənizlər namusunu qoruyan, zinakarlıq etməyən və aşna saxlamayan qadınlardırsa, onlarla sahiblərinin icazəsi ilə evlənin və mehrlərini şəriətə mvafiq qaydada verin. Əgər ərə getdikdən sonra zina etsələr, onlara, azad qadınlara verilən cəzanın yarısı tətbiq edilər. Kənizlərlə evlənmək sıxıntıya dşməkdən və ya zina etməkdən qorxanlarınız ndr. Amma səbirli olsanız, bu sizin n daha yaxşı olar. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[4.26] |26| Allah sizə şəriət hökmlərini bəyan etmək, sizi öznzdən əvvəlkilərin yollarına yönəltmək və tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Allah Biləndir, Mdrikdir.

[4.27] |27| Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istədiyi halda, ehtiraslara qapılanlar sizi ox kənara meyl etməyə (haqdan uzaqlaşmağa) yönəldərlər.

[4.28] |28| Allah sizin n şəriət hökmlərini ynglləşdirmək istəyir, nki insan zəif yaradılmışdır.

 

 @ Suicide qadağandır

[4.29] |29| Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla aparılan ticarət istisna olmaqla mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yeməyin və bir-birinizi məhv etməyin. Həqiqətən, Allah sizə qarşı Rəhmlidir.

[4.30] |30| Kim bu əməlləri dşmənilik və zlm etməklə yerinə yetirərsə, Biz onu odda yandıracağıq. Bu da Allah n asandır.

 

 @ böyk gnahlardan aradan qaldırılması

[4.31] |31| Sizə qadağan olunmuş böyk gnahlardan əkinsəniz, Biz sizin təqsirlərinizdən keər və sizi şərəfli bir keidə (Cənnətə) daxil edərik.

[4.32] |32| Allahın birinizi digərinizdən stn etdiyi şeyə tamah salmayın. Kişilərin qazandıqlarından öz nəsibi, qadınların da qazandıqlarından öz nəsibi vardır. Allahdan, Onun ltfn diləyin. Həqiqətən, Allah hər şeyi Biləndir.

 

 @ Miras

[4.33] |33| Hər kəs n valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan öz paylarını alacaq varislər təyin etdik. Siz də əhd bağladığınız kəslərin də paylarını özlərinə verin. Həqiqətən, Allah hər şeyə Şahiddir.

 

 @ kişilər və qadınlar vəzifələri

[4.34] |34| Allahın onlardan birini digərindən stn etdiyinə və öz mallarından xərclədiklərinə görə kişilər qadınlar zərində himayəidirlər. Əməlisaleh qadınlar Allaha itaət edər və qorunması lazım gələn şeyləri Allahın himayəsi sayəsində qoruyub saxlayarlar. Özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin, yataqda onları tərk edin və onları döyn! Əgər sizə itaət etsələr, onlara əziyyət vermək n başqa yol axtarmayın. Həqiqətən, Allah Ucadır, Böykdr.

 

 @ ər və arvad arasında Uzlaşma

[4.35] |35| Əgər ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, onda kişinin ailəsindən bir hakim və qadının ailəsindən bir hakim göndərin. Əgər bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırar. Həqiqətən, Allah Biləndir, hər şeydən Xəbərdardır.

 

 @ Allah he bir şeyi şərik etməyin, yaxşılıq, xəsislik, nankorluq, məğrurluq

[4.36] |36| Allaha ibadət edin və he bir şeyi Ona şərik qoşmayın! Valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, msafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah lovğalıq edənləri və özn öyənləri sevmir.

[4.37] |37| O kəslər ki, xəsislik edir və insanları da xəsisliyə sövq etdirirlər, Allahın Öz ltfndən onlara verdiyini gizlədirlər. Biz kafirlər n alaldıcı bir əzab hazırlamışıq.

[4.38] |38| Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədilə xərcləyir, Allaha və Axirət gnnə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o!

[4.39] |39| Məgər onlar Allaha və Axirət gnnə iman gətirib Allahın onlara verdiyi ruzidən Onun yolunda xərcləsəydilər, nə itirərdilər? Allah onların hər bir işini bilir.

 

 @ Yaxşı əməllər

[4.40] |40| Həqiqətən, Allah zərrə qədər də olsa zlm etməz. Əgər qulun gördy iş yaxşı əməl olarsa, Allah bunu artırar və Öz tərəfindən böyk mkafat verər.

 

 @ Həzrəti Məhəmməd kafirlərə qarşı şahid olacaq

[4.41] |41| Biz hər mmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq?

[4.42] |42| Kfr edib Peyğəmbərə asi olanlar o gn yerin altına girməyi arzu edəcəklər. Onlar he bir söz Allahdan gizlədə bilməyəcəklər.

 

 @ Arıtma

[4.43] |43| Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda, yolda olan msafirlər istisna olmaqla qsl edənədək namaza yaxınlaşmayın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmisinizsə, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmm edin, znzə və əllərinizə srtn! Həqiqətən, Allah əfv edəndir, Bağışlayandır.

 

 @ Yəhudilər Allahın sözləri təhrif

[4.44] |44| Kitabdan özlərinə pay verilmiş kəsləri görmrsənmi ki, onlar azğınlığı satın alıblar və sizi də doğru yoldan azdırmaq istəyirlər?

[4.45] |45| Allah sizin dşmənlərinizi daha yaxşı tanıyır. Himayəi olaraq Allah kifayət edər! Yardımı olaraq Allah yetər!

[4.46] |46| Yəhudilərdən bəziləri kəlmələrin yerini dəyişdirir, dillərini əyərək və dinə tənə vuraraq: Eşitdik və asi olduq!, eşidilməyəni eşit!, bizə qayğı göstər! deyirlər. Əgər onlar: Eşitdik və itaət etdik!, eşit!, bizə nəzər yetir! desəydilər, əlbəttə, onlar n daha xeyirli və daha doğru olardı. Lakin Allah kfrlərinə görə onları lənətlədi. Onlar olduqca az inanırlar (yaxud onların yalnız az bir hissəsi iman gətirir).

 

[4.47] |47| Ey Kitab verilmişlər! Üzləri sıyırıb dmdz edərək arxalarına evirməmişdən, yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə (Qurana) iman gətirin! Allahın əmri mtləq yerinə yetəcəkdir.

 

 @ Allah Ona birliyin gnah bağışlamaz

[4.48] |48| Şbhəsiz ki, Allah Öznə şərik qoşulmasını bağışlamaz, bundan başqa daha kiik gnahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyk bir gnah etmiş olur.

[4.49] |49| Özlərini öyənləri görmrsənmi? Xeyr! Allah istədiyini tərifləyər və onlara xurma ərdəyindəki lif qədər haqsızlıq edilməz.

 

 @ Allaha qarşı Lies

[4.50] |50| Bax, necə də Allaha qarşı yalan uydururlar. Bu, aıq-aşkar gnah sayılmaq n kifayət edər!

 

 @ Yəhudilər onların bt ibadət İslam daha yaxşı olduğunu Koraysh demək

[4.51] |51| Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Özləri cibtə və tağuta inanmaqla yanaşı hələ bir kafirlər n də: Bunlar möminlərdən daha doğru yoldadırlar deyirlər.

[4.52] |52| Onlar Allahın lənətlədiyi kəslərdir. Allah kimi lənətləyərsə, ona he bir yardımı tapmazsan.

[4.53] |53| Yoxsa hökmranlıqdan onların bir payı vardır? Elə olsaydı, onlar insanlara xurma ərdəyinin bir qırıntısını belə verməzdilər.

 

 @ İbrahim

[4.54] |54| Yoxsa onlar Allahın Öz ltfndən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar? Biz İbrahimin nəslinə də Kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyk bir səltənət vermişdik.

 

 @ kfr cəza

[4.55] |55| Onlardan kimi Muhəmmədə iman gətirdi, kimi də ondan z evirdi. Yandırıb-yaxan od kimi Cəhənnəm onlara bəsdir.

[4.56] |56| Şbhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq. Hər dəfə onların dəriləri yandıqca, əzabı daim dadsınlar deyə, Biz o dəriləri başqa dərilərlə əvəz edəcəyik. Həqiqətən, Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

 

 @ inam n mkafat

[4.57] |57| İman gətirib saleh əməllər işləyənləri isə ağacları altından aylar axan, iində əbədi məskunlaşacaqları Cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Onlar n orada pak zövcələr vardır. Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik.

 

 @ Allah ədalətli

[4.58] |58| Həqiqətən, Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm vermənizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyd-nəsihət necə də gözəldir! Şbhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Görəndir.

 

 @ Allaha və Onun Elisinə itaət edin və İslam orqanlarının rəhbərliyi axtarmaq

[4.59] |59| Ey iman gətirənlər! Allaha və Elisinə itaət edin, həm də öznzdən olan rəhbərlərə şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Əgər bir şey haqqında mbahisə etsəniz, Allaha və Axirət gnnə inanırsınızsa, Allaha və Onun Elisinə mraciət edin. Bu, sizin n daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır.

 

 @ mnafiqlər

[4.60] |60| Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmədinmi? Onlar mhakimə olunmaları n tağuta mraciət etmək istəyirlər. Halbuki onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa salmaq istəyir.

[4.61] |61| Onlara: Allahın nazil etdiyinə və Elisinə tərəf gəlin! deyildikdə, mnafiqlərin səndən nifrətlə z evirdiklərini görrsən.

[4.62] |62| Öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə onlara msibət z verdikdən sonra sənin yanına gəlib: Biz ancaq yaxşılıq etmək və mbahisə edənləri barışdırmaq istədik! deyə Allaha and idikdə onların halı necə olacaq?

[4.63] |63| Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərində olanı bilir. Elə isə onlardan z döndər, onlara öyd-nəsihət ver və özləri barədə onlara təsir göstərə biləcək söz söylə.

 

 @ Allaha və Onun Peyğəmbərinə

[4.64] |64| Biz hər bir elini, Allahın izni ilə, ona məhz itaət edilsin deyə göndərdik. Əgər onlar özlərinə zlm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar n bağışlanma diləsəydi, əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və Rəhmli olduğunu görərdilər.

[4.65] |65| Xeyr! Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən əkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar.

[4.66] |66| Əgər Biz onlara: Öznz (aranızdakı gnahkarları) öldrn və yaxud yurdlarınızdan ıxın! deyə buyurmuş olsaydıq, iərilərindən ox azı bunu yerinə yetirərdi. Əgər onlar özlərinə verilən öyd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar n daha xeyirli və daha mkəmməl olardı.

[4.67] |67| Onda Biz də onlara Öz tərəfimizdən böyk bir mkafat verər

[4.68] |68| və onları doğru yola yönəldərdik.

[4.69] |69| Allaha və Onun Elisinə itaət edənlər Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq rəkdən inananlarla, şəhidlərlə və əməlisalehlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardır.

[4.70] |70| Bu ltf Allahdandır. Bilən olaraq Allah kifayət edər.

 

 @ Diqqət

[4.71] |71| Ey iman gətirənlər! Ehtiyatınızı əldən verməyin, dşmənə qarşı ya bölklərlə, ya da hamınız birgə ıxın.

 

 @ mnafiqlər

[4.72] |72| İərinizdə elələri də var ki, cihada ıxdıqda özlərini yubandırar və sizə bir msibət z vermiş olduqda: Allah mənə mərhəmət göstərdi ki, mən onlarla birlikdə bəlaya dar olmadım deyər.

[4.73] |73| Əgər Allahdan sizə bir ltf yetişərsə, onda guya sizinlə onun arasında he vaxt bağlılıq olmamış kimi: Kaş mən də onlarla birlikdə olub böyk bir uğur qazanaydım! deyər.

[4.74] |74| Qoy dnya həyatını atıb axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Kim Allah yolunda vuruşub öldrlərsə və ya qalib gələrsə, Biz ona böyk bir mkafat verəcəyik.

[4.75] |75| Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən ıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımı təyin et! deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?

 

 @ Şeytan

[4.76] |76| Möminlər Allah yolunda, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun! Şbhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir.

[4.77] |77| Məgər sən, özlərinə: Mharibədən əl əkin, namaz qılın və zəkat verin! deyilən kəsləri görmədinmi? Onlara vuruşmaq vacib edildikdə, iərilərindən bir dəstəsi Allahdan qorxduqları kimi və ya daha artıq qorxu ilə insanlardan qorxdular və: Ey Rəbbimiz! Vuruşmağı nə n bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizə yaxın vaxtadək möhlət verəydin! dedilər. De: Dnyanın ləzzəti azdır. Mttəqilər n isə axirət daha xeyirlidir. Sizə xurma ərdəyindəki lif qədər belə haqsızlıq edilməz.

 

 @ ölm Zaman qarşısı alına bilməz

[4.78] |78| Harada olursunuzsa olun, ölm sizi haqlayacaq. Hətta yksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq z verdikdə: Bu, Allahdandır! deyər, bir pislik z verdikdə isə: Bu, səndəndir! deyərlər. De: Hamısı Allahdandır! Bu adamlara nə olub ki, az qala söz də anlamırlar?

[4.79] |79| Sənə gələn yaxşılıq Allahdandır, sənin başına gələn bəla isə sənin özndəndir. Biz səni insanlara eli göndərdik. Şahid olaraq Allah kifayət edər.

 

 @ Peyğəmbər itaət Allaha itaət edir

[4.80] |80| Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar, kim z evirərsə, bil ki, Biz səni onlara gözəti göndərməmişik.

 

 @ Deceit və ikizllk

[4.81] |81| Onlar: İtaət edirik! deyirlər. Sənin yanından ıxıb getdikdə isə onların bir qismi gecələr bir yerə yığışıb sənin dediyinin əksinə tədbir görrlər. Allah onların gecələr nə tədbir gördklərini yazır. Onlardan z döndər və Allaha təvəkkl et! Qoruyan olaraq Allah yetər.

[4.82] |82| Məgər onlar Quran barəsində dşnmrlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda oxlu ziddiyyət tapardılar.

 

 @ Öz az ixtisaslı rəy rəhbərlik aldanmaq deyil, Quran və Hədis onların qərar bazası olan mömin, bilikli İslam orqanları dini əhəmiyyəti btn məsələləri Surrender

[4.83] |83| Onlara əmin-amanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə, onu yayarlar. Halbuki bunu Peyğəmbərə və özlərindən olan nfuz sahiblərinə atdırsaydılar, iərilərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər. Əgər sizə Allahın ltf və rəhmi olmasaydı, əlbəttə, az bir qisminiz istisna olmaqla, hamınız şeytana uyardınız.

[4.84] |84| Sən Allah yolunda vuruş! Sən ancaq öznə cavabdehsən. Möminləri də döyşə təşviq et! Ola bilsin ki, Allah kafirlərin qvvəsinin qarşısını alsın. Allahın qvvəsi daha ox, cəzası daha şiddətlidir.

 

 @ şəfaəti və salamlarını

[4.85] |85| Kim yaxşı bir işə vasitəilik etsə, ona bunun savabından bir pay dşər, kim də pis bir işə vasitəilik etsə, ona da onun gnahdan bir pay dşər. Allah hər şeyi Qoruyandır.

[4.86] |86| Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha böyk ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarın! Həqiqətən, Allah hər şeyin haqq-hesabını əkəndir.

 

 @ Allahdan daha he bir truer var

[4.87] |87| Özndən başqa məbud olmayan Allah, baş verəcəyinə şbhə edilməyən Qiyamət gn sizi mtləq bir yerə toplayacaqdır. Verdiyi xəbərdə Allahdan daha doğru söyləyən kim ola bilər?

 

 @ mnafiqlər

[4.88] |88| Sizə nə oldu ki, mnafiqlər barəsində iki dəstəyə ayrıldınız? Halbuki Allah onları etdikləri əməllərə görə geriyə qaytarmışdır. Siz Allahın azdırdığı kimsəni doğru yola yönəltməkmi istəyirsiniz? Allahın azdırdığı kimsə n he bir yol tapa bilməzsən.

 

 @ İman edənlər və bunu edənlər bərabər deyil

[4.89] |89| Onlar özləri kfr etdikləri kimi, sizin də kfr edib onlarla eyni olmanızı istəyərlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan öznzə dost tutmayın. Əgər z evirsələr, onları harada görsəniz, tutub öldrn. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməki tutun.

[4.90] |90| Ancaq sizinlə aralarında mqavilə olan bir camaata qoşulanlar, ya da sizinlə və ya öz camaatı ilə vuruşacaqlarından köksləri sıxıldığı n sizin yanınıza gələn kimsələr istisnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizə qarşı qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri əkilsələr, sizinlə vuruşmasalar və sizə slh təklif etsələr, Allah sizə onlara qarşı vuruşmanıza yol verməz.

[4.91] |91| Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz camaatından arxayın olmaq istəyərlər. Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda gözyumulu ona qoşularlar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri əkilməsələr, sizə slh təklif etməsələr və sizdən əl əkməsələr, onlara harada rast gəlsəniz, tutub öldrn. Biz onlara qarşı sizə aıq-aydın dəlil verdik.

 

 @ msəlmanlar bir-birini öldrmək qadağandır

[4.92] |92| Xəta istisna olmaqla he bir möminə başqa bir mömini öldrmək yaraşmaz. Hər kəs səhvən bir mömini öldrərsə, bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qanbahası verməlidir. Onların sədəqə verməsi (qatili əfv etməsi) isə istisnadır. Əgər o ölən kimsə, mömin olduğu halda, sizə dşmən olan bir camaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o, sizinlə aralarında mqavilə olan bir camaatdandırsa, onda qatil onun ailəsinə qanbahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. Bunları etməyə imkan tapa bilməyən kəs Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması n iki ay ardıcıl oruc tutmalıdır. Allah Biləndir, Mdrikdir.

 

 @ qəsdən başqa msəlman öldrən bir msəlman n cəzası

[4.93] |93| Hər kəs qəsdən bir mömini öldrərsə, onun cəzası iərisində əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər və onun n böyk bir əzab hazırlayar.

 

 @ əvvəlcədən etməyin

[4.94] |94| Ey iman gətirənlər! Allah yolunda döyşə ıxdığınız zaman kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə, dnya həyatının fani mənfəətinə can ataraq: Sən mömin deyilsən! deməyin. Allah yanında ox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz, Allah sizə mərhəmət göstərdi. Odur ki, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin! Şbhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

 

 @ Bu həyat və növbəti rtbələri

[4.95] |95| Möminlərdən zrllər istisna olmaqla evdə oturanlarla Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Allah öz malları və canları ilə cihad edənləri evdə oturanlardan dərəcə etibarilə stn etdi. Allah onların hamısına ən gözəl nemət vəd etmişdir. Allah mcahidləri evdə oturanlardan böyk bir mkafatla stn etmişdir.

[4.96] |96| Bu, Onun tərəfindən möminlərə nəsib olan dərəcələr, bağışlanma və mərhəmətdir. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ zlmndən miqrasiya

[4.97] |97| Mələklər özlərinə zlm edənlərin canlarını alarkən onlara: Siz nə halda idiniz? deyəcəklər. Onlar: Biz yer zndə zəif insanlar idik! deyəcəklər. Mələklər də onlara: Məgər Allahın torpağı o qədər geniş deyildimi ki, siz orada hicrət edəydiniz? deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer Cəhənnəmdir. Ora nə pis dönş yeridir.

[4.98] |98| Ancaq zlmə qarşı arə tapmağa qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır.

[4.99] |99| Ola bilsin ki, Allah onları əfv etsin. Həqiqətən, Allah əfv edəndir, Bağışlayandır.

[4.100] |100| Kim Allah n hicrət edərsə, yer zndə oxlu sığınacaq və bolluq tapar. Kim Allaha və Onun Elisinə tərəf hicrət edərək evindən ıxdıqdan sonra da ölm onu haqlayarsa, onun mkafatını Allah verər. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ dşmənilik dövrndə səyahət, onun təyin etdiyi vaxtda, namaz namaz qısaldılması

[4.101] |101| Yer zndə səfərə ıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə gnah gəlməz. Şbhəsiz ki, kafirlər sizin aıq-aydın dşmənlərinizdir.

[4.102] |102| Sən səhabələrinin arasında olub onlara namaz qıldırdığın zaman onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun, silahlarını da özləri ilə götrsnlər. Bunlar səcdə etdikləri zaman (birinci rkəti tamamlayanadək o biri dəstə) arxanızda olsun. Sonra namazını qılmamış digər dəstə gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın, ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götrsnlər. Kafirlər istərdilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasınız və onlar da sizin zərinizə bircə dəfə hcum etsinlər (bir həmlədə sizi məğlub etsinlər). Əgər siz yağışdan əziyyət əksəniz və ya xəstə olsanız silahlarınızı yerə qoymaq sizə gnah deyildir, lakin ehtiyatınızı əldən verməyin. Şbhəsiz ki, Allah kafirlər n alaldıcı bir əzab hazırlamışdır.

[4.103] |103| Namazı bitirdikdən sonra ayaq stə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edin. Təhlkə sizdən sovuşduqda isə, namazı lazımi qaydada qılın. Çnki namaz möminlərə məyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir.

 

 @ Allah Hope

[4.104] |104| Kafir qövm təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz döyşdə əziyyət əkirsinizsə, onlar da siz əziyyət əkdiyiniz kimi əziyyət əkirlər. Lakin siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah Biləndir, Mdrikdir.

 

 @ Betrayal

[4.105] |105| Həqiqətən, Biz sənə Kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə vəhy etdiyi ilə hökm verəsən. Odur ki, xainləri mdafiə edənlərdən olma.

[4.106] |106| Allahdan bağışlanma dilə! Şbhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[4.107] |107| Özlərinə xəyanət edənlərdən ötr mbahisə etmə. Şbhəsiz ki, Allah xəyanət edən gnahkarı sevməz.

[4.108] |108| Onlar öz gnahlarını insanlardan gizlədir, Allahdan isə gizlətmirlər (Ondan əkinmirlər). Halbuki onlar Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə, O, onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir.

[4.109] |109| Bax, siz o kəslərsiniz ki, dnya həyatında onlardan ötr mbahisə edirsiniz. Bəs Qiyamət gn onlardan ötr Allahla kim mbahisə edəcək və yaxud onları kim qoruyacaq?

 

 @ Allahın mərhəmətli bağışlanma

[4.110] |110| Kim pis bir iş görərsə və ya öz öznə zlm edərsə, sonra da Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allahın Bağışlayan, Rəhmli olduğunu görər.

[4.111] |111| Kim gnah qazanarsa, onu ancaq öznn əleyhinə qazanmış olar. Allah Biləndir, Mdrikdir.

 

 @ gnah n başqası ittihamlar

[4.112] |112| Kim xəta edər və ya gnah qazanarsa, sonra da onu təqsiri olmayanın boynuna atarsa, öz öznə böhtan atmış və aıq aydın gnaha batmış olar.

 

 @ Allah Peyğəmbər aşağı Quran göndərdi ki, şəhadət

[4.113] |113| Əgər sənə Allahın ltf və rəhmi olmasaydı, əlbəttə, onların bir qismi səni doğru yoldan azdırmaq niyyətində olacaqdı. Amma onlar özlərindən başqa he kəsi azdıra bilməz və sənə də he bir şeylə zərər vura bilməzlər. Allah sənə Kitabı və hikməti (Quranı və Snnəni) nazil etdi və bilmədiyin şeyləri sənə öyrətdi. Allahın sənə olan ltf böykdr.

 

 @ Allahın razılığını Sizin

[4.114] |114| Onların gizli söhbətlərinin oxunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və ya yaxşılıq etməyi yaxud da insanlar arasında slh yaratmağı əmr edən şəxsin pııldaması isə istisnadır. Kim bunu Allahın razılığını qazanmaq n edərsə, Biz ona böyk mkafat verərik.

 

 @ Həzrəti Məhəmmədə qarşı olanlar

[4.115] |115| Hər kəs doğru yol ona bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı ıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu z tutduğu yola yönəldər və Cəhənnəmdə yandırarıq. Ora nə pis dönş yeridir.

 

 @ gnahı Allah bağışlamaz

[4.116] |116| Şbhəsiz ki, Allah Ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiik gnahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayacaqdır. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir azğınlığa dşmşdr.

 

 @ şeytanın vədi

[4.117] |117| Onlar Allahı qoyub, yalnız qadın adlarını daşıyan btlərə yalvarır və yalnız syankar şeytana sitayiş edirlər.

[4.118] |118| Allah şeytana lənət etdi. O isə dedi: Mən Sənin qullarından məyyən bir qismini hökmən ələ alacağam.

[4.119] |119| Mən onları mtləq doğru yoldan azdıracaq və xlyalara salacağam; onlara mal-qaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı qoyub şeytanı öznə himayədar tutan şəxs aıq-aşkar ziyana uğramışdır.

[4.120] |120| Şeytan onlara vədlər verir və onları xlyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir.

[4.121] |121| Onların sığınacaqları yer Cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapa bilməzlər.

 

 @ Mö'min yaxşı işlər görənlərin mkafatı

[4.122] |122| İman gətirib saleh əməllər edənləri isə ağacları altından aylar axan, iində əbədi qalacaqları Cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Bu, Allahın gerək vədi sayəsində olacaqdır. Sözndə Allahdan daha doğruu kim ola bilər?

 

 @ Pis qaytarılması

[4.123] |123| (Bu nemətə nail olmaq) nə sizin arzunuzla, nə də Kitab əhlinin arzusu ilədir. Pislik edən kəs, onun cəzasını alacaq və o, Allahdan başqa öznə nə bir himayədar, nə də bir yardımı tapmayacaqdır.

 

 @ Yaxşı əməl iman mkafat

[4.124] |124| Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər Cənnətə girərlər və onlara xurma ərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz.

 

 @ İbrahim Creed

[4.125] |125| Yaxşı işlər görərək Allaha təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxsdən din baxımından daha gözəl kim ola bilər? Allah İbrahimi sevimli dost tutmuşdur.

 

 @ Allah mlkiyyət

[4.126] |126| Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah hər şeyi əhatə edir.

 

 @ qadın və uşaqların hquqları

[4.127] |127| Səndən qadınlar barəsində hökm verməyini istəyirlər. De: Onlar barəsində və həminin Kitabda sizə oxunan ayələrdə özlərinə məyyən edilmiş mirası verməyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar, zəif uşaqlar və yetimlərlə ədalətlə rəftar etməyiniz haqqında hökm sizə Allah verir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şbhəsiz ki, Allah onu bilir.

 

 @ Döyş problemlər və boşanma

[4.128] |128| Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından, yaxud ondan z döndərməsindən qorxarsa, ər-arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi onlara gnah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

[4.129] |129| Siz nə qədər istəsəniz də, arvadlar arasında ədalətlə davrana bilməzsiniz. Birinə tamamilə meyl edib, digərini asılı vəziyyətdə qoymayın. Əgər öznz doğruldub Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[4.130] |130| Əgər ər-arvad ayrılsalar, Allah hər birini Öz ltfndən zəngin edər. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Mdrikdir.

 

 @ Allah kafirlərin möhtac deyil

[4.131] |131| Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Biz sizdən əvvəl Kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı buyurduq. Əgər Allaha kfr etsəniz, bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah Zəngindir, Tərifəlayiqdir.

[4.132] |132| Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər.

[4.133] |133| Ey insanlar! Əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqalarını gətirər. Allah buna qadirdir.

 

 @ Bu həyat və axirətdə mkafatı

[4.134] |134| Hər kəs dnya mkafatını istərsə, bilsin ki, dnyanın da, axirətin də mkafatı Allah yanındadır. Allah Eşidəndir, Görəndir.

 

 @ msəlmanlar n imkanı, Msəlmanların Allahın ədalət maintainers və şahidlər olmalıdır

[4.135] |135| Ey iman gətirənlər! Şahidliyiniz öznzn və ya valideynlərin, ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə, Allah şahidləri olub ədaləti qoruyun. Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxslərin varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Arzularınıza uyaraq haqdan uzaqlaşmayın! Əgər siz yalan danışsanız və ya həqiqəti deməkdən boyun qaırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

 

 @ Dindar və kfr

[4.136] |136| Ey iman gətirənlər! Allaha, Onun Elisinə və Elisinə nazil etdiyi Kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin! Allahı, Onun mələklərini, kitablarını, elilərini və Axirət gnn inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa dşmşdr.

[4.137] |137| Şbhəsiz ki, iman gətirib sonra kafir olan, yenə iman gətirib sonra kafir olan, sonra da kfrlərini artıranları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir.

[4.138] |138| Mnafiqlərə mjdə ver ki, onlar n ağrılı-acılı bir əzab vardır.

 

 @ kafirlərin gcn axtaran Allah yenilməz tərk

[4.139] |139| Möminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar gc və əzəməti onlardamı axtarırlar? Halbuki qvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur.

 

 @ Allah kafirlər ilə oturmaq və ya istehza etməyin ayələri

[4.140] |140| Allah Kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, gnahkarlar başqa bir söhbətə keməyincə onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şbhəsiz ki, Allah btn mnafiqləri və kafirləri Cəhənnəmə toplayacaqdır.

 

 @ Hypocrisy və kafirlər

[4.141] |141| Onlar sizə göz qoyurlar (gözləyirlər ki sizə bir bəla gəlsin). Əgər Allahdan sizə bir qələbə gəlsə: Məgər biz də sizinlə deyildikmi? deyərlər. Əgər kafirlərə bir qələbə nəsib olsa: Məgər biz möminlərlə birlikdə sizə qalib gələ bilməzdikmi, sizi möminlərdən qorumadıqmı? söyləyərlər. Qiyamət gn Allah sizin aranızda hökm verəcəkdir. Allah kafirlərə möminləri məğlub etməyə yol verməyəcəkdir.

[4.142] |142| Mnafiqlər, həqiqətən də, Allahı aldatmağa alışırlar. Halbuki Allah onları aldadır. Onlar namaza durarkən könlsz qalxar, özlərini camaata göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər.

[4.143] |143| Onlar imanla kfrn arasında tərəddd edir, nə bunlara, nə də onlara (nə möminlərə, nə də kafirlərə) tərəf olurlar. Allahın azdırdığı şəxs n he bir yol tapa bilməzsən.

 

 @ mö'min orqanlarının yalnız hidayət diləyin

[4.144] |144| Ey iman gətirənlər! Möminləri qoyub kafirləri öznzə dost tutmayın. Yoxsa Allaha öz əleyhinizə aıq-aydın bir dəlil verməkmi istəyirsiniz?

 

 @ Həqiqətən, mnafiqlər Odun ən aşağı yerdə olacaq

[4.145] |145| Həqiqətən, mnafiqlər Odun ən aşağı təbəqəsində olacaqlar; və sən onlara he bir köməki tapa bilməzsən.

 

 @ Səmimi tövbə

[4.146] |146| Tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Bunlar möminlərlə birgə olacaqlar. Möminlərə isə Allah böyk mkafat verəcəkdir.

[4.147] |147| Şkr etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah itaətkar qullarına təşəkkr edəndir, Biləndir.

 

 @ ədalətsiz pis sözləri

[4.148] |148| Allah pis sözn ucadan deyilməsini sevmir. Ancaq zlm olunan kimsələr istisnadır. Allah Eşidəndir, Biləndir.

 

 @ Yaxşılıq və əfv

[4.149] |149| Əgər bir xeyri aşkara ıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi bağışlasanız, bilin ki, Allah əfv edəndir, hər şeyə Qadirdir.

 

 @ Allahın peyğəmbərlərə aid bəzi riayət etmək tələb edənlər iman və ya başqaları qəbul edib

[4.150] |150| Allahı və Onun elilərini inkar edənlər, Allahı Onun elilərindən ayırmaq istəyib: Biz o elilərin bəzisinə inanır, bəzilərinə isə inanmırıq! deyənlər və bunun arasında bir yol tutmaq istəyənlər

[4.151] |151| məhz onlar əsl kafirlərdir. Biz kafirlər n alaldıcı bir əzab hazırlamışıq.

 

 @ Allah peyğəmbərləri hər kəs qəbul edənlərin mkafatı

[4.152] |152| Allaha və Onun elilərinə iman gətirən və onlardan he birinin arasında fərq qoymayanlara Allah öz mkafatlarını verəcəkdir. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Musa İsrail imansız Uşaq nifrət

[4.153] |153| Kitab əhli səndən, onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Onlar Musadan, bundan daha böyyn istəyərək: Allahı bizə aıq-aşkar göstər! demişdilər. Haqsızlıqlarına görə onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara gələn aıq-aydın dəlillərin ardından buzovu məbud qəbul etdilər. Biz bunu da əfv etdik və Musaya aıq-aşkar dəlil verdik.

 

 @ İsrail övladları Allaha verdikləri əhdi pozmaq

[4.154] |154| Biz onlarla bağladığımız əhdə görə dağı başları zərinə qaldırdıq və onlara: Qapıdan səcdə edərək daxil olun! dedik. Biz onlara: Şənbə gn n qoyulmuş qadağanı pozmayın! dedik. Biz onlarla möhkəm bir əhd-peyman bağlamışdıq.

 

 @ İsrail oğullarına, onların peyğəmbərlərin bəzi onların öldrlməsi və Məryəm onların böhtan olan kfr

[4.155] |155| Onlar bağladıqları əhd-peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldrdklərinə və: Qəlblərimiz qapalıdır! demələrinə görə lənətə dar edildilər. Xeyr, kfrləri zndən Allah onların qəlblərini möhrləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar (yaxud onların yalnız az bir hissəsi iman gətirir).

 

 @ bakirə Mary, İsanın anası yəhudilər böhtan olunur

[4.156] |156| Onlar həm də kfr etdiklərinə və Məryəmə böyk bir böhtan dediklərinə görə,

 

 @ Həzrəti İsa armıxa deyil

[4.157] |157| bir də: Həqiqətən, biz Allahın elisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldrdk! dediklərinə görə lənətə dar edildilər. Halbuki onu nə öldrdlər, nə də armıxa əkdilər. Onlara ancaq İsanın bənzəri göstərildi. Şbhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şəkk-şbhə iindədirlər. Bu haqda onların, zənnə uymaqdan başqa he bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldrdklərinə yəqinliklə əmin deyillər.

[4.158] |158| Əksinə, Allah onu Öznə tərəf qaldırmışdır. Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

[4.159] |159| Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, (öz ölmndən, yaxud İsanın) ölmndən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət gn isə İsa onların əleyhinə şahid olacaqdır.

 

 @ Yəhudilərin zərər

[4.160] |160| Yəhudilərin etdikləri zlmə görə, onlara daha öncə halal edilmiş gözəl nemətləri haram etdik. Həm də bir oxlarını (eləcə də özlərini) Allah yolundan döndərdiklərinə,

[4.161] |161| qadağan olunmasına baxmayaraq, sələm aldıqlarına və haqsız yerə insanların mallarını yediklərinə görə belə etdik. Biz onlardan olan kafirlər n ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq.

 

 @ iman edənlərin mkafatı

[4.162] |162| Lakin onlardan elmdə qvvətli olanlar və möminlər sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil olanlara inanır, namaz qılır, zəkat verir, Allaha və Axirət gnnə iman gətirirlər. Biz onlara böyk bir mkafat verəcəyik.

 

 @ Peyğəmbərlər və peyğəmbərləri

[4.163] |163| Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə, İsaya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Sleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik.

 

 @ Allaha və Musaya arasında Əlaqə

[4.164] |164| Daha öncə bir qisim elilər barəsində sənə söylədik, digər elilər barəsində isə sənə he nə söyləmədik. Və Allah Musa ilə sözlə (vasitəsiz) danışdı.

 

 @ elilərdən Mission

[4.165] |165| Biz mjdə verən və qorxudan elilər göndərdik ki, insanların elilərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanəsi olmasın. Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

 

 @ Allah Peyğəmbər Quran göndərdi ki, şəhadət

[4.166] |166| Fəqət Allah sənə nazil etdiyinə şahiddir. O, bu Quranı Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir.

 

 @ Disbelievers

[4.167] |167| Kafir olub insanları Allah yolundan sapdıran kimsələr dərin bir azğınlığa dşmşlər.

[4.168] |168| Kafirləri və zalımları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir;

[4.169] |169| iərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm yolundan başqa. Bu isə Allah n asandır.

 

 @ btn insanların Allah qaydası

[4.170] |170| Ey insanlar! Peyğəmbər sizə Rəbbinizdən gələn haqqı atdırdı. Elə isə iman gətirin! Bu sizin n xeyirli olar. Əgər kfr etsəniz, şbhəsiz ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah Biləndir, Mdrikdir.

 

 @ İsa Məsih, Allaha Onun oğlu Peyğəmbər

[4.171] |171| Ey Kitab əhli! Dininizdə ifrata varmayın və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elisi, Onun Məryəmə göndərdiyi Ol! kəlməsi və Onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və Onun elilərinə iman gətirin və: Tanrı dr! deməyin. Batil əqidənizə son qoyun! Bu sizin n xeyirli olar. Həqiqətən, Allah Tək İlahdır! O, pakdır, mqəddəsdir, övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər.

 

 @ İsa Məsih Allahın abid edir

[4.172] |172| Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı öznə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbrlk göstərənlərin hamısını Öz hzuruna toplayacaqdır.

 

 @ mkafat və cəza

[4.173] |173| İman gətirib xeyirxah işlər görənlərə gəldikdə isə, Allah onların mkafatlarını tam verəcək və Öz ltfndən onlar n istədiyi qədər artıracaqdır. Allaha ibadət etməyi özlərinə ar bilənləri və təkəbbrlk göstərənlərə gəlincə, Allah onları ağrılı-acılı bir əzaba dar edəcəkdir. Onlar Allahdan başqa özlərinə nə bir himayədar, nə də bir yardımı tapacaqlar.

 

 @ Allahın sbut

[4.174] |174| Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik.

[4.175] |175| Allaha iman gətirən və Ondan möhkəm yapışan şəxsləri isə Allah Öz rəhməti və ltfnə qovuşduracaq və onları Öznə tərəf gedən dz yola yönəldəcəkdir.

 

 @ Miras bölgs

[4.176] |176| Səndən fitva istəyirlər. De: Valideyni və övladı olmayan kəsin mirası barəsində fitvanı sizə Allah verir. Əgər övladı olmayan şəxs öldkdə onun bacısı varsa, qoyub getdiyinin yarısı bacıya atır. Əgər onun övladı yoxdursa, qardaşı ona varis olur. Əgər varislər iki bacıdırsa, ölən qardaşın qoyub getdiyinin də iki hissəsi onlara atır. Əgər varislər qardaş və bacılardırsa, kişiyə iki qadının payı qədər pay dşr. Allah bunu sizə bəyan edir ki, doğru yoldan ıxmayasınız. Allah hər şeyi bilir.

 

|AL MAA-IDAH 5 Cədvəl

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! |1|

 

 @ öhdəlikləri yerinə yetirmək

 

 @ ovuluq, qadağan və icazə ət

[5.1] |1| Ey iman gətirənlər! Əhdlərinizi yerinə yetirin. Haram edildiyi sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən, Allah istədiyi hökm verir.

[5.2] |2| Ey iman gətirənlər! Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin ltfn və razılığını diləyərək Beytulharama gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymayın. İhramdan ıxdığınız zaman ov edə bilərsiniz. Sizi Məscidulharama daxil olmağa qoymayan camaata qarşı olan kin-kdurət sizi təcavz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Gnah işlər görməkdə və dşmənilikdə bir-birinizə köməki olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir.

[5.3] |3| Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döylb öldrlmş, hndr bir yerdən yıxılıb gəbərmiş, buynuzlanıb öldrlmş, yırtıcı heyvan tərəfindən paralanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır, dik qoyulmuş daşlar (btlər və s.) zərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmanız sizə haram edildi. Bunlar gnahdır. Bu gn kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini zdlər. Onlardan qorxmayın, Məndən qorxun. Bu gn dininizi sizin n kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin n İslamı bəyənib sedim. Hər kəs gnaha meyl etməyərək aclıq zndən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[5.4] |4| Səndən onlara nəyin halal edildiyini soruşurlar. De: Təmiz nemətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin n tutub gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların zərində Allahın adını əkin. Allahdan qorxun! Şbhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab əkəndir.

 

 @ icazəli arvadları İcazə ərzaq (bu Yaradanın adı ilə kəsilən deyil, nki supermarket ət caiz deyil) (msəlman, yəhudi və xapərəstlər)

[5.5] |5| Bu gn pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli mömin qadınlar da, sizdən əvvəl Kitab verilənlərin ismətli qadınları da, namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşna saxlamamaq şərti ilə mehrlərini verdiyiniz təqdirdə sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa ıxar və o, Axirətdə ziyana uğrayanlardan olar.

 

 @ namazından əvvəl Arıtma

[5.6] |6| Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən znz və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh əkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Yaxınlıq edib natəmiz olmuşsunuzsa, qsl edin. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlara toxunmusunuzsa (cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa), su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmm edin və ondan znzə və əllərinizə srtn. Allah sizi ətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şkr edəsiniz.

 

 @ olanları fikir

[5.7] |7| Allahın sizə göstərdiyi ltfkarlığını və siz: Eşidirik və itaət edirik! dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun! Şbhəsiz ki, O, kökslərdə olanları bilir.

 

 @ möminlərin vəzifəsi yalnız olmaq

[5.8] |8| Ey iman gətirənlər! Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kin-kdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun! Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun! Şbhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

[5.9] |9| Allah iman gətirib saleh əməllər edənlərə vəd etmişdir ki, onlar n bağışlanma və böyk mkafat vardır.

 

 @ Allahın ayələrini yalan edənlər

[5.10] |10| Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə Cəhənnəm sakinləridirlər.

 

 @ Ey iman gətirənlər Allaha təvəkkl

[5.11] |11| Ey iman gətirənlər! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın. Bir zaman bir tayfa sizə əl qaldırmaq fikrinə dşdkdə Allah onları sizdən əl əkməyə məcbur etmişdi. Allahdan qorxun! Qoy möminlər Allaha təvəkkl etsinlər!

 

 @ İsrail Uşaqlar əhdi pozmaq

[5.12] |12| Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan on iki başı təyin etdik. Allah dedi: Mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, Mənim elilərimə inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könll yardım etməklə Allaha gözəl bir borc versəniz, əlbəttə, Mən təqsirlərinizdən keər və sizi ağacları altından aylar axan Cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o, doğru yoldan azmışdır.

[5.13] |13| İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə Biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar Kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əfv et və təqsirlərindən ke. Şbhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir.

 

 @ Nazarenes ilə əhd

[5.14] |14| Biz xapərəstik! deyənlərlə də əhd bağlamışdıq. Onlar da özlərinə öyrədilənin bir hissəsini unutdular. Buna görə də onların arasına Qiyamət gnnə qədər ədavət və kin saldıq. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir.

 

 @ Onların Kitablar yazılı həqiqəti bilirdi, lakin onu gizlətdi yəhudilər, xapərəstlər və xristianlar

[5.15] |15| Ey Kitab əhli! Artıq sizə Kitabdan gizlətdiyiniz şeylərin bir oxunu bəyan edən və bir oxunun da stndən keən Elimiz gəlmişdir. Artıq sizə Allahdan bir nur (Muhəmməd) və aıq-aydın bir Kitab gəldi.

[5.16] |16| Allah, Onun rizasını arayan şəxsləri bu Kitabla əmin-amanlıq yollarına yönəldir, onları Öz izni ilə zlmətlərdən nura ıxarır və dz yola yönəldir.

 

 @ Allah Məsih deyil

[5.17] |17| Şbhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir! deyənlər artıq kafir oldular. De: Əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi, onun anasını və yer zndə olanlarını hamısını məhv etmək istəsə, kim Ona bir şeylə mane ola bilər? Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Allah istədiyini yaradır. Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Yəhudilər, Nazarenes və Xristianların iddia

[5.18] |18| Yəhudilər və xapərəstlər: Biz Allahın oğulları və Onun sevimliləriyik dedilər. De: Onda nə n Allah sizə gnahlarınıza görə əzab verir? Xeyr, siz də Onun yaratdığı bir bəşərsiniz. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Dönş də ancaq Onadır.

 

 @ Peyğəmbər missiyası

[5.19] |19| Ey Kitab əhli! Artıq sizə elilərin ardı-arası kəsildiyi bir dövrdə: Bizə mjdələyən və qorxudan kəs gəlmədi deməyəsiniz deyə haqqı bəyan edən Elimiz gəldi. Artıq sizə mjdələyən və qorxudan bir peyğəmbər gəldi. Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ İsrail oğullarına Allahın ne'mətini

[5.20] |20| O zaman Musa öz qövmnə demişdi: Ey qövmm! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın. O, sizin aranızdan peyğəmbərlər göndərdi, sizi hökmdarlar təyin etdi və aləmlərdən he kəsə vermədiyini sizə verdi.

 

 @ İsrail Uşaq Musanı və Harunu asi və qırx il səhrada gəzdirdi məhkum

[5.21] |21| Ey qövmm! Allahın sizin n məyyən etdiyi mqəddəs torpağa daxil olun və arxa evirməyin ki, ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz.

[5.22] |22| Onlar dedilər: Ey Musa! Orada, həqiqətən də, nəhəng adamlar vardır. Onlar oradan ıxmayınca, biz əsla oraya daxil olmayacağıq. Əgər onlar oradan ıxsalar, biz daxil olarıq.

[5.23] |23| Allahdan qorxanlardan, Allahın nemət verdiyi iki kişi dedi: Onların zərinə şəhər qapısından daxil olun. Əgər siz ora daxil olsanız, əlbəttə, qalib gələrsiniz. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkl edin!

[5.24] |24| Onlar dedilər: Ey Musa! Nə qədər ki onlar oradadırlar, biz ora he vaxt girməyəcəyik. Odur ki, sən və sənin Rəbbin gedin, onlarla vuruşun. Biz isə burada oturacağıq.

 

 @ Musanın yalvarış

[5.25] |25| O dedi: Ey Rəbbim! Mən yalnız özmə və qardaşıma hökm edə bilərəm. Odur ki, Sən bizi bu gnahkar tayfadan ayır!

[5.26] |26| Allah dedi: Artıq o mqəddəs yer onlara qırx il mddətinə haram edildi. Onlar yer zndə sərgərdan gəzəcəklər. Sən isə gnahkar tayfa n heyfsilənmə.

 

 @ Adəm oğulları və cinayətin ilk akt

[5.27] |27| Onlara Adəmin iki oğlunun gerək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına demişdi: Səni hökmən öldrəcəyəm! Qardaşı da ona belə demişdi: Allah ancaq mttəqilərdən qurban qəbul edər!

[5.28] |28| Sən məni öldrmək n mənə əl qaldırsan da, mən səni öldrmək n sənə əl qaldıran deyiləm. Həqiqətən, mən aləmlərin Rəbbi Allahdan qorxuram.

[5.29] |29| Mən istəyirəm ki, sən, həm mənim gnahımı, həm də öz gnahını zərinə götrəsən və Od sakinlərindən olasan. Zalımlara veriləcək cəza budur.

[5.30] |30| Nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi və o da nəfsinə tabe olaraq onu öldrd və ziyana uğrayanlardan oldu.

[5.31] |31| Allah, yeri eşələyən bir qarğa göndərdi ki, ölmş digər bir qarğanı basdırmaqla ona qardaşının cəsədini necə basdırmağı göstərsin. O dedi: Vay halıma! Doğrudanmı mən, qardaşımın cəsədini basdırmaqda bu qarğa kimi olmaqdan da acizəm? Beləliklə, o, peşmanılıq əkənlərdən oldu.

 

 @ The qanunsuz bir mömin həlak btn bəşəriyyəti öldrr kimi eyni hesab olunur

[5.32] |32| Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir adamı öldrməyən və ya yer zndə fəsad törətməyən bir şəxsi öldrərsə, sanki btn insanları öldrmşdr. Kim də onu ölmdən xilas edərsə, sanki btn insanları xilas etmiş hesab olunar. Elilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların oxu isə bundan sonra da yer zndə həddi aşdılar.

 

 @ Tövbə

[5.33] |33| Allaha və Onun Elisinə qarşı mharibə edənlərin və yer zndə fitnə-fəsad törətməyə səy göstərənlərin cəzası ancaq öldrlmək, və ya armıxa əkilmək, ya əlləri və ayaqlarını arpazvari kəsmək və yaxud da yaşadıqları yerdən srgn edilməkdir. Bu, onlar n dnyada bir rsvayılıqdır. Axirətdə isə onları böyk bir əzab gözləyir.

[5.34] |34| Sizə məğlub olub əlinizə keməzdən öncə tövbə edənlər olarsa, bilin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[5.35] |35| Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona yaxınlaşmaq n vasitə axtarın və Onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasınız.

 

 @ No fidyə qiyamət gn qəbul ediləcək

[5.36] |36| Əgər yer zndə olan hər şey, stəlik bir o qədəri də kafirlərə məxsus olsaydı və onlar bunu Qiyamət gnnn əzabından qurtarmaq n fidyə versəydilər, onlardan qəbul olunmazdı. Onlar n ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır.

[5.37] |37| Kafirlər Oddan ıxmaq istərlər, lakin onlar oradan ıxan deyillər. Onları əbədi bir əzab gözləyir.

 

 @ maneə kimi cəza

[5.38] |38| Etdikləri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğru kişinin və oğru qadının əllərini kəsin! Allah Qdrətlidir, Mdrikdir.

[5.39] |39| Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, şbhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Allah mlkiyyət

[5.40] |40| Məgər bilmirsən ki, göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur? O, istədiyinə əzab verər, istədiyini də bağışlayar. Allah hər şeyə qadirdir.

 

 @ Allahın sözləri təhrif edən mnafiqlər və yəhudilər

[5.41] |41| Ey Eli! Qəlbləri iman gətirmədiyi halda ağızları ilə: İman gətirdik! deyən kimsələrdən kfrə can atanlar qoy səni kədərləndirməsin. Həm yəhudilərdən yalana həvəslə qulaq asanlar, həm də sənin yanına gəlməyən başqa bir camaata həvəslə qulaq asanlar vardır. Onlar haqqı dərk etdikdən sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyirlər: Əgər sizə bu dəyişdirilən hökm verilsə, onu götrn. Yox əgər o verilməsə, əkinin! Allah kimi fitnəyə salmaq istərsə, sən ondan ötr he bir şeylə Allaha mane ola bilməzsən. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dnyada rsvay, axirətdə isə böyk bir əzaba dar olacaqlar.

[5.42] |42| Onlar yalana həvəslə qulaq asanlar və daima haram yeyənlərdir. Əgər onlar sənin yanına gəlsələr, aralarında hökm ver və ya onlardan z evir. Əgər onlardan z evirsən, sənə he bir şeylə zərər verə bilməzlər. Əgər onların arasında hökm verməli olsan, ədalətlə hökm ver. Şbhəsiz ki, Allah ədalətli olanları sevir.

[5.43] |43| İində Allahın hökm olan Tövrat özlərində olduğu halda onlar səni necə hakim təyin edirlər? Hələ bir bundan sonra da verdiyin hökmdən z evirirlər. Onlar mömin deyillər.

 

 @ Tövrat və s bir göz n bir həyat n bir göz bir həyat öyrədir

[5.44] |44| Şbhəsiz ki, Tövratı Biz nazil etmişik. Onda hidayət və nur vardır. Allaha təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər n bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar hamısı buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər məhz onlar kafirlərdir.

[5.45] |45| Biz Tövratda onlara yazıb buyurduq ki, cana can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, vurulmuş yaralara da yaralar qisas alınmalıdır. Hər kəs bunu sədəqə etsə (qisasdan vaz kesə), bu onun n kəffarə olar. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər məhz onlar zalımlardır.

 

 @ İsa öz Mqəddəs Kitab, İncil verildi, lakin onun İncil Paul vəz zərində ki, xristianların kitab görnr deyil ki, diqqət əkir

[5.46] |46| Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı özndən əvvəlki Tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona iərisində hidayət və nur olan, özndən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən, mttəqilər n doğru yol göstəricisi və öyd-nəsihət olan İncili verdik.

[5.47] |47| Qoy İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi şəriət qanunları əsasında hökm versinlər. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər məhz onlar fasiqlərdir.

 

 @ Allah bu kurcalamak n cəhd edənlər Arabic Quran qoruyur

[5.48] |48| Biz sənə, özndən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mhafizə edən Kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın sənə nazil etdiyi Kitabla hökm ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların istəklərinə tabe olma. Sizlərdən hər biriniz n bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir mmət edərdi. Lakin başqa-başqa olmanız sizə verdikləri ilə sizi imtahan etməsi ndr. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allaha olacaq və O, ziddiyyətə dşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir.

 

 @ Qiyamət Quran və Peyğəmbər dedikləri ilə məyyən edilir

[5.49] |49| Onların aralarında Allahın sənə nazil etdiyi Kitabla hökm ver və onların istəklərinə tabe olma. Onlardan ehtiyat et ki, Allahın sənə nazil etdiyi hökmlərin bəzisindən səni sapdırmasınlar. Əgər onlar z döndərsələr, bil ki, Allah onları bəzi gnahlarına görə msibətə dar etmək istəyir. Həqiqətən, insanların oxu fasiqlərdir.

[5.50] |50| Onlar cahiliyyə dövrnn hökmnm istəyirlər? Qəti inanan bir camaat n Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər?

 

 @ Mö'min orqanları yalnız hidayət diləyin

[5.51] |51| Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xapərəstləri dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları öznə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz.

[5.52] |52| Sən qəlbində xəstəlik olanların: Qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ deyərək onların Kitab əhli arasında vurnuxduqlarını görrsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin və ya Öz tərəfindən bir əmr versin və onlar rəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar.

[5.53] |53| İman gətirənlər isə deyəcəklər: Sizinlə bərabər olacaqlarına dair Allahın adı ilə möhkəm and iənlər bunlardırmı? Onların əməlləri pua ıxdı, özləri də ziyana uğrayanlardan oldular.

 

 @ Apostates

[5.54] |54| Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə Öznn sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mlayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər. Bu, Allahın ltfdr, onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

 

 @ Sizin yalnız təlimatlar Allah və Onun Rəsulu

[5.55] |55| Sizin himayədarınız yalnız Allah, Onun Elisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allaha boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər.

[5.56] |56| Kim Allahı, Onun Elisini və iman gətirənləri öznə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə alanlar da məhz Allahın firqəsidir.

[5.57] |57| Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl Kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri öznzə dost tutmayın. Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun.

 

 @ namaz dəfə istehza edənlər

[5.58] |58| Siz namaza ağırdığınız zaman onlar onu məsxərəyə qoyub oyun-oyuncaq sayarlar. Bu ona görədir ki, onlar dşncəsiz bir camaatdır.

[5.59] |59| De: Ey Kitab əhli! Yalnız Allaha, bizə nazil edilənə və bizdən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiyimizə və sizin əksəriyyətinizin gnahkar olduğuna görəmi bizi məzəmmət edirsiniz?

 

 @ mnafiqlər və kafirlər

[5.60] |60| De: Allah yanında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Bu, Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar, axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha ox azanlardır!

[5.61] |61| Onlar sizin yanınıza gəldikdə: Biz iman gətirdik! deyirlər. Halbuki onlar sizin yanınıza kfrlə gəlmiş və onunla da getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini daha yaxşı bilir.

[5.62] |62| Sən onların bir oxunu gnaha, dşməniliyə və haram yeməyə tələsən görrsən. Onların tutduqları əməllər necə də pisdir!

[5.63] |63| Nə n din xadimləri və baş keşişlər onlara gnah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törətdikləri necə də pisdir!

 

 @ Kfr

[5.64] |64| Yəhudilər dedilər: Allahın Əli bağlıdır! Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər. Əksinə, Onun hər iki Əli aıqdır və O, Öz ltfndən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Kitab onlardan bir oxunun azğınlığını və kfrn artıracaqdır. Biz onların arasına Qiyamət gnnə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə mharibə alovunu yandırdıqda Allah onu söndrər. Onlar yer zndə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir!

 

 @ Tövrat və İncil

[5.65] |65| Əgər Kitab əhli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə, Biz, onların təqsirlərindən keər və onları Nəim bağlarına daxil edərdik.

[5.66] |66| Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən özlərinə nazil edilənə dzgn əməl etsəydilər, onlar başları stndə və ayaqları altında olan nemətlərdən yeyərdilər. Onların arasında haqqı etiraf edən bir camaat vardır. Lakin onların oxunun etdiyi əməllər necə də pisdir.

 

 @ Peyğəmbər təbliğ etmək əmri verildiyi

[5.67] |67| Ey Eli! Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et! Əgər belə etməsən, Onun göstərişini (sənə tapşırdığı elilik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyar. Şbhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönəltməz.

[5.68] |68| De: Ey Kitab əhli! Nə qədər ki, Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə dzgn əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Quran onlardan bir oxunun azğınlığını və kfrn artıracaqdır. Sən isə kafir tayfa n heyfsilənmə.

 

 @ btn peyğəmbərlərin qəbulu

[5.69] |69| İman gətirənlərin, habelə yəhudi, sabii və nəsranilərdən Allaha və Axirət gnnə iman gətirib yaxşı iş görənlərin he bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ İsrail Uşaqlar peyğəmbərlər belying və həlak əhdi pozmaq

[5.70] |70| Biz İsrail oğullarından əhd-peyman aldıq və onlara elilər göndərdik. Hər dəfə bir eli onlara könllərinə yatmayan bir şey gətirəndə o elilərin bir qismini yalanı hesab edər, bir qismini də öldrərdilər.

[5.71] |71| Onlar msibət gəlməyəcəyini gman etdilər, beləliklə də kor və kar oldular. Sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Daha sonra isə onlardan bir oxu yenə kor və kar oldular. Allah onların nə etdiklərini görr.

 

 @ İsa tək Allaha ibadət etmək n onun ardıcılları əmr

[5.72] |72| Şbhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir: Ey İsrail oğulları! Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin! Həqiqətən də, Allaha şərik qoşan kimsəyə, Allah Cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer Oddur. Zalımlara kömək edən olmayacaqdır.

 

 @ Trinity

[5.73] |73| Allah lyn ncsdr! deyənlər artıq kafir oldular. Halbuki Tək İlahdan başqa ibadətə layiq olan he bir məbud yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara mtləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır.

[5.74] |74| Onlar Allaha tövbə edib Ondan bağışlanma diləməyəcəklər? Allah ki Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ İsa Məsih və onun anası

[5.75] |75| Məryəm oğlu Məsih ancaq bir elidir, ondan əvvəl də elilər gəlib getmişlər. Onun anası isə Allaha sidq rəkdən inanan bir qadın idi. Hər ikisi də yemək yeyirdi. Bax gör ayələrimizi onlara necə bəyan edirik, sonra da gör onlar haqdan necə döndərilirlər.

[5.76] |76| De: Allahı qoyub sizə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilməyən şeylərəmi ibadət edirsiniz? Allah Eşidəndir, Biləndir.

[5.77] |77| De: Ey Kitab əhli! Dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Öncə azmış, bir oxlarını da azdırmış və doğru yoldan ıxmış bir dəstənin istəklərinə tabe olmayın.

 

 @ İsrail oğullarından arasında Kafirlər Prophets Davud və İsa lə'nət

[5.78] |78| İsrail oğullarından kafir olanlar həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənətləndilər. Bu, onların asi olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi.

[5.79] |79| Onlar bir-birlərini etdikləri pis əməllərdən əkindirmirdilər. Onların etdikləri necə də pisdir!

[5.80] |80| Sən onların bir oxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görrsən. Nəfslərinin onlar n hazırladığı şey necə də pisdir! Buna görə də Allah onlara qəzəblənmişdir və onlar əzab iində əbədi qalacaqlar.

[5.81] |81| Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və ona nazil olana iman gətirsəydilər, mşrikləri özlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların oxu gnahkarlardır.

 

 @ The Nazarenes msəlmanlara sevgi ilə yaxın

[5.82] |82| Yəhudiləri və mşrikləri iman gətirənlərə qarşı dşmənilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xapərəstik! deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcəksən. Çnki onların arasında keşişlər və rahiblər vardır və onlar təkəbbrlk göstərmirlər.

[5.83] |83| Allahın elisinə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən. Onlar deyərlər: Ey Rəbbimiz! Biz iman gətirdik, bizi də şahidlərlə bir yerə yaz!

[5.84] |84| Nə n biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Biz ki Rəbbimizin bizi əməlisaleh camaatla birlikdə Cənnətə daxil edəcəyinə mid edirik.

[5.85] |85| Belə dediklərinə görə də Allah onları ağacları altından aylar axan, iində əbədi qalacaqları Cənnət bağları ilə mkafatlandırdı. Yaxşı iş görənlərin mkafatı budur.

[5.86] |86| Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar Cəhənnəm sakinləridirlər.

[5.87] |87| Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu təmiz ruziləri haram etməyin və həddi aşmayın. Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir.

[5.88] |88| Allahın sizə ruzi olaraq verdiyi halal, təmiz nemətlərdən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allahdan qorxun!

 

 @ andı alaraq

[5.89] |89| Allah sizi qəsdiniz olmadan idiyiniz andlara görə (onları pozmağa görə) cəzalandırmaz, lakin O, sizi qəsdlə idiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Bunun kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabı dəyərində ya on kasıbı yedirtmək və ya onları geyindirmək və yaxud da bir köləni azad etməkdir. Kəffarə vermək n bir şey tapmayan kimsə gn oruc tutsun. Bu, and iib sonra pozduğunuz andlarınızın kəffarəsidir. Andlarınızı qoruyun! Allah Öz ayələrini sizə bu cr bəyan edir ki, bəlkə şkr edəsiniz.

 

 @ Wine və qumar

[5.90] |90| Ey iman gətirənlər! Şbhəsiz ki, sərxoşedici iki də, qumar da, tapınmaq məqsədilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan əkinin ki, bəlkə nicat tapasınız.

[5.91] |91| Həqiqətən, şeytan sərxoşedici iki və qumar vasitəsilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyər. Siz buna son qoyacaqsınızmı?

 

 @ Peyğəmbər missiyası

[5.92] |92| Allaha itaət edin, Onun Elisinə itaət edin və asi olmaqdan əkinin! Əgər z evirsəniz, bilin ki, Elimizin öhdəsinə dşən ancaq aıq-aydın təbliğ etməkdir.

 

 @ Yaxşı əməllər

[5.93] |93| İman gətirib yaxşı işlər görənlərə, Allahdan qorxaraq iman gətirib yaxşı işlər gördkləri, sonra yenə Allahdan qorxaraq iman gətirdikləri, sonra yenə də Allahdan qorxaraq yaxşı işlər gördkləri təqdirdə, haram edilməmişdən əvvəl daddıqları şeylərə görə he bir gnah gəlməz. Allah yaxşı iş görənləri sevir.

 

 @ Allah testlər

[5.94] |94| Ey iman gətirənlər! Allah sizi əllərinizin və nizələrinizin ata biləcəyi bir ovla imtahan edəcək ki, Allah, gizlində (yaxud Onun Özn görmədən) kimin Ondan qorxduğunu zə ıxarsın. Bundan sonra həddi aşan kimsə n isə ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır.

 

 @ Həcc və ovuluq

[5.95] |95| Ey iman gətirənlər! İhramda ikən ovu öldrməyin. Sizlərdən kim onu qəsdən öldrərsə, kəffarəsi öldrdynə bənzər bir qurbanlıq heyvanı əvəz ödəməkdir. Buna sizlərdən iki ədalətli kişi qərar verməli, sonra da həmin qurbanlıq heyvan Kəbəyə atdırılmalıdır. Yaxud kəffarə olaraq kasıbları yedirtməli, yaxud da buna bərabər oruc tutmalıdır ki, öz işinin zərərini dadsın. Allah olub-keənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu gnaha qayıtsa, Allah ondan intiqam alar. Allah Qdrətlidir, intiqam almağa qadirdir.

[5.96] |96| Həm sizin, həm də səfərdə olanların faydalanması n dəniz ovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz mddətdə isə quruda ov etmək sizə haram edildi. Hzuruna toplanılacağınız Allahdan qorxun!

 

 @ Pilgrimage

[5.97] |97| Allah Kəbəni mqəddəs evi, haram ayı, qurbanı və boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanları insanların işlərini yoluna qoymaq n bir vasitə kimi məyyən etdi. Bu ona görədir ki, siz göylərdə və yerdə olanların Allaha bəlli olmasını və Allahın hər şeyi Bilən olduğunu anlayasınız.

[5.98] |98| Agah olun ki, Allah şiddətli cəza verəndir, həminin də Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

 @ Peyğəmbər missiyası

[5.99] |99| Allahın elisinin vəzifəsi ancaq təbliğ etməkdir. Allah sizin aşkara ıxardığınızı da, gizlində saxladığınızı da bilir.

 

 @ Evil yaxşı

[5.100] |100| De: Murdar şeyin ox olması sənin xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz eyni ola bilməz. Ey ağıl sahibləri! Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız.

 

 @ Həddindən artıq sorğu

[5.101] |101| Ey iman gətirənlər! Sizə agah olunca xoşunuza gəlməyəcək şeylər barəsində soruşmayın. Əgər Quran nazil edildiyi zaman onlar haqqında soruşsanız, sizə aydın olar. Allah bunları (indiyə qədər verdiyiniz bu cr sualları) əfv etdi. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[5.102] |102| Sizdən əvvəl bir qövm bunları soruşmuş, sonra da bu səbəbdən kafir olmuşdu.

[5.103] |103| Allah mşriklərin bəhirə, saibə, vəsilə və ham adlandırıb btlərə nəzir etdiyi heyvanlar barəsində he bir göstəriş verməmişdir. Lakin kafir olanlar Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların oxu isə bunu anlamır.

 

 @ Mesaj daha əsassız ənənələri və peyğəmbərlər vasitəsilə Allah tərəfindən göndərilən xəbərdarlıq helik

[5.104] |104| Onlara: Allahın nazil etdiyinə və göndərdiyi Eliyə tərəf gəlin deyildikdə: Atalarımızın tutduğu yol bizə bəsdir deyirlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyiblərsə onda necə olsun?

 

 @ Sizin soul laqeyd yanaşmayın

[5.105] |105| Ey iman gətirənlər! Öz qeydinizə qalın! Siz doğru yolda olsanız, haqq yoldan azmışlar sizə zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın dönş Allaha olacaq və O, etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər verəcəkdir.

 

 @ Bir iradə Yazı

[5.106] |106| Ey iman gətirənlər! Sizlərdən bir kimsəyə ölm gəldiyi zaman, vəsiyyət vaxtı iinizdən iki ədalətli kişi, bir yerə səfərə ıxdığınız zaman başınıza ölm msibəti gəldikdə isə öznzdən olmayan iki kişi aranızda şahidlik etsin. Əgər öznzdən olmayan şahidlərə şbhə etsəniz, namazdan sonra hər ikisini saxlayın və qoy onlar: Biz bu andımızı lap yaxın qohumlara belə he bir qiymətə satmarıq və Allahın şahidliyini gizlətmərik. Əks halda biz, şbhəsiz ki, gnahkarlardan olarıq deyə and isinlər.

[5.107] |107| Əgər hər ikisinin gnah iş tutduqları aşkar edilsə, o zaman onların yerini haqsızlığa məruz qalanlardan ölən şəxsə daha yaxın olan iki kişi tutar və onlar: Əlbəttə, bizim şahidliyimiz o iki nəfərin şahidliyindən daha doğrudur və biz həddi aşmadıq. Əks halda biz, şbhəsiz ki, zalımlardan olarıq deyə and iərlər.

[5.108] |108| Bu, onların olduğu kimi şahidlik etmələri və ya andlarının sonradan varislər tərəfindən başqa andlarla rədd edilməsindən qorxmaları n daha mnasibdir. Allahdan qorxun və qulaq asın! Allah gnahkar tayfanı doğru yola yönəltməz.

 

 @ Allah peyğəmbərləri dindirilməsi

[5.109] |109| Allah elilərini toplayacağı gn deyəcəkdir: Sizə nə cavab verildi? Onlar isə: Bizim elmimiz yoxdur. Şbhəsiz ki, qeybləri bilən Sənsən! deyəcəklər.

 

 @ İsanın verdiyi Miracles

[5.110] |110| Allah deyəcəkdir: Ey Məryəm oğlu İsa! Sənə və anana olan nemətimi xatırla! O zaman səni mqəddəs ruhla qvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin ağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən Mənim iznimlə palıqdan quşa bənzər bir şey dzəldib ona frrdn, o da Mənim iznimlə quş olurdu. Sən Mənim iznimlə anadangəlmə koru və czam xəstəliyinə tutulanı sağaldır və Mənim iznimlə ölləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına aıq-aydın dəlillərlə gəldikdə Mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər: Bu, aıq-aydın sehrdən başqa bir şey deyildir.

 

 @ Allahın birliyinə n İsa şahidlik Disciples

[5.111] |111| Bir zaman Mən həvarilərə: Mənə və elimə iman gətirin! deyə vəhy etmişdim. Onlar da: İman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz msəlmanlarıq! demişdilər.

 

 @ İsa və möczəvi bayram işarəsi

[5.112] |112| Bir zaman həvarilər demişdilər: Ey Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə göydən bir sfrə endirə bilərmi? O da onlara demişdi: Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun.

[5.113] |113| Onlar demişdilər: Biz istəyirik ki, ondan yeyək, qəlblərimiz rahat olsun, bizə doğru söylədiyini bilək və o möczəyə şahidlik edənlərdən olaq.

[5.114] |114| Məryəm oğlu İsa dedi: Ey Allahım! Ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir sfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız n bir bayram və Səndən bir möczə olsun. Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!

[5.115] |115| Allah dedi: Mən onu sizə endirəcəyəm. Amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara aləmlərdən he kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm.

 

 @ Sual Allah İsanı və onun cavab istədi

[5.116] |116| Allah deyəcəkdir: Ey Məryəm oğlu İsa! Sənmi insanlara: Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin! demişdin? İsa deyəcək: Sən pak və mqəddəssən! Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə, Sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən, mən isə Sənin Özndə olanları bilmirəm. Şbhəsiz ki, qeybləri bilən Sənsən!

[5.117] |117| Mən onlara ancaq Sənin mənə əmr etdiyini: Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin! demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şahid idim. Sən məni onların arasından götrdkdən sonra isə onlara nəzarət edən Özn oldun. Sən hər şeyə Şahidsən.

[5.118] |118| Əgər onlara əzab versən, sözsz ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şbhəsiz ki, Sən Qdrətlisən, Mdriksən!

[5.119] |119| Allah dedi: Bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gndr! Onlar n ağacları altından aylar axan və iində əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da Ondan razıdırlar. Bu, böyk uğurdur.

 

 @ Allah mlkiyyət

[5.120] |120| Göylərin, yerin və onların arasında olanların hökmranlığı Allaha məxsusdur və O, hər şeyə qadirdir.

 

|AL AN'AAM 6 Cattle

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! |1|

 

 @ Allahın yaradılması

[6.1] |1| Göyləri və yeri yaradan, zlmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun! Bu dəlillərdən sonra kafir olanlar hələ də btləri öz Rəbbinə tay tuturlar.

 

 @ bəşəriyyətin yaradılması

[6.2] |2| Sizi palıqdan yaradan, sonra da əcəlinizi təyin edən Odur. Onun yanında Qiyamət gn n də bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz yenə də şbhə edirsiniz.

 

 @ Allahın bilik

[6.3] |3| O, həm göylərdə, həm də yerdə ibadət olunan Tək Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir.

 

 @ həqiqət rədd

[6.4] |4| Onlara Rəbbindən gələn elə bir ayə yoxdur ki, ondan z evirməsinlər.

[6.5] |5| Onlara haqq gəldikdə onu yalan saydılar. İstehza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə atacaqdır.

[6.6] |6| Məgər onlar özlərindən əvvəl neə-neə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Biz onlara yer zndə sizə vermədiyimiz imkanları vermişdik. Onların zərinə göydən bol-bol yağış yağdırmış və evlərinin altından aylar axıtmışdıq. Biz onları gnahlarına görə həlak etdik və onlardan sonra başqa nəsillər yaratdıq.

 

 @ istehza edənlər Peyğəmbər belie

[6.7] |7| Əgər sənə kağız zərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar, kafir olanlar yenə də: Bu, aıq-aydın sehrdən başqa bir şey deyildir! deyərdilər.

[6.8] |8| Onlar: Nə n ona mələk endirilməyib? dedilər. Əgər biz mələk endirsəydik, iş bitmiş olardı, onlara isə möhlət verilməzdi.

[6.9] |9| Əgər biz onu mələk etsəydik, əlbəttə, onu kişi edərdik və onları bir daha dşdkləri şbhəyə salardıq.

[6.10] |10| Əlbəttə, səndən əvvəlki elilərə də istehza edilmişdi. Amma istehza edənləri, məsxərəyə qoyduqları şey hər tərəfdən brd.

[6.11] |11| De: Yer zndə gəzib dolaşın və görn haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu.

 

 @ Allah mlkiyyət

[6.12] |12| De: Göylərdə və yerdə olanlar kimə məxsusdur? De: Allaha məxsusdur! Allah Öznə rəhmli olmağı yazmışdır. Gələcəyinə şbhə edilməyən Qiyamət gnndə sizi O toplayacaqdır. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər.

[6.13] |13| Gecə və gndzdə skunət iində olanların hamısı Ona məxsusdur. O, Eşidəndir, Biləndir.

 

 @ Göylərin və yerin yoxdan

[6.14] |14| De: Mən göyləri və yeri Yaradan Allahdan başqasınımı dost tutacağam? O, hamını yedirir, Özn isə he kəs yedirmir. De: Mənə Allaha təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi. Odur ki, sən mşriklərdən olma.

 

 @ Fear cəza

[6.15] |15| De: Əzəmətli gnn əzabından qorxduğum n Rəbbimə asi olmaram.

 

 @ Allah Mercy

[6.16] |16| O gn kim bu əzabdan qurtularsa, Allah ona rəhm etmişdir. Bu, aıq-aydın uğurdur.

 

 @ Allah Power

[6.17] |17| Əgər Allah sənə bir zərər vurmaq istəsə, bunun qarşısını Ondan başqa he kəs ala bilməz. Əgər sənə bir xeyir toxundursa, he kəs Ona mane ola bilməz. O, hər şeyə qadirdir.

[6.18] |18| O Öz qulları zərində mtləq hakimiyyət sahibidir. O, Mdrikdir, hər şeydən Xəbərdardır.

 

 @ Greatest ifadəsində

[6.19] |19| De: Kimin şahidliyi daha böykdr? De: Allah mənimlə sizin aranızda Şahiddir. Bu Quran mənə vəhy olundu ki, onunla sizi və onun atacağı hər kəsi xəbərdar edim. Məgər siz Allahla yanaşı ibadətə layiq olan başqa məbudların olduğuna şahidlik edirsiniz? De: Mən şahidlik etmirəm! De: O, Tək olan İlahdır. Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzağam.

 

 @ Yəhudilər və xapərəstlər Tövrat və İncil onun təsviri Peyğəmbər tanınmır, lakin ən ox onu rədd sedi

[6.20] |20| Özlərinə Kitab verdiyimiz kəslər onu (Muhəmmədi) öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər.

 

 @ Allah haqqında Yalanlar

[6.21] |21| Allaha qarşı yalan uyduran və ya Onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şbhəsiz ki, zalımlar nicat tapmayacaqlar!

[6.22] |22| O gn onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra isə şərik qoşanlara deyəcəyik: İddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır?

[6.23] |23| Sonra onların: Allaha Rəbbimizə and olsun ki, biz mşrik olmamışdıq! demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq.

[6.24] |24| Bax gör onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları btlər isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar.

[6.25] |25| Aralarında səni dinləyənlər də vardır. Quranı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə əkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Onlar istənilən ayəni görsələr belə, yenə də ona inanmazlar. Hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mbahisə edirlər. Kafir olanlar: Bu, kemişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir deyərlər.

[6.26] |26| Onlar həm insanları haqdan uzaqlaşdırır, həm də özləri ondan uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlərini həlak edir və bunu hiss etmirlər.

 

 @ Allahın ayələrini təkzib edənlər n cəza

[6.27] |27| Odun zərində dayandırıldıqları vaxt onların: Kaş ki, bizi dnyaya qaytaraydılar! Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olardıq dediklərini görəydin!

[6.28] |28| Xeyr! Əvvəllər gizlətdikləri gnahlar onlara aşkar oldu. Əgər onlar geri qaytarılsaydılar, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qayıdardılar. Şbhəsiz ki, onlar yalanıdırlar.

 

 @ axirətdə Kafir

[6.29] |29| Onlar dedilər: Dnya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur və biz dirildilməyəcəyik!

[6.30] |30| Onları Rəbbinin qarşısında dayandırılarkən bircə görəydin! Allah deyəcəkdir: Məgər bu dirilmə həqiqət deyilmi? Onlar: Əlbəttə, Rəbbimizə and olsun ki, bu həqiqətdir! deyəcəklər. O buyuracaqdır: Elə isə inkar etdiyinizə görə dadın əzabı!

[6.31] |31| Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlar. O Saat onları qəflətən haqladıqda onlar öz gnah yklərini bellərində daşıyaraq deyəcəklər: Dnyada buraxdığımız əməllərə görə vay halımıza! Onların daşıdıqları şey necə də pisdir!

[6.32] |32| Dnya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Mttəqilər n isə axirət yurdu daha xeyirlidir. Məgər anlamırsınız?

 

 @ Kafirlər Allahın ayələrini inkar

[6.33] |33| Biz bilirik ki, onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində onlar səni yalanı hesab etmirlər. Lakin zalımlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər.

 

 @ None Quran sözlərini dəyişdirə bilərsiniz

[6.34] |34| Səndən əvvəlki eliləri də yalanı saymışdılar. Lakin Bizim köməyimiz onlara gələnədək yalanı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbir etdilər. He kəs Allahın kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq peyğəmbərlərə aid bəzi xəbərlər sənə gəlib atdı.

 

 @ cahillərdən arasında etməyin

[6.35] |35| Əgər onların haqdan z döndərməsi sənə ağır gəlirsə, onda bacarırsansa yerin iinə enə biləcəyin bir lağım və göyə ıxa biləcəyin bir nərdivan tap ki, onlara bir möczə gətirəsən. Əgər Allah istəsəydi onları toplayıb doğru yola yönəldərdi. Elə isə cahillərdən olma!

[6.36] |36| Sənin ağırışını ancaq səmimi qəlbdən dinləyənlər qəbul edər. Öllərə gəldikdə isə, Allah onları dirildəcək, sonra da onlar Onun hzuruna qaytarılacaqlar.

 

 @ Kafirlərin The lağ

[6.37] |37| Kafirlər dedilər: Niyə ona Rəbbindən bir möczə endirilməyib? De: Şbhəsiz ki, Allah möczə endirməyə qadirdir. Lakin onların oxu bunu bilmir.

 

 @ Hər növ bir millət

[6.38] |38| Yer zndə gəzən heyvanların və göydə uan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi mmətlərdir. Biz Kitabda he bir şeyi nəzərdən qaırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin hzuruna toplanılacaqlar.

 

 @ olanların vəziyyəti Quran yalan sayanlar

[6.39] |39| Ayələrimizi yalan sayanlar qaranlıqlar iində qalmış karlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə dz yola yönəldər.

 

 @ rəkləri olduqda sərtləşdi

[6.40] |40| De: Doğru danışanlarsınızsa, deyin görm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin Saat sizi haqlayarsa, Allahdan başqasınımı ağıracaqsınız?

[6.41] |41| Xeyr! Siz yalnız Onu ağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, Ona uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsınız.

[6.42] |42| Səndən əvvəl də mmətlərə elilər göndərmişdik. Biz onları sıxıntıya və xəstəliyə dar etdik ki, bəlkə boyun əyələr.

[6.43] |43| Nə n əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? Onların qəlbləri sərtləşdi, şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi.

[6.44] |44| Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların znə adıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qəflətən yaxaladıq və onlar namid qaldılar.

[6.45] |45| Beləliklə də zalım qövmn kök kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha.

 

 @ Yaradanı inkar edənlər n problem

[6.46] |46| De: Bir deyin görək, əgər Allah sizin eşitmə və görmə qabiliyyətinizi əlinizdən alsa, qəlblərinizə möhr vursa, Allahdan başqa hansı məbud onları sizə qaytara bilər? Bax gör, Biz ayələri necə izah edirik, sonra onlar yenə z evirirlər.

[6.47] |47| De: Bir deyin görək, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aıq-aığına gəlsə, zalım qövmdən başqası həlak edilərmi?

 

 @ Allahın rəhməti

[6.48] |48| Biz eliləri yalnız mjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib əməllərini islah edənlərin he bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

 

 @ Quran yalan edənlərin cəzası

[6.49] |49| Ayələrimizi yalan sayanlara isə gnah işlətdiklərinə görə əzab toxunacaqdır.

 

 @ Həzrəti Məhəmməd və Vəhy

[6.50] |50| De: Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhy olunana tabe oluram. De: Məgər korla görən eyni ola bilərmi? Məgər dşnmrsnz?

[6.51] |51| Rəbbinin hzuruna toplanılacaqlarından qorxanları xəbərdar et ki, Allahdan başqa onların nə bir hamisi, nə də bir havadarı vardır. Bəlkə pis əməllərdən əkinələr.

 

 @ Allah bəndələri

[6.52] |52| Rəbbinin Üzn diləyərək səhər və axşam ağı Ona dua edənləri yanından qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesabata azca da olsa cavabdehsən, nə də onlar sənin verəcəyin hesabatında azca da olsa cavabdehdirlər. Onları qovsan zalımlardan olarsan.

[6.53] |53| Beləliklə, Biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər: Məgər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara ltf göstərmişdir? Allah şkr edənləri daha yaxşı tanıyan deyildirmi?

 

 @ Allahın rəhməti

[6.54] |54| Ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gəldikdə onlara de: Sizə salam olsun! Rəbbiniz Öznə rəhmli olmağı əzəldən yazmışdır; sizlərdən hər kəs avamlığı zndən pis iş görsə, sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, Allah onu bağışlayar. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[6.55] |55| Gnahkarların tutduğu yolun aydınlaşdırılması n Biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.

 

 @ Allahdan başqa ibadət qadağan edilir

[6.56] |56| De: Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De: Mən sizin nəfsinizin istəklərinə uymaram. Əks halda mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram.

[6.57] |57| De: Mən Rəbbimdən nazil olan aıq-aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təkzib etdiniz. Sizin səbirsizliklə can atdığınız əzab məndə deyildir. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Allah haqqı söyləyir və O, ayırd edənlərin ən yaxşısıdır.

 

 @ Allahın bilik

[6.58] |58| De: Əgər səbirsizliklə can atdığınız əzab mənim əlimdə olsaydı, əlbəttə, mənimlə sizin aranızda iş bitmiş olardı. Allah zalımları daha yaxşı tanıyır.

[6.59] |59| Qeybin aarları Onun yanındadır, Onları yalnız O bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə dşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, aıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın.

 

 @ Sleep, ölm və gözəti mələklər

[6.60] |60| Gecələr sizi yatızdıran, gndzlər isə nələr etdiyinizi bilən Odur. Sonra O, sizi səhərlər oyadır ki, məyyən olunmuş əcəliniz gəlib atsın. Sonra isə dönşnz Ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir.

[6.61] |61| O Öz qulları zərində mtləq hakimiyyət sahibidir. O sizə gözəti mələklər göndərir. Nəhayət sizlərdən birinə ölm gəldiyi zaman elilərimiz (mələklər) onun canını alırlar və he bir səhvə yol vermirlər.

[6.62] |62| Sonra onlar özlərinin həqiqi Himayədarı olan Allaha qaytarılacaqlar. Hökm yalnız Ona məxsusdur və O, ən tez haqq-hesab əkəndir.

 

 @ fəlakət və onların nankorluq dövrndə kafirlərə Allahın rəhməti

[6.63] |63| De: Acizanə və gizlicə: Əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şkr edənlərdən olarıq deyə yalvardığınız zaman sizi qurunun və dənizin zlmətlərindən xilas edən kimdir?

[6.64] |64| De: Ondan və btn başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz.

[6.65] |65| De: Allah başınızın stndən və ya ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə, ya da sizi qarışıqlığa salıb dəstə-dəstə etməyə və birinizə digərinin gcn daddırmağa qadirdir. Gör ayələrimizi necə izah edirik ki, bəlkə başa dşsnlər.

[6.66] |66| Quran həqiqət ola-ola sənin qövmn onu yalan saydı. De: Mən sizi qoruyan deyiləm.

[6.67] |67| Hər bir xəbərin gerəkləşəcəyi məyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz.

 

 @ Allah kafirlər ilə oturmaq və ya istehza etməyin ayələri

[6.68] |68| Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördyn zaman, onlar başqa söhbətə keənə qədər onlardan z evir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfa ilə birgə oturma.

[6.69] |69| Mttəqilər onların törətdiklərinə görə azca da olsa məsuliyyət daşımırlar. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, bəlkə Allahdan qorxalar.

 

 @ Bir əyləncə kimi din edənlər

[6.70] |70| Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dnya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki, he kəs qazandıqlarına görə özn məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi, nə də bir havadarı olacaqdır. O nə cr fidyə versə də, ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları gnahlara görə məhvə məhkum olanlardır. Kafir olduqlarına görə onlar n qaynar iki və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır.

 

 @ Təvəkkl

[6.71] |71| De: Biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən şeylərəmi ibadət edəcəyik? Allah bizi doğru yola yönəltdikdən sonra, şeytanların yer zndə azdırdığı, mömin dostlarının isə: Bizə tərəf gəl! deyib doğru yola ağırdıqları aşbaş qalan kimsə kimi geriyəmi döndəriləcəyik? De: Ancaq Allahın haqq yolu doğru yoldur! Bizə əmr edilmişdir ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olaq.

[6.72] |72| Namaz qılın, Ondan qorxun, məhz Onun hzuruna toplanılacaqsınız.

 

 @ Allahın söz haqdır

[6.73] |73| Göyləri və yeri haqq olaraq xəlq edən Odur. O: Ol! dediyi gn hər şey olar. Onun Söz haqdır. Sur frləcəyi gn hökm yalnız Ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı Bilən də Odur. O, Mdrikdir, hər şeydən Xəbərdardır.

 

 @ İbrahim Azərə problemləri

[6.74] |74| Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: Sən btləri məbudlarmı qəbul edirsən? Mən səni və sənin qövmn aıq-aydın azğınlıq iində görrəm.

 

 @ İbrahimin Rəhbər

[6.75] |75| Beləcə, Biz, İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun.

[6.76] |76| Gecənin qaranlığı onu brdkdə o, ulduz görb: Bu mənim Rəbbimdir! dedi. O batdıqda isə: Mən batanları sevmirəm! dedi.

[6.77] |77| Doğan ayı gördkdə: Bu mənim Rəbbimdir! dedi. O batdıqda isə: Əgər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi, mən azmış adamlardan olardım dedi.

[6.78] |78| Doğan gnəşi gördkdə: Bu mənim Rəbbimdir, bu daha böykdr! dedi. O batdıqda isə dedi: Ey qövmm! Həqiqətən, mən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan uzağam!

 

 @ İbrahim mşrik idi

[6.79] |79| Doğrudan da mən, hənif olaraq zm göyləri və yeri yaradana evirdim. Mən mşriklərdən deyiləm.

 

 @ milləti ilə İbrahim dəlil

[6.80] |80| Qövm onunla höcətləşdi. O dedi: Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Rəbbimin istədiyi şeylərdən başqa mən, sizin Ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər dşnb ibrət almayacaqsınız?

[6.81] |81| Siz, Allahın sizə, haqqında he bir dəlil nazil etmədiyi şeyləri (btləri) Ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm? Əgər bilirsinizsə, deyin görm iki dəstədən hansı əmin-amanlıqda olmağa daha haqlıdır?

[6.82] |82| İman gətirdikdən sonra imanlarına zlm qatışdırmayanları əmin-amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır.

[6.83] |83| Bunlar, öz qövmnə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şbhəsiz ki, Rəbbin Mdrikdir, Biləndir.

 

 @ İbrahimin soyu və onun nəslindən bəzi

[6.84] |84| Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönəltdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönəltmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Sleymanı, Əyyubu, Yusufu, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq.

[6.85] |85| Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməlisalehlərdən idilər.

[6.86] |86| İsmaili, Əlyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən stn etdik.

[6.87] |87| Onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərini də. Onları sedik və dz yola yönəltdik.

[6.88] |88| Bu, Allahın hidayətidir. Bununla O, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər Ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə, etdikləri əməllər pu olardı.

[6.89] |89| Bunlar, Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik.

[6.90] |90| Bunlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kəslərdir. Sən də onların haqq yoluna yönəl. De: Mən bunun əvəzinə sizdən he bir mkafat istəmirəm. Bu Kitab aləmlər n yalnız bir xatırlatmadır.

 

 @ İsrail oğullarından arasında Kafirlər həqiqəti gizlətmək

[6.91] |91| Onlar: Allah insana he bir şey nazil etməmişdir deməklə Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. De: Musanın insanlar n nur və doğru yolu göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi Kitabı kim nazil etmişdir? Siz onu kağızlara yazıb bir qismini göstərir, oxunu isə gizlədirsiniz. Axı, sizin də, atalarınızın da bilmədiyiniz şeylər sizə öyrədilmişdir. Sən: Allah! de, sonra da onları burax ki, öz boşboğazlıqları ilə əylənsinlər.

 

 @ Allah Quranı Kərim nazil təsdiqləyir və əvvəlki, orijinal Kitablar təsdiq edən digər peyğəmbərlər verilir

[6.92] |92| Bu, şəhərlər anası Məkkəni və onun ətrafındakıları qorxutmaq n nazil etdiyimiz, özndən əvvəlkiləri təsdiq edən mbarək bir Kitabdır. Axirətə inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru-dzgn qılırlar.

 

 @ Allah haqqında Yalanlar

[6.93] |93| Allaha qarşı yalan uydurandan və ya öznə vəhy olunmadığı halda: Mənə də vəhy olunmuşdur söyləyəndən və: Mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalımları ölm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb: Canlarınızı ıxarın! Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və Onun ayələrinə təkəbbr göstərdiyinizə görə bu gn siz cəzalandırılacaqsınız! dediklərini bircə görəydin.

[6.94] |94| Hzurumuza ilk dəfə sizi xəlq etdiyimiz kimi tək-tənha, həm də sizə verdiyimiz nemətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz aranızda Allaha şərik saydığınız şəfaətilərinizi də yanınızda görmrk. Artıq aranızda əlaqə qırılmış, iddia etdiyiniz məbudlar isə sizdən uzaqlaşmışdır.

 

 @ Allah dz Öz ayələrini

[6.95] |95| Şbhəsiz ki, toxumu da, ərdəyi də Allah atladır. O, öldən diri ıxarır, diridən isə öl ıxarır. Budur Allah! Siz necə də haqdan döndərilirsiniz!

[6.96] |96| Dan yerini də O sökr. O, gecəni dinclik, gnəşi və ayı isə vaxt n hesablama öls etdi. Bu, Qdrətli və Bilən Allahın məyyən etdiyi hökmdr.

[6.97] |97| Qurunun və dənizin qaranlıqlarında yolu tapa biləsiniz deyə sizin n ulduzları yaradan Odur. Artıq Biz ayələri bilən bir qövmə izah etdik.

 

 @ Hamiləlik və onun mərhələləri

[6.98] |98| Sizi tək bir candan yaradan Odur. Sizin n qərar tutacağınız və əmanət saxlanılan yer vardır. Artıq Biz ayələri anlayan bir qövmə izah etdik.

 

 @ Yer zndə Allahın əlamətləri

[6.99] |99| Göydən su endirən Odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da st-stə dzlmş dənələr ıxarırıq. Xurma ağacının tumurcuqlarından, sallanmış salxımlar yetişir. Biz həminin zm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk. Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şbhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar n dəlillər vardır.

 

 @ Allaha oğul və qızlarını aid etmə

[6.100] |100| Onlar cinləri Allaha şərik qoşdular. Halbuki onları da Allah yaratmışdır. Onlar Allah haqqında bir şey bilmədən Onun n özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır.

[6.101] |101| O, göyləri və yeri icad edəndir. Onun zövcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər? Hər şeyi O xəlq etmişdir. O, hər şeyi bilir.

 

 @ Worship Allah, hər şeyin Yaradıcısı

[6.102] |102| Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Hər şeyin Yaradıcısı Allahdır! Elə isə Ona ibadət edin! O, hər şeyi Qoruyandır.

 

 @ Allah bizi görr

[6.103] |103| Gözlər Onu dərk etmir. O isə gözləri dərk edir. O, Lətifdir, hər şeydən Xəbərdardır.

 

 @ Clear dəlillər

[6.104] |104| De: Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, xeyri onun öznə, kim kor olsa zərəri onun öz əleyhinə olar. Mən sizin stnzdə gözəti deyiləm.

[6.105] |105| Biz ayələri beləcə izah edirik ki, onlar: Sən dərs almısan desinlər və Biz də onu (Quranı) bilən adamlara izah edək.

[6.106] |106| Rəbbindən sənə vəhy olunana tabe ol! Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mşriklərdən isə z evir.

[6.107] |107| Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşmazdılar. Biz səni onların stndə gözəti qoymamışıq və sən onları qoruyan da deyilsən.

 

 @ msəlmanlar n siyahısını yoxlayın istəyənlər ek msəlmanlar saxlamaq

 

 @ msəlmanlar digər dinlərin insanlar xam sözləri istifadə etməməlidir

[6.108] |108| Mşriklərin Allahdan başqalarına tapındıqlarını söyməyin. Yoxsa onlar da elmsiz olaraq dşməncəsinə Allahı söyərlər. Biz hər bir mmətə öz əməllərini beləcə gözəlləşdirdik. Sonra isə onların dönş öz Rəbbinə olacaq, O da nə etdikləri barədə onlara xəbər verəcəkdir.

 

 @ inanmıram edənlər göz rəkləri Allahın əlamətləri kor

[6.109] |109| Kafirlər Allahın adı ilə möhkəm and idilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, mtləq ona inanacaqlar. De: Ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz haradan biləsiniz ki, o ayələr gəldikdə onlar yenə də iman gətirməyəcəklər?

[6.110] |110| Biz onların rəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə evirər və onları öz azğınlıqları iərisində sərgərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edərik.

[6.111] |111| Əgər Biz onlara mələkləri göndərsəydik, öllər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydıq, Allah istəməyincə, onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların oxu bunu bilmir.

 

 @ Peyğəmbərlərin dşmənləri

[6.112] |112| Beləliklə, Biz hər bir peyğəmbər n insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından dşmənlər məyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədilə bir-birlərinə təmtəraqlı sözlər təlqin edirlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et.

[6.113] |113| Bu ona görədir ki, axirətə inanmayanların rəkləri təmtəraqlı sözlərə meyl etsin, bundan razı qalsınlar və gördkləri pis işləri bir daha görsnlər.

 

 @ Allahdan başqa Axtardığınız hakimlər

[6.114] |114| De: Allah bu Kitabı sizə təfərratı ilə nazil etdiyi halda, mən Ondan başqasınımı hakim qəbul etməliyəm? Kitab verdiklərimiz bilirlər ki, o, həqiqətən, sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki, şbhə edənlərdən olma.

 

 @ Allahın həqiqət və ədalət

[6.115] |115| Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. He kəs Onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, Eşidəndir, Görəndir.

 

 @ Varsayımlardan

[6.116] |116| Əgər sən yer zndə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar.

[6.117] |117| Həqiqətən, sənin Rəbbin, Onun yolundan azanları daha yaxşı tanıyır. O, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.

 

 @ Yol ərzaq

[6.118] |118| Əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, stndə Onun adı əkilmiş bismilləh deyilib kəsilmiş heyvanlardan yeyin.

[6.119] |119| Allah, məcburiyyət qarşısında yeyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla haram buyurulanları təfərratı ilə sizə bildirdiyi halda, stndə Onun adı əkilənlərdən nə n yeməyəsiniz? Şbhəsiz ki, oxları elmsiz olduqları n öz istəklərinə uyub insanları doğru yoldan azdırırlar. Həqiqətən, sənin Rəbbin, həddi aşanları daha yaxşı tanıyır.

 

 @ gnah aradan qaldırılması

[6.120] |120| Gnahın aşkarından da, gizlisindən də əl əkin! Şbhəsiz ki, gnah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar.

 

 @ Qadağan ərzaq (o cmlədən supermarket ət)

[6.121] |121| Üstndə Allahın adı əkilməmiş bismilləh deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yeməyin. Çnki bu, gnahdır. Həqiqətən, şeytanlar öz dostlarına sizinlə mbahisə etmək n batil əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itaət etsəniz, sözsz ki, siz də mşriklərdən olarsınız.

 

 @ Kafirlərin The aldanma

[6.122] |122| Məgər öl ikən diriltdiyimiz və öznə də insanlar arasında gəzmək n nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar iində qalıb oradan ıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi? Kafirlərə gördkləri işlər beləcə gözəlləşdirildi.

 

 @ Arch-fasiqlərdir

[6.123] |123| Beləliklə hər bir ölkədə oranın gnahkarlarını başılar təyin etdik ki, onlar orada mmkn qədər yaramaz işlər görsnlər. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər və bunu da hiss etmirlər.

 

 @ Kafirlər Peyğəmbər verilən ayələrini yalan

[6.124] |124| Onlara bir ayə gəldikdə: Allahın elilərinə verilənin bənzəri bizə də verilməyincə iman gətirməyəcəyik dedilər. Allah peyğəmbərliyini kimə verəcəyini daha yaxşı bilir. Gnahkarlar, qurduqları hiylələrə görə Allahın hzurunda rəzil olacaq və şiddətli əzab əkəcəklər.

 

 @ O kəslər Allah təlimatlar

[6.125] |125| Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksn İslam n aar, kimi azdırmaq istəsə, onun köksn, sanki o, göyə ıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar.

[6.126] |126| Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq Biz ayələri dşnən bir qövmə izah etdik.

[6.127] |127| Onlar n Rəbbi yanında əmin-amanlıq yurdu hazırlanmışdır. Gördkləri yaxşı işlərə görə onların Himayəisi Odur.

 

 @ Qiyamət gn

[6.128] |128| Allah onların hamısını bir yerə toplayacağı gn deyəcəkdir: Ey cin tayfası! Artıq siz insanlardan bir oxunu öznzə tabe etdiniz. Onların insanlardan olan dostları isə deyəcəklər: Ey Rəbbimiz! Biz bir-birimizdən faydalandıq və bizim n məyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək: Sizin qalacağınız yer Oddur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən, Rəbbin Mdrikdir, Biləndir.

[6.129] |129| Beləliklə, qazandıqları gnahlara görə zalımların bir qismini digərinə hakim təyin edərik.

 

 @ özlərinə qarşı qiyamət gn və öz şahidlikləri zrə imansız cin xalqları insanların dindirilməsi

[6.130] |130| Allah deyəcək: Ey cin və insan tayfası! Məgər sizə öz iərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gnnzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər: Biz öz əleyhimizə şahidlik edirik! Onları dnya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər.

[6.131] |131| Bu ona görədir ki, Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz.

[6.132] |132| Hər kəsin etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Rəbbin onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir.

 

 @ Allahın rəhməti və gc

[6.133] |133| Rəbbin Zəngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər və sizi başqa bir qövmn nəslindən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər.

[6.134] |134| Həqiqətən, sizə vəd olunan əzab gələcəkdir. Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz.

 

 @ axirətdə n İş

[6.135] |135| De: Ey qövmm! Əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Yurdun aqibətinin (Axirət evinin) kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şbhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar.

 

 @ Allah n və ya he bir şey

[6.136] |136| Onlar Allah n Onun yaratdığı əkindən və mal-qaradan pay ayırıb öz batil iddialarına əsasən: Bu, Allah ndr, bu da şərik qoşduqlarımız btlər ndr deyirlər. Şərikləri n ayırdıqları pay Allaha atmır, Allah n ayırdıqları pay isə şəriklərinə atır. Onların verdikləri hökm necə də pisdir!

 

 @ Kafirlərin Confusion

[6.137] |137| Beləliklə, mşriklərin bir oxuna övladlarını öldrməyi öz şərikləri gözəl göstərdilər ki, həm onları məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarmaqarışıqlıq salsınlar. Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Elə isə onları uydurduqları ilə birlikdə tərk et.

 

 @ Onlar Allahın göstərilməsi haqqında yalan nki ətinliklər yəhudilər tətbiq

[6.138] |138| Onlar öz batil iddialarına görə: Bu mal-qara və əkinlər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa he kəs yeyə bilməz deyirlər. Mşriklər mal-qaradan bəzisinə minməyi haram edir, bəzisini də kəsərkən stndə Allahın adını əkmirlər. Onlar bunu Allaha iftira ataraq edirlər. O da onları atdıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır.

[6.139] |139| Onlar: Bu mal-qaranın qarınlarındakı balalar kişilərimizə halal, qadınlarımıza isə haramdır deyirlər. Əgər o bala öl doğularsa, hamısı onu yeməyə şərik olurlar. Allah onları bu vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır. Həqiqətən, O, Mdrikdir, Biləndir.

[6.140] |140| Axmaqlıqları zndən dərk etmədən öz övladlarını öldrən və Allahın onlara verdiyi ruzini Allaha iftira ataraq haram edənlər, əlbəttə, ziyana uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər.

 

 @ Allahın rəhməti, israfı olmayın

[6.141] |141| Talvar zərində olan və talvarsız öz gövdəsi zərində duran bağları, dadları mxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan Odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım gn zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şbhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir.

 

 @ Sizin dşmən bilin

[6.142] |142| Üstndə yk daşınan və yk daşınmayan mal-qaranı da yaradan Odur. Allahın sizə verdiyi ruzilərdən yeyin, şeytanın izi ilə getməyin! Şbhəsiz ki, o, sizin aıq-aşkar dşməninizdir.

 

 @ Yəhudilərin öz-öznə tətbiq pəhriz məhdudiyyət

[6.143] |143| Allah, o heyvanlardan səkkiz cift yaratdı; qoyundan ikisini və keidən ikisini. De: O, iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı balaları? Əgər doğru danışanlarsınızsa, elmə əsaslanıb bu haqda mənə xəbər verin.

[6.144] |144| Dəvədən də ikisini, inəkdən də ikisini. De: O, iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı balaları? Yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman şahid idiniz? Elmsiz olaraq insanları azdırmaq n Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şbhəsiz ki, Allah zalım qövm doğru yola yönəltməz.

[6.145] |145| De: Mənə gələn vəhylər iərisində öl heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa, hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər iərisində haram buyurulan bir şey görmrəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona gnah gəlməz. Şbhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

[6.146] |146| Yəhudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bel stunlarına və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud smklərə qarışan yağlar istisna olmaqla, onların piylərini də haram etdik. Bu, həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şbhəsiz ki, Biz doğru danışanlarıq.

 

 @ Allahın rəhməti

[6.147] |147| Əgər onlar səni yalanı hesab etsələr, de: Rəbbiniz geniş mərhəmət sahibidir. Lakin Onun əzabı gnahkar tayfadan uzaqlaşdırılmaz.

 

 @ zənn nəticələri

[6.148] |148| Mşriklər deyəcəklər: Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız Ona şərik qoşar, nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini beləcə yalanı hesab etmişdilər. Axırda əzabımızı daddılar. De: Bizə göstərə biləcəyiniz bir bilginizmi var? Siz ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan danışırsınız.

[6.149] |149| De: Tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi.

[6.150] |150| De: Şahidlərinizi gətirin şəhadət versinlər ki, bunu Allah haram buyurmuşdur. Əgər onlar şəhadət versələr, sən onlarla birlikdə şəhadət vermə. Ayələrimizi yalan sayanların və axirətə inanmayanların istəklərinə uyma. Onlar başqalarını öz Rəbbinə tay tuturlar.

 

 @ Allah qaydası

[6.151] |151| De: Gəlin, Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona he nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldrməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın, öldrlməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldrməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız.

 

 @ msəlmanlar n siyahısını yoxlayın istəyənlər yoxlamaq n msəlmanlar, ədalət və ədalətli ticarət

[6.152] |152| Yetim həddi-buluğa atana qədər, xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, onun malına yaxınlaşmayın! Ölyə və əkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qvvəsi atdığı qədər ykləyərik. Söz söylədiyiniz zaman, qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, dşnb ibrət alasınız.

 

 @ Dz yol edin

[6.153] |153| Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çnki, o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən əkinəsiniz.

 

 @ Musa Tövrat verilir

[6.154] |154| Sonra Biz Musaya yaxşı iş görən kimsəyə nemətimizi tamamlamaq məqsədilə, hər şeyi mfəssəl izah edən, doğru yol göstəricisi və mərhəmət olaraq Kitab verdik ki, bəlkə onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına iman gətirələr.

 

 @ Quran btn bəşəriyyət n rəhmətdir

[6.155] |155| Bu, Bizim nazil etdiyimiz mbarək bir Kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna.

[6.156] |156| Biz bunu ona görə nazil etdik ki, siz: Kitab yalnız bizdən əvvəlki iki tayfaya (yəhudilərə və xapərəstlərə) nazil edilmişdir. Biz isə onların oxuduqlarından xəbərsizik deməyəsiniz

[6.157] |157| və ya: Əgər bizə Kitab nazil edilsəydi, onlardan daha ox doğru yolda olardıq deməyəsiniz. Artıq sizə Rəbbinizdən aıq-aydın bir dəlil, doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan sayan və onlardan z evirən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Ayələrimizdən z evirənləri z evirdiklərinə görə pis əzabla cəzalandıracağıq.

[6.158] |158| Yoxsa onlar ancaq ya mələklərin, ya Rəbbinin və yaxud da Rəbbinin bəzi əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər? Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gn əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcəkdir. De: Gözləyin, şbhəsiz ki, Biz də gözləyirik.

[6.159] |159| Dinlərini paralayıb firqə-firqə olanlarla sənin he bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir.

 

 @ Yaxşı əməl mkafatı

[6.160] |160| Kim yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz.

 

 @ İbrahimin Creed

[6.161] |161| De: Həqiqətən, Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, hənif İbrahimin dininə yönəltdi. O he vaxt mşriklərdən olmamışdı.

 

 @ Mənim həyat və ölm, Allah n

[6.162] |162| De: Şbhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölmm də aləmlərin Rəbbi Allah ndr!

[6.163] |163| Onun he bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən msəlmanların birincisiyəm.

 

 @ No soul başqa ykn daşıyır

[6.164] |164| De: Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda, mən Ondan başqa məbudmu axtaracağam? Hər kəsin qazandığı gnah yalnız öz əleyhinədir. He bir gnahkar başqasının gnahını daşımaz. Sonra isə dönşnz Rəbbinizə olacaq və O, ixtilafa dşdynz məsələlər barədə sizə xəbər verəcəkdir.

 

 @ Aldığımız xeyir mhakimə olunur

[6.165] |165| Verdiyi nemətlərlə sınamaq n sizi yer znn xələfləri təyin edən, birinizi digərinizin fövqnə dərəcə-dərəcə qaldıran Odur. Həqiqətən, sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir.

 

|AL A'RAAF 7 Ramparts

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! |1|

[7.1] ՝ |1| Əlif. Ləm. Mim. Sad.

 

 @ Worship Allah tək

[7.2] |2| Bu, insanları qorxutmaq və möminlərə öyd-nəsihət vermək n sənə nazil edilən Kitabdır. Ona görə qəlbin he narahat olmasın.

[7.3] |3| Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az öyd-nəsihət dinləyirsiniz.

 

 @ zərər görənlərin həyata keirilməsi

[7.4] |4| Biz neə-neə kəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya gnorta ağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.

[7.5] |5| Əzabımız onları haqladığı zaman onların ağırışları: Həqiqətən, biz zalım olmuşuq! deməkdən başqa bir şey olmadı.

 

 @ Qiyamət gn

[7.6] |6| Biz, mtləq eli göndərilən mməti və göndərilmiş eliləri sorğu-suala tutacağıq.

[7.7] |7| Onlara etdikləri əməlləri barədə Öz elmimizlə bildirəcəyik. Axı Biz qaib deyildik.

[7.8] |8| O gn əməllərin tərəzidə əkilməsi bir həqiqətdir. Tərəziləri ağır gələnlər məhz onlar nicat tapanlardır.

[7.9] |9| Tərəziləri yngl gələnlər isə ayələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır.

 

 @ şkr

[7.10] |10| Biz sizi yer zndə yerləşdirdik və orada sizin n dolanışıq vasitələri yaratdıq. Necə də az şkr edirsiniz!

 

 @ Adəm və Həvva şeytanın gnah və insanlıq qarşı nifrət, hekayə

[7.11] |11| Sizi xəlq etdik, sonra sizə surət verdik, sonra da mələklərə: Adəmə səcdə edin! dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı.

[7.12] |12| Allah dedi: Mən sənə əmr etdikdə sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi: Mən ondan daha stnəm. Çnki Sən məni oddan, onu isə palıqdan yaratmısan!

[7.13] |13| Allah dedi: Buradan aşağı en! Burada təkəbbrlk göstərmək sənə yaramaz. Çıx get, nki sən alaldılmışlardansan.

[7.14] |14| İblis dedi: Onların dirildiləcəyi gnə qədər mənə möhlət ver.

[7.15] |15| Allah dedi: Şbhəsiz ki, sən möhlət verilənlərdənsən.

[7.16] |16| İblis dedi: Sən məni yoldan ıxartdığına görə mən də Sənin dz yolunun stndə oturub insanları tovlayacağam.

[7.17] |17| Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və Sən onların əksəriyyətini şkr edən görməyəcəksən.

[7.18] |18| Allah buyurdu: Oradan mənfur və qovulmuş halda ıx! Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə, Cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam.

 

 @ Cənnətdə Adəm və Həvva

[7.19] |19| Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə Cənnətdə sakin ol. Bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın! Yoxsa özlərinə zlm edənlərdən olarsınız.

[7.20] |20| Şeytan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək n onlara pııldayıb dedi: Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya Cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız.

[7.21] |21| Üstəlik onlara: Şbhəsiz ki, mən sizin nəsihətilərinizdənəm deyə and idi.

[7.22] |22| Beləliklə, şeytan onları tovlayaraq Cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan daddıqda ayıb yerləri özlərinə görnd və onlar Cənnət ağaclarının yarpaqlarından ayıb yerlərinin stnə örtməyə başladılar. Rəbbi onlara belə mraciət etdi: Mən sizə o ağacı qadağan etmədimmi və şeytan sizin aıq-aşkar dşməninizdir, demədimmi?

 

 @ Adəm və Həvva, mərhəmət və bağışlanma n yer zndə enmə Allahdan xahiş

[7.23] |23| Hər ikisi: Ey Rəbbimiz! Biz özmzə zlm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə, ziyana uğrayanlardan olarıq dedilər.

[7.24] |24| Allah dedi: Bir-birinizə dşmən kəsilərək yerə enin! Yerdə sizin n məyyən vaxta qədər qərar tutacağınız məskən və faydalanmaq n istifadə edəcəyiniz şeylər vardır.

[7.25] |25| Allah dedi: Siz orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan ıxarılacaqsınız.

[7.26] |26| Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək-dzək nazil etdik. Təqva libası isə daha xeyirlidir. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Bəlkə dşnb onlardan ibrət alasınız.

 

 @ Şeytan sizi aldatmaq imkan verməyin

[7.27] |27| Ey Adəm oğulları! Şeytan, əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədilə aldadaraq libaslarını soyundurub Cənnətdən ıxartdığı kimi, sizi də aldatmasın. Şbhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görrlər. Həqiqətən, Biz, şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik.

 

 @ Allaha qarşı Lies

[7.28] |28| Onlar yaramaz əməl etdikləri zaman: Atalarımızı belə gördk. Allah da bizə bunu əmr etmişdir deyirlər. De: Allah yaramaz əməlləri əmr etməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız?

 

 @ Allah ədalətli

[7.29] |29| De: Rəbbim ədalətli olmağı əmr etdi. Hər səcdə etdiyiniz yerdə znz Ona tutun və Allaha dini məhz Ona məxsus edərək dua edin. Sizi ilk dəfə yaratdığı kimi diriləcəksiniz.

 

 @ şeytanın tərəfdarları

[7.30] |30| Allah Öz bəndələrinin bir qismini doğru yola yönəltdi, digərlərinə isə haqq yoldan azmaq layiq görld. Çnki onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə dost tutdular və elə gman edirlər ki, doğru yoldadırlar.

 

 @ Conservation, Allah israfı sevməz

[7.31] |31| Ey Adəm oğulları! Məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyin. Yeyin-iin, lakin israf etməyin. Şbhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir.

 

 @ Qiyamət gn

[7.32] |32| De: Allahın Öz qulları n zə ıxartdığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? De: Bunlar dnya həyatında hamıya, Qiyamət gn isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz dərk edən adamlar n ayələri belə izah edirik.

 

 @ Ləyaqətsizlik, utanmazlıq və assosiasiya

[7.33] |33| De: Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən yaramaz əməlləri, hər cr gnahı, haqsızcasına zlm etməyi, Allahın, haqqında he bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur.

 

 @ Hər şey yazılı

[7.34] |34| Hər mmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keə bilərlər.

 

 @ Ey iman gətirənlər və kafirlər

[7.35] |35| Ey Adəm oğulları! Sizə aranızdan elilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən Məndən qorxub öz əməllərini islah edən şəxslərin he bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

[7.36] |36| Ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbrlklə yanaşanlar isə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar.

 

 @ zaman qoşduqlarınız rədd və onların ibadət tərk

[7.37] |37| Allaha qarşı yalan uyduran və ya Onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Yazıda olan qismətləri onlara nəsib olacaqdır. Nəhayət, elilərimiz onların canını almaq n yanlarına gəldikdə: Allahdan savayı ağırdıqlarınız haradadır? deyəcəklər. Onlar: Bizi qoyub qaıblar! deyəcək və kafir olduqlarına dair öz əleyhlərinə şahidlik edəcəklər.

 

 @ Bu gn kafirlər onların rəhbərləri ikiqat əzab Allahdan xahiş zaman

[7.38] |38| Allah deyəcək: Sizdən əvvəl gəlib-getmiş gnahkar cin və insan tayfaları ilə birlikdə Oda girin! Hər bir tayfa Oda girdikcə digərini lənətləyəcəkdir. Nəhayət, hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar əvvəlkilər barəsində deyəcəklər: Ey Rəbbimiz! Bunlardır bizi azdıran! Elə isə Odda bunlara ikiqat əzab ver! Allah deyəcək: Əzab hər kəs n ikiqatdır, lakin siz bunu bilmirsiniz!

[7.39] |39| Əvvəlkilər sonrakılara deyəcəklər: Sizin bizim zərimizdə he bir stnlynz olmayıb. Elə isə qazandıqlarınıza görə dadın əzabı!

 

 @ Cəhənnəm sakinləri

[7.40] |40| Şbhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara və onlara təkəbbrlklə yanaşanlara göyn qapıları aılmayacaq və dəvə iynənin gözndən keməyincə onlar Cənnətə girməyəcəklər. Biz gnahkarları belə cəzalandırırıq.

[7.41] |41| Onların Cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq.

 

 @ Cənnət əhli

[7.42] |42| İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qvvəsi atdığı qədər ykləyirik.

[7.43] |43| Biz onların kökslərindəki kin-kdurəti ıxaracağıq. Onların ayaqları altından aylar axacaq. Onlar deyəcəklər: Bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun! Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özmz doğru yola yönələ bilməzdik. Əlbəttə, Rəbbimizin eliləri haqqı gətirmişdilər. Onlara belə xitab ediləcəkdir: Əməlləriniz sayəsində varis olduğunuz Cənnət budur!

 

 @ Qiyamət gn, Od insanların xahiş Cənnət xalqı sual

[7.44] |44| Cənnət əhli Od sakinlərini səsləyib deyəcəklər: Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördk. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördnzm? Onlar: Bəli! deyəcəklər. Bu zaman onların arasında bir carı səsləyib deyəcəkdir: Allahın lənəti olsun zalımlara!

[7.45] |45| O kəslərə ki, insanları Allah yolundan sapdırır, onu əyri göstərməyə alışır və axirəti inkar edirdilər.

[7.46] |46| Hər iki tərəfin arasında pərdə və səddin zərində hər kəsi simasından tanıyan insanlar olacaqdır ki, onlar Cənnət əhlini səsləyib: Sizə salam olsun! deyəcəklər. Halbuki özləri ox istədikləri halda hələ Cənnətə girməyəcəklər.

[7.47] |47| Onların gözləri Od sakinlərinə tərəf evrildikdə isə deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, bizi zalımlara tay tutma!

[7.48] |48| Sədd əhli əlamətlərindən tanıdıqları adamları səsləyib deyəcəklər: Sizə nə yığdıqlarınız, nə də təkəbbrlk göstərməyiniz fayda vermədi.

[7.49] |49| Allah onlara mərhəmət nəsib etməyəcəkdir deyə barəsində and idiyiniz kəslər bunlardırmı? Sədd əhlinə deyiləcəkdir: Cənnətə girin! Sizə he bir qorxu yoxdur və siz kədərlənməyəcəksiniz.

 

 @ Od xalqı

[7.50] |50| Od sakinləri Cənnət əhlini səsləyib deyəcəklər: Bizim stmzə bir az su və ya Allahın sizə verdiyi ruzidən tökn. Onlar isə deyəcəklər: Allah bunları kafirlərə haram etmişdir.

[7.51] |51| O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dnya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu gnləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi, Biz də onları bu gn unudarıq.

[7.52] |52| Biz onlara biliyimizlə izah etdiyimiz, iman gətirən qövm n hidayət və mərhəmət olan bir Kitab göndərdik.

[7.53]